VIN Archive: 2017 KIA SORENTO

5XYPGDA38HG3346335XYPG4A38HG3151135XYPG4A32HG2461755XYPGDA3XHG2524215XYPG4A30HG2867075XYPG4A36HG2844895XYPG4A37HG2807745XYPG4A36HG2895945XYPG4A32HG2854005XYPG4A36HG2818355XYPG4A33HG2867035XYPG4A30HG2798545XYPG4A30HG2819755XYPGDA38HG2750485XYPGDA34HG2802465XYPHDA50HG3176945XYPKDA59HG3363745XYPHDA57HG3231675XYPHDA50HG3201915XYPGDA39HG3317565XYPG4A38HG2941345XYPGDA38HG3230655XYPHDA50HG3366825XYPG4A34HG2827565XYPK4A59HG3323735XYPK4A57HG3327895XYPK4A54HG2831635XYPH4A54HG3306745XYPH4A54HG3277265XYPGDA37HG3310895XYPGDA54HG1940815XYPG4A38HG3265165XYPHDA55HG3372285XYPHDA16HG2437135XYPGDA51HG3069795XYPGDA30HG2182765XYPGDA35HG3034365XYPGDA33HG2896345XYPKDA53HG3368865XYPH4A1XHG2810085XYPG4A39HG3378645XYPGDA52HG3253015XYPHDA53HG3192005XYPGDA3XHG3226625XYPG4A31HG2675355XYPG4A3XHG2675175XYPGDA35HG3182445XYPGDA37HG2314455XYPG4A53HG3081835XYPG4A57HG3081995XYPGDA39HG2357385XYPGDA30HG3213605XYPG4A3XHG2675345XYPG4A31HG2675185XYPGDA52HG3270785XYPG4A32HG2675135XYPG4A39HG2961495XYPG4A38HG2988775XYPGDA30HG3213745XYPGDA31HG3213665XYPGDA32HG2308795XYPG4A39HG2251005XYPHDA53HG3012015XYPG4A35HG3033695XYPG4A37HG2648965XYPG4A33HG2875895XYPKDA56HG2418225XYPG4A32HG2811675XYPKDA56HG3138765XYPG4A37HG2228745XYPHDA15HG3289805XYPG4A34HG3287165XYPKDA50HG3188325XYPG4A31HG2269195XYPHDA53HG3376955XYPGDA59HG3372975XYPHDA57HG3377645XYPHDA56HG3376915XYPGDA39HG3357265XYPK4A52HG2951795XYPKDA51HG3368715XYPGDA58HG1880115XYPG4A38HG2046605XYPGDA50HG1882005XYPHDA54HG3376255XYPH4A56HG3316645XYPG4A55HG3134825XYPHDA55HG3247685XYPG4A33HG2664045XYPGDA36HG3339795XYPKDA54HG2327805XYPGDA3XHG2858075XYPKDA58HG3160355XYPKDA59HG3368585XYPGDA31HG3258405XYPGDA32HG3293325XYPGDA30HG3309505XYPGDA32HG3374465XYPG4A38HG2892875XYPGDA35HG3315275XYPGDA39HG3296495XYPG4A39HG2834205XYPKDA53HG3361585XYPKDA51HG3376645XYPGDA35HG2948185XYPGDA54HG1991975XYPG4A37HG2618845XYPHDA57HG3155065XYPGDA57HG2414745XYPGDA34HG2728575XYPKDA50HG3109905XYPKDA59HG3127995XYPGDA36HG2711895XYPKDA55HG3273505XYPKDA54HG3139255XYPGDA51HG3245585XYPKDA54HG3107825XYPKDA50HG3146185XYPKDA55HG3116965XYPKDA56HG3101055XYPKDA54HG3074935XYPKDA57HG3106635XYPKDA58HG3102495XYPKDA56HG3090835XYPKDA55HG3103715XYPKDA57HG3107585XYPGDA50HG3356165XYPKDA55HG3122035XYPKDA55HG3108865XYPKDA56HG3101365XYPKDA51HG3121515XYPKDA57HG3118285XYPKDA51HG3054605XYPHDA55HG3371165XYPKDA57HG3107755XYPKDA59HG3273665XYPKDA53HG3129305XYPG4A33HG2676175XYPKDA59HG3193335XYPKDA50HG3160285XYPKDA59HG3236115XYPGDA39HG3275145XYPHDA1XHG2795345XYPGDA38HG3040155XYPKDA55HG3268315XYPKDA59HG3188315XYPGDA38HG2795985XYPGDA39HG3007345XYPGDA57HG3326785XYPKDA59HG3108265XYPGDA38HG3131215XYPKDA55HG3120555XYPGDA31HG2832825XYPGDA59HG3240025XYPG4A52HG3107655XYPHDA56HG3147665XYPKDA50HG3176505XYPGDA36HG3223665XYPG4A5XHG2214145XYPGDA38HG2593665XYPGDA34HG2698145XYPGDA31HG3355885XYPGDA3XHG2480935XYPGDA51HG2903945XYPGDA39HG2687725XYPKDA55HG3371825XYPG4A36HG2219265XYPHDA15HG2529535XYPG4A3XHG2813195XYPGDA36HG2438285XYPHDA1XHG2637545XYPG4A32HG2219385XYPKDA53HG3371815XYPG4A3XHG3040815XYPHDA50HG3150695XYPHDA55HG3257095XYPHDA59HG3261215XYPHDA59HG3189875XYPHDA51HG3157445XYPHDA52HG3190435XYPGDA55HG3220225XYPGDA50HG3245045XYPGDA55HG3249215XYPGDA59HG3249065XYPGDA5XHG3365325XYPKDA50HG3134845XYPGDA32HG3160635XYPGDA56HG1888645XYPG4A37HG3017055XYPGDA37HG3330055XYPG4A36HG3006575XYPGDA5XHG2102525XYPKDA59HG3139845XYPG4A35HG3216315XYPG4A3XHG2594175XYPG4A51HG3058025XYPHDA57HG3172105XYPG4A35HG2379695XYPH4A54HG2942095XYPG4A30HG2206095XYPG4A39HG3297815XYPK4A56HG3185615XYPHDA17HG2746775XYPGDA51HG3014125XYPGDA30HG2670875XYPHDA50HG3022085XYPHDA53HG3038545XYPHDA59HG3039245XYPK4A51HG3060575XYPK4A58HG3067185XYPK4A58HG3061225XYPK4A54HG3055515XYPK4A59HG3135645XYPK4A56HG3040595XYPK4A5XHG3070145XYPG4A32HG2942885XYPG4A35HG2850045XYPG4A35HG2873045XYPG4A38HG2943925XYPG4A32HG3290555XYPG4A31HG3036615XYPG4A34HG3289885XYPG4A36HG2865965XYPG4A39HG3033915XYPGDA30HG3264595XYPGDA30HG2963155XYPHDA13HG2783715XYPKDA53HG3230715XYPG4A33HG2968125XYPG4A36HG2749485XYPGDA36HG2698805XYPG4A37HG2843725XYPGDA32HG3262675XYPGDA5XHG1876845XYPGDA37HG3311735XYPKDA54HG2456435XYPGDA32HG3274215XYPG4A54HG3202625XYPKDA57HG3240625XYPK4A5XHG3326735XYPG4A51HG3202665XYPKDA57HG3189735XYPG4A58HG3202815XYPKDA54HG3219305XYPK4A56HG3314695XYPG4A51HG3294365XYPG4A37HG3243675XYPG4A55HG3260855XYPH4A56HG3194175XYPG4A54HG3292675XYPG4A57HG3183445XYPH4A12HG2669865XYPG4A50HG3056935XYPH4A58HG2923035XYPG4A59HG3057905XYPG4A3XHG2790055XYPG4A36HG2599955XYPGDA31HG2898265XYPHDA59HG2978795XYPKDA51HG3131065XYPGDA54HG2248885XYPG4A36HG2807965XYPG4A38HG2971805XYPG4A34HG2196875XYPG4A35HG2233585XYPK4A59HG2066615XYPG4A30HG2580825XYPG4A30HG2856375XYPGDA32HG2649835XYPG4A35HG3310125XYPGDA54HG1895135XYPGDA5XHG1956725XYPGDA51HG1927085XYPGDA5XHG1936805XYPH4A59HG2750085XYPGDA5XHG1885585XYPG4A54HG1903065XYPGDA53HG1913655XYPGDA56HG1874725XYPGDA55HG1936525XYPGDA56HG1899795XYPGDA5XHG1888215XYPG4A58HG1915415XYPGDA52HG1914235XYPGDA37HG2663085XYPK4A5XHG3270365XYPGDA51HG1896465XYPGDA5XHG2191625XYPHDA57HG3154875XYPGDA51HG3069795XYPKDA52HG3101205XYPKDA53HG3041505XYPGDA39HG2926045XYPGDA36HG2764735XYPGDA5XHG3180325XYPGDA34HG2722275XYPHDA12HG2815195XYPKDA54HG3047105XYPGDA32HG2982585XYPGDA35HG2727235XYPHDA13HG2762785XYPG4A37HG2820555XYPHDA5XHG3088085XYPHDA54HG3077835XYPGDA34HG2952165XYPGDA3XHG2959785XYPHDA12HG2780855XYPGDA39HG2953565XYPGDA33HG2764775XYPGDA31HG2729595XYPG4A35HG3290035XYPGDA58HG1990255XYPG4A36HG3248765XYPG4A35HG2811635XYPGDA58HG1917795XYPG4A30HG2892045XYPG4A36HG2663955XYPKDA59HG3367945XYPG4A31HG2886925XYPK4A51HG3070945XYPHDA10HG2892465XYPGDA32HG3016925XYPGDA31HG2670825XYPGDA36HG2680485XYPGDA30HG2764705XYPH4A5XHG3097505XYPGDA34HG2914905XYPG4A30HG2740245XYPG4A35HG2667925XYPH4A18HG2757115XYPG4A38HG2725235XYPGDA33HG3230995XYPGDA39HG2753345XYPG4A36HG2765855XYPHDA12HG2601985XYPHDA57HG3152945XYPHDA10HG2788595XYPHDA53HG3143845XYPGDA35HG3132995XYPGDA37HG3250175XYPGDA56HG3215575XYPGDA5XHG3242045XYPHDA5XHG3123085XYPG4A39HG2662765XYPKDA57HG3197835XYPGDA32HG3260125XYPGDA38HG3211685XYPGDA58HG3069635XYPG4A50HG2317085XYPGDA59HG1951765XYPGDA51HG1985085XYPGDA51HG1899715XYPGDA50HG3067155XYPGDA33HG2489545XYPGDA34HG2883805XYPHDA54HG3372535XYPHDA53HG3192005XYPG4A32HG2818645XYPGDA36HG3283285XYPG4A32HG2819765XYPG4A30HG3247305XYPH4A59HG3332155XYPG4A34HG2885085XYPG4A32HG2867085XYPGDA31HG3354145XYPG4A34HG3303195XYPH4A50HG3274645XYPGDA37HG3327305XYPG4A39HG2840825XYPHDA55HG3376515XYPG4A32HG2885725XYPKDA59HG3382545XYPK4A58HG3330455XYPG4A32HG2979185XYPG4A35HG2943515XYPG4A36HG3367195XYPG4A53HG2864445XYPHDA51HG3270845XYPHDA53HG3230985XYPGDA58HG3246715XYPGDA51HG3251305XYPGDA50HG3372675XYPKDA58HG3212665XYPGDA53HG3253695XYPGDA5XHG3245605XYPKDA55HG3301665XYPG4A30HG2660985XYPG4A33HG2595485XYPG4A59HG2873075XYPG4A55HG2873055XYPG4A54HG2868085XYPHDA19HG2815655XYPK4A56HG3206035XYPG4A53HG2506395XYPG4A33HG2220295XYPG4A33HG2217995XYPGDA55HG2220795XYPG4A34HG2197545XYPGDA53HG2198925XYPG4A3XHG2404945XYPG4A33HG2709995XYPG4A32HG2868545XYPG4A57HG2898955XYPGDA59HG3124785XYPG4A51HG2913215XYPHDA50HG3235445XYPGDA55HG2499285XYPGDA38HG2764745XYPGDA38HG2744795XYPKDA55HG3159265XYPHDA52HG3135515XYPHDA55HG3219355XYPG4A37HG3037145XYPKDA57HG3118595XYPGDA54HG2922705XYPGDA31HG2678435XYPGDA30HG2863525XYPGDA35HG3241905XYPGDA36HG3129545XYPG4A35HG2663865XYPKDA50HG3106795XYPGDA30HG3238195XYPGDA31HG1955605XYPGDA39HG3185685XYPGDA5XHG2740955XYPGDA3XHG3347945XYPGDA56HG3246705XYPGDA30HG3317915XYPGDA38HG3022475XYPG4A35HG3293255XYPKDA51HG3383005XYPGDA38HG3233425XYPG4A30HG2887335XYPGDA30HG3230305XYPGDA35HG3377165XYPGDA30HG3023075XYPGDA36HG3159355XYPGDA31HG3246105XYPGDA30HG3226235XYPGDA30HG3129965XYPG4A30HG2998145XYPGDA34HG3283925XYPG4A33HG2798785XYPGDA30HG3330105XYPG4A39HG2870325XYPGDA39HG2891225XYPG4A36HG2798745XYPG4A36HG3365885XYPGDA54HG2242895XYPG4A54HG2861315XYPG4A34HG3042545XYPG4A3XHG2853715XYPK4A56HG3142525XYPG4A35HG2850835XYPG4A34HG3368165XYPG4A39HG2504795XYPG4A33HG2796685XYPG4A30HG2217275XYPG4A37HG2497525XYPG4A39HG2974635XYPG4A37HG2765635XYPG4A39HG2675425XYPH4A5XHG3078845XYPK4A56HG2976015XYPK4A59HG3079915XYPK4A53HG3133655XYPK4A55HG3252435XYPK4A59HG3198485XYPK4A5XHG3105305XYPK4A53HG3026115XYPGDA58HG2199055XYPGDA57HG2203795XYPGDA55HG1916125XYPGDA51HG1954465XYPGDA5XHG1912345XYPG4A34HG2244195XYPKDA56HG3272755XYPG4A3XHG2759565XYPHDA55HG3204595XYPK4A58HG2405575XYPG4A31HG3218705XYPGDA55HG1884665XYPGDA55HG1939095XYPGDA59HG3245515XYPHDA59HG3371355XYPG4A33HG3219185XYPGDA30HG2590545XYPGDA38HG3368215XYPG4A31HG2874145XYPG4A38HG2713555XYPG4A36HG2713545XYPGDA50HG1937535XYPG4A34HG3041085XYPH4A15HG2563245XYPG4A33HG2758465XYPH4A59HG3041045XYPH4A57HG3007295XYPG4A35HG2802725XYPG4A37HG2836435XYPGDA3XHG2791035XYPGDA30HG2651625XYPGDA57HG2499325XYPHDA53HG3024145XYPGDA54HG3141405XYPKDA58HG3057465XYPGDA56HG3218175XYPG4A31HG2958055XYPGDA37HG3352415XYPG4A35HG2171865XYPGDA36HG3321675XYPHDA18HG3333475XYPHDA15HG2776885XYPGDA59HG3266555XYPG4A37HG3311875XYPHDA50HG3301715XYPKDA58HG3047095XYPHDA50HG3363885XYPHDA5XHG3369475XYPG4A37HG2579645XYPHDA59HG3235265XYPG4A3XHG2881085XYPG4A35HG3229905XYPHDA54HG3105855XYPG4A34HG2727595XYPKDA54HG3168395XYPG4A39HG2611435XYPG4A3XHG2709185XYPGDA56HG1958155XYPGDA58HG2173315XYPGDA57HG2209165XYPGDA5XHG1963195XYPGDA53HG1951735XYPGDA53HG2214165XYPGDA56HG1875195XYPGDA52HG2124955XYPG4A54HG2042225XYPG4A55HG2267635XYPGDA38HG1895935XYPH4A5XHG2379175XYPGDA31HG2316525XYPGDA3XHG1895945XYPGDA33HG2701595XYPGDA53HG2180325XYPHDA57HG3231675XYPGDA54HG3215905XYPH4A59HG3181505XYPGDA5XHG2417615XYPG4A36HG2608725XYPKDA56HG3179755XYPHDA57HG3237045XYPG4A35HG3188915XYPK4A52HG3307865XYPKDA5XHG3051345XYPHDA53HG3372275XYPGDA58HG1877645XYPHDA53HG3218055XYPGDA57HG2107605XYPG4A33HG3184705XYPG4A36HG2603405XYPGDA5XHG1880915XYPK4A53HG3129585XYPG4A31HG2682165XYPGDA30HG3341115XYPKDA58HG3118235XYPKDA53HG3122165XYPHDA56HG3128385XYPKDA52HG2989245XYPKDA59HG3376065XYPK4A59HG3176015XYPKDA52HG3056145XYPGDA55HG1973625XYPGDA57HG1917085XYPGDA55HG1904895XYPGDA51HG1875085XYPGDA53HG1899415XYPGDA58HG1885605XYPG4A51HG1919325XYPG4A37HG3037595XYPGDA54HG1927045XYPGDA58HG1919755XYPGDA54HG1896565XYPGDA59HG1972975XYPGDA54HG1894805XYPGDA59HG1990035XYPGDA36HG2643385XYPGDA54HG3076565XYPKDA53HG3105155XYPGDA35HG3226515XYPG4A32HG2682085XYPK4A58HG3104595XYPKDA53HG3079235XYPHDA17HG2677765XYPHDA59HG3221795XYPH4A11HG3342575XYPH4A12HG2736465XYPG4A31HG3229995XYPK4A54HG3127435XYPH4A59HG3197525XYPG4A39HG2713785XYPH4A52HG3196565XYPH4A10HG2431735XYPG4A54HG2725985XYPGDA3XHG2564535XYPHDA14HG2614795XYPH4A55HG3141925XYPG4A30HG3165015XYPG4A33HG2210095XYPHDA11HG2651175XYPG4A35HG2999715XYPG4A39HG2857205XYPGDA58HG3241365XYPG4A36HG2791635XYPG4A30HG3221055XYPG4A38HG2493415XYPK4A53HG3136085XYPGDA34HG2810255XYPH4A16HG2430645XYPG4A30HG3166585XYPKDA56HG2987645XYPK4A50HG2409875XYPG4A37HG2685445XYPK4A5XHG2844945XYPG4A38HG2683605XYPH4A59HG3125915XYPG4A31HG2545885XYPGDA5XHG3235685XYPH4A57HG3137105XYPG4A38HG2633845XYPG4A56HG1995565XYPK4A55HG2838525XYPGDA35HG2118425XYPG4A39HG2607225XYPG4A30HG2655825XYPG4A36HG2641145XYPHDA1XHG2770555XYPGDA37HG2265055XYPKDA53HG2605545XYPK4A58HG3073215XYPH4A54HG3166145XYPK4A57HG2830135XYPH4A54HG3120315XYPH4A53HG3229715XYPG4A30HG3166445XYPG4A38HG2789845XYPG4A3XHG3038535XYPH4A52HG3141965XYPG4A37HG2791725XYPG4A35HG3347215XYPG4A36HG2977925XYPGDA30HG3357755XYPK4A5XHG3117605XYPHDA59HG3094335XYPHDA54HG3090475XYPKDA54HG3229165XYPG4A36HG1932685XYPHDA53HG2909305XYPGDA57HG1893755XYPGDA53HG2179815XYPG4A54HG1951965XYPGDA5XHG1945375XYPGDA52HG1933825XYPGDA58HG1937265XYPGDA5XHG1937445XYPGDA58HG1920605XYPGDA53HG1926455XYPGDA55HG2175935XYPHDA53HG3234085XYPG4A33HG2870745XYPG4A33HG3034185XYPG4A3XHG2831045XYPG4A3XHG2870725XYPG4A30HG2943855XYPHDA5XHG3146565XYPGDA35HG2892295XYPKDA54HG3277615XYPG4A3XHG3023325XYPG4A31HG2689135XYPHDA56HG3370135XYPGDA3XHG2987835XYPGDA32HG2764855XYPGDA39HG2694195XYPGDA3XHG2722475XYPKDA55HG3138365XYPKDA5XHG3144955XYPKDA59HG3110065XYPGDA3XHG2659595XYPGDA3XHG2658505XYPGDA32HG2715455XYPKDA57HG3108425XYPG4A32HG2731345XYPG4A34HG2938855XYPG4A3XHG2837795XYPH4A55HG3094455XYPHDA58HG3257985XYPHDA13HG2880745XYPKDA52HG3380635XYPGDA32HG2821905XYPHDA50HG3242735XYPG4A37HG2866695XYPGDA33HG3309435XYPGDA5XHG1888185XYPG4A35HG3269885XYPKDA55HG3106595XYPHDA50HG3237235XYPGDA33HG3354155XYPKDA54HG3116565XYPG4A38HG2577325XYPG4A36HG2639655XYPG4A39HG2661025XYPG4A34HG2720655XYPK4A57HG3314645XYPG4A34HG2615185XYPG4A39HG2929575XYPKDA50HG2030795XYPGDA59HG1917265XYPGDA34HG2998165XYPG4A35HG2214785XYPGDA39HG1944945XYPG4A56HG1955385XYPG4A53HG1959655XYPHDA11HG2776075XYPGDA54HG3121145XYPGDA33HG2778385XYPKDA54HG3060535XYPGDA58HG3354275XYPH4A18HG3201285XYPG4A30HG2210955XYPG4A3XHG3221755XYPH4A18HG2424035XYPG4A39HG2931545XYPGDA31HG2872495XYPG4A37HG2885495XYPH4A56HG3171965XYPG4A39HG2063225XYPG4A34HG2657325XYPG4A3XHG2796835XYPG4A34HG2815435XYPGDA32HG2698275XYPGDA39HG2481205XYPHDA52HG3117185XYPGDA58HG1894655XYPG4A30HG2822985XYPGDA51HG3217905XYPKDA58HG3230205XYPKDA54HG3086305XYPH4A13HG2656985XYPGDA3XHG2968245XYPG4A30HG2882805XYPG4A38HG2891895XYPG4A31HG3279275XYPH4A59HG3061585XYPG4A38HG2808025XYPG4A3XHG2723455XYPGDA33HG3239275XYPG4A39HG2647715XYPG4A38HG2647765XYPG4A30HG3298635XYPG4A34HG3170675XYPGDA32HG3362335XYPG4A31HG2874765XYPK4A54HG3120325XYPHDA57HG3307655XYPG4A53HG1962435XYPGDA56HG2126285XYPGDA5XHG1880125XYPH4A53HG3052475XYPGDA36HG2374465XYPHDA10HG2690765XYPGDA38HG2067645XYPG4A3XHG2716815XYPG4A32HG3033765XYPG4A36HG2848955XYPG4A31HG2973895XYPG4A30HG2843435XYPGDA33HG2602775XYPGDA52HG2165465XYPGDA56HG2109755XYPGDA51HG1880925XYPG4A30HG3222345XYPG4A32HG2656505XYPG4A3XHG2670475XYPG4A34HG2848295XYPG4A32HG2607105XYPG4A36HG2590575XYPG4A3XHG2590595XYPG4A33HG2600055XYPG4A34HG2943565XYPGDA57HG1967325XYPKDA50HG3362295XYPGDA53HG1957415XYPGDA52HG1976745XYPGDA37HG2959685XYPGDA56HG1889455XYPGDA50HG1909485XYPGDA51HG3243205XYPHDA51HG3226765XYPG4A39HG2542565XYPG4A35HG2952905XYPG4A37HG2535575XYPGDA38HG3240715XYPKDA53HG3016985XYPGDA35HG2914515XYPGDA59HG1986135XYPGDA54HG1986645XYPG4A55HG1997265XYPGDA50HG1880975XYPGDA52HG1990225XYPGDA52HG1979345XYPGDA52HG2131285XYPGDA55HG1874775XYPGDA56HG1981815XYPGDA57HG1923735XYPGDA50HG1981895XYPGDA5XHG1919765XYPGDA53HG1979265XYPK4A55HG2513065XYPGDA53HG2794765XYPG4A33HG3153575XYPGDA58HG1941165XYPG4A59HG2206435XYPG4A58HG1909105XYPG4A34HG2585715XYPG4A39HG2649475XYPG4A38HG2666905XYPG4A35HG2622565XYPG4A30HG2629905XYPK4A56HG3076905XYPG4A35HG2603005XYPG4A50HG3298815XYPG4A38HG2927385XYPH4A19HG2795875XYPG4A52HG3268195XYPGDA55HG3380575XYPHDA58HG3045945XYPG4A37HG2918695XYPHDA54HG3305595XYPG4A32HG2839065XYPG4A35HG2853605XYPG4A33HG2688955XYPG4A38HG2734935XYPG4A39HG2647375XYPG4A34HG2589745XYPG4A36HG2862095XYPG4A51HG2156945XYPG4A53HG1885635XYPG4A33HG2378085XYPG4A37HG1943165XYPGDA5XHG2496795XYPGDA3XHG1918325XYPGDA53HG2496845XYPGDA5XHG2496825XYPGDA37HG1891025XYPGDA51HG2496835XYPGDA57HG2496865XYPGDA34HG2769905XYPGDA58HG2496785XYPG4A5XHG2720105XYPGDA39HG3357265XYPGDA33HG3309435XYPG4A39HG2678025XYPG4A36HG3012745XYPGDA56HG2743225XYPGDA51HG2748095XYPG4A5XHG2193245XYPG4A39HG2485545XYPGDA53HG3372775XYPG4A39HG2006825XYPG4A38HG2797325XYPGDA51HG2093625XYPGDA58HG2087435XYPGDA5XHG2168755XYPGDA56HG2072045XYPGDA52HG1969765XYPGDA52HG2098695XYPGDA55HG1961015XYPGDA56HG1977605XYPGDA54HG2097445XYPGDA55HG2088595XYPGDA51HG2191775XYPGDA58HG2149325XYPGDA59HG2169815XYPGDA30HG2934155XYPGDA58HG2169865XYPGDA55HG1911115XYPGDA5XHG2192915XYPGDA58HG1897905XYPG4A5XHG1925935XYPG4A51HG1968865XYPG4A58HG2152865XYPGDA59HG2096575XYPG4A57HG1878365XYPG4A52HG2072955XYPG4A56HG2129365XYPGDA55HG2162515XYPG4A50HG2076495XYPG4A5XHG1968065XYPG4A58HG2112065XYPG4A55HG2166995XYPG4A51HG2164115XYPG4A5XHG2164415XYPG4A50HG2171005XYPG4A57HG2084265XYPG4A5XHG2121015XYPG4A50HG2154585XYPG4A53HG2165695XYPG4A59HG2113925XYPG4A59HG2107895XYPG4A50HG2117515XYPG4A57HG2155715XYPG4A5XHG2122895XYPH4A16HG2173995XYPG4A50HG1957625XYPG4A59HG2070355XYPG4A5XHG2072995XYPG4A55HG2161055XYPG4A50HG2077475XYPG4A33HG2689005XYPGDA37HG2959855XYPG4A54HG1875495XYPG4A38HG2716635XYPGDA57HG1884535XYPHDA16HG2644785XYPG4A32HG2461755XYPGDA35HG2690935XYPH4A56HG3197565XYPG4A31HG2856295XYPHDA12HG2182125XYPGDA51HG2349425XYPGDA57HG2342345XYPGDA53HG2401305XYPGDA34HG2692155XYPGDA55HG2214485XYPGDA39HG2685625XYPKDA57HG3113305XYPKDA51HG3217385XYPGDA33HG3119245XYPGDA39HG3284225XYPGDA32HG3296375XYPGDA38HG3360885XYPGDA39HG2828965XYPGDA34HG3312585XYPGDA32HG3268215XYPGDA3XHG3305665XYPGDA34HG3320855XYPGDA31HG2842855XYPKDA59HG3206275XYPGDA38HG3353145XYPGDA34HG3310825XYPG4A3XHG3234385XYPHDA55HG3372285XYPGDA37HG2891185XYPHDA55HG3373125XYPGDA36HG3318895XYPGDA35HG3295185XYPGDA3XHG3368845XYPGDA30HG3330075XYPGDA3XHG3261145XYPKDA56HG3374485XYPGDA39HG3235275XYPGDA53HG3246435XYPGDA37HG2991945XYPHDA19HG2746785XYPKDA5XHG3143215XYPKDA55HG2628725XYPKDA51HG3119405XYPG4A55HG1897015XYPG4A32HG2998775XYPGDA55HG1937955XYPGDA5XHG1975975XYPGDA51HG1958185XYPGDA51HG1992065XYPGDA53HG2073065XYPGDA59HG1954055XYPH4A1XHG2124475XYPGDA54HG1907125XYPGDA57HG1942535XYPGDA56HG1946785XYPGDA54HG2075255XYPG4A55HG2192325XYPGDA57HG1993075XYPG4A57HG2083765XYPGDA58HG1937605XYPG4A57HG1935245XYPGDA57HG2078745XYPGDA34HG2936275XYPGDA39HG2895905XYPG4A31HG1916065XYPG4A37HG2600075XYPK4A52HG3171025XYPG4A36HG2642125XYPG4A3XHG2586385XYPG4A3XHG2603425XYPGDA34HG2760495XYPGDA50HG2169655XYPGDA5XHG3370795XYPGDA59HG1880175XYPKDA53HG2780185XYPGDA37HG2765015XYPHDA54HG3017085XYPGDA3XHG2872655XYPGDA32HG2909985XYPHDA53HG3177855XYPKDA57HG3138405XYPHDA56HG3166635XYPHDA53HG3235715XYPHDA5XHG3237315XYPHDA59HG3232045XYPKDA50HG3179865XYPHDA53HG3192595XYPHDA52HG3302225XYPGDA52HG3249085XYPKDA5XHG3164115XYPGDA50HG3250995XYPHDA52HG3139715XYPKDA55HG3181465XYPKDA58HG3149505XYPGDA38HG2814475XYPGDA54HG3235485XYPGDA3XHG3334215XYPGDA38HG3307135XYPGDA52HG1915525XYPGDA53HG2794145XYPGDA50HG2801505XYPHDA54HG3363625XYPGDA38HG2535185XYPHDA19HG3307785XYPGDA3XHG3338075XYPGDA51HG3255645XYPHDA14HG3307705XYPGDA56HG3255755XYPHDA19HG2690755XYPHDA1XHG2803755XYPHDA1XHG2522535XYPG4A32HG3222355XYPG4A31HG3238625XYPG4A55HG3235745XYPG4A33HG3265705XYPGDA51HG3355925XYPG4A32HG3242585XYPG4A35HG3189105XYPG4A36HG2889775XYPGDA32HG2795955XYPGDA57HG3244975XYPGDA33HG2754435XYPG4A58HG1897085XYPG4A54HG1892705XYPG4A50HG2076525XYPGDA34HG2701375XYPGDA56HG2504905XYPGDA33HG2817275XYPGDA37HG3186035XYPGDA33HG3318205XYPGDA30HG3226375XYPGDA32HG2883285XYPGDA30HG3258595XYPG4A5XHG1908895XYPH4A53HG3229715XYPG4A30HG3166445XYPH4A54HG3166145XYPG4A35HG3347215XYPG4A3XHG3038535XYPH4A52HG3141965XYPH4A54HG3120315XYPG4A38HG2789845XYPKDA53HG2605545XYPK4A57HG2830135XYPK4A58HG3073215XYPG4A37HG2791725XYPGDA57HG1893755XYPG4A37HG2842575XYPGDA31HG3260035XYPH4A53HG3171415XYPG4A37HG2862525XYPGDA30HG3321785XYPG4A36HG2636095XYPG4A37HG2751545XYPG4A31HG2799305XYPG4A39HG2703755XYPGDA34HG2916665XYPK4A53HG3067415XYPGDA55HG3064045XYPG4A35HG2664055XYPG4A51HG3013315XYPH4A55HG3021245XYPG4A32HG2881045XYPKDA57HG3133705XYPG4A34HG2560755XYPG4A3XHG2509305XYPGDA52HG1972855XYPG4A39HG2670385XYPGDA56HG2090795XYPGDA53HG1918355XYPGDA59HG1862835XYPGDA51HG1884645XYPGDA57HG1925185XYPGDA53HG1887735XYPGDA52HG1908375XYPG4A37HG3374125XYPG4A34HG2428865XYPG4A51HG3073245XYPGDA32HG2764715XYPGDA33HG2957085XYPGDA34HG2764725XYPGDA38HG3215125XYPGDA32HG3327505XYPG4A37HG2870625XYPG4A35HG2928125XYPGDA36HG2859035XYPG4A3XHG2802665XYPG4A54HG1938225XYPGDA33HG3364835XYPG4A35HG2818435XYPG4A39HG2791875XYPGDA34HG2954915XYPH4A52HG3307065XYPK4A56HG3247815XYPGDA33HG3344885XYPG4A38HG2407055XYPG4A38HG3271815XYPG4A34HG3023885XYPG4A32HG2880715XYPG4A34HG3217345XYPG4A38HG3012925XYPHDA59HG3154605XYPG4A54HG2213585XYPG4A32HG2616155XYPK4A58HG3077695XYPG4A32HG2808615XYPG4A35HG2803195XYPG4A32HG2885865XYPH4A53HG3194105XYPG4A31HG2885805XYPG4A33HG2885505XYPG4A31HG3006465XYPG4A31HG2808495XYPG4A31HG3036895XYPK4A56HG3141995XYPG4A34HG2882485XYPG4A37HG2600075XYPK4A59HG3140215XYPK4A59HG2966195XYPG4A35HG2976995XYPGDA51HG1893555XYPGDA59HG2808125XYPG4A39HG2797385XYPG4A31HG2984595XYPG4A35HG2983525XYPK4A56HG3060855XYPKDA50HG3378515XYPG4A58HG1957525XYPG4A33HG2880155XYPG4A59HG1996335XYPG4A52HG1963945XYPG4A39HG2885365XYPKDA5XHG3303905XYPH4A58HG3274715XYPG4A32HG2864035XYPG4A3XHG2716785XYPG4A38HG2759555XYPGDA33HG2993995XYPG4A3XHG2709355XYPGDA31HG2890965XYPGDA33HG2850485XYPGDA58HG2233385XYPGDA50HG1893635XYPH4A57HG3306675XYPG4A36HG2580375XYPK4A51HG3081815XYPH4A15HG2756825XYPGDA5XHG2132955XYPG4A50HG2170815XYPGDA57HG2264115XYPH4A57HG3309135XYPH4A52HG3366665XYPGDA33HG3318965XYPG4A35HG2852935XYPG4A36HG2851115XYPKDA51HG2605845XYPGDA32HG2395825XYPHDA56HG2687305XYPGDA58HG2232435XYPHDA59HG2771155XYPG4A32HG2476825XYPG4A32HG2054785XYPGDA59HG3340615XYPGDA52HG3245195XYPGDA50HG3255105XYPKDA57HG3205455XYPKDA59HG3380275XYPHDA56HG3219135XYPKDA53HG3131385XYPGDA39HG2042945XYPGDA34HG2810565XYPHDA56HG3237095XYPGDA5XHG1986675XYPGDA56HG1989085XYPH4A58HG3251685XYPGDA3XHG3308605XYPGDA37HG2960675XYPGDA33HG2959835XYPG4A36HG2702845XYPH4A52HG3339765XYPH4A54HG3301875XYPG4A38HG2946215XYPH4A55HG3382345XYPG4A38HG2883205XYPG4A31HG2723465XYPG4A38HG2643735XYPG4A38HG2758435XYPG4A34HG2643685XYPG4A37HG3368125XYPGDA39HG2532985XYPG4A38HG2819795XYPG4A35HG3241395XYPG4A37HG2528285XYPGDA54HG3247785XYPGDA31HG2955005XYPG4A3XHG2826025XYPGDA39HG3312555XYPGDA33HG3314315XYPG4A38HG2851095XYPG4A33HG1972145XYPHDA59HG2900885XYPHDA57HG3366465XYPHDA53HG3090725XYPHDA10HG3131425XYPKDA55HG3223265XYPKDA51HG3102405XYPHDA11HG3131515XYPHDA59HG3052195XYPHDA5XHG3091515XYPKDA52HG3189455XYPHDA51HG3024275XYPKDA53HG3140945XYPKDA5XHG3072415XYPKDA59HG3102135XYPKDA58HG3104315XYPKDA57HG2391425XYPKDA59HG3222815XYPKDA5XHG3215305XYPGDA55HG1905115XYPGDA53HG3255035XYPKDA51HG3374065XYPGDA34HG3296385XYPGDA54HG3245065XYPGDA58HG2915095XYPKDA50HG3106035XYPHDA11HG2767645XYPKDA58HG3103335XYPKDA50HG3102285XYPKDA50HG3195135XYPH4A11HG2657785XYPG4A31HG2833635XYPHDA54HG3010145XYPKDA56HG3072535XYPKDA52HG3230625XYPKDA51HG3214785XYPGDA53HG1965345XYPK4A50HG3338785XYPGDA32HG2914415XYPHDA55HG3369365XYPH4A59HG3159755XYPHDA57HG3381995XYPH4A59HG3322095XYPKDA55HG3207685XYPK4A52HG3139695XYPHDA5XHG3242025XYPKDA56HG3189785XYPHDA56HG3307565XYPHDA58HG3369635XYPGDA57HG2122205XYPGDA38HG2829235XYPGDA53HG3141455XYPGDA55HG3326945XYPGDA32HG3298475XYPGDA31HG3314275XYPHDA14HG3320205XYPGDA3XHG2796495XYPHDA54HG3124175XYPGDA59HG3078465XYPGDA39HG3141505XYPHDA56HG3086585XYPKDA5XHG3108355XYPGDA57HG3272065XYPKDA54HG2553015XYPGDA32HG3346925XYPGDA53HG3247415XYPHDA51HG3255285XYPGDA5XHG3272025XYPGDA58HG3270195XYPHDA53HG2271955XYPKDA55HG2973015XYPHDA11HG2788375XYPGDA38HG2736865XYPKDA57HG3034235XYPHDA12HG2788635XYPG4A50HG1969895XYPG4A55HG1971185XYPGDA5XHG2915135XYPG4A32HG2646585XYPGDA3XHG3216565XYPGDA35HG3224075XYPGDA34HG3185915XYPHDA13HG2774635XYPGDA54HG3125175XYPG4A30HG2640925XYPKDA58HG2058735XYPGDA3XHG3226315XYPGDA30HG2657275XYPGDA38HG2691055XYPHDA18HG2754175XYPKDA55HG3367305XYPG4A35HG2668425XYPGDA33HG3224065XYPGDA3XHG3221925XYPGDA38HG3190335XYPGDA3XHG3226455XYPGDA36HG2842515XYPGDA34HG3312275XYPGDA54HG2913145XYPG4A36HG2642125XYPG4A56HG2076555XYPG4A59HG2196375XYPGDA58HG1905185XYPGDA55HG1960035XYPGDA59HG1925985XYPGDA59HG1941115XYPGDA5XHG1913805XYPK4A54HG2341875XYPGDA52HG1920545XYPG4A51HG2508175XYPG4A58HG2072195XYPGDA53HG1949935XYPGDA59HG1947385XYPG4A36HG2633525XYPK4A51HG3177065XYPK4A58HG3283775XYPK4A51HG3246555XYPK4A5XHG3163445XYPG4A36HG2656495XYPK4A58HG3380215XYPG4A30HG2584235XYPK4A50HG3126915XYPG4A37HG2297305XYPG4A37HG2294535XYPG4A30HG2086715XYPG4A33HG2336935XYPG4A3XHG2337105XYPG4A37HG2363855XYPG4A35HG2548845XYPG4A30HG2350285XYPG4A30HG2416065XYPG4A37HG2350265XYPG4A3XHG2357505XYPG4A36HG2416745XYPG4A3XHG2391355XYPG4A30HG2481525XYPG4A37HG2488585XYPG4A3XHG2491155XYPG4A30HG2548905XYPG4A32HG2481535XYPG4A34HG2391325XYPG4A30HG2200445XYPG4A34HG2491095XYPG4A36HG2488665XYPG4A33HG2488735XYPG4A38HG2495345XYPG4A3XHG2488715XYPG4A39HG2544525XYPG4A31HG2491165XYPG4A33HG2495405XYPG4A35HG2544785XYPG4A36HG2595305XYPK4A54HG2516365XYPG4A36HG2518815XYPH4A50HG3019165XYPH4A59HG2963895XYPH4A56HG3185885XYPH4A59HG3207075XYPHDA56HG3223965XYPHDA51HG3231025XYPK4A52HG3176205XYPG4A38HG2615235XYPKDA55HG3373305XYPG4A30HG2607715XYPG4A38HG2611345XYPG4A31HG1970485XYPG4A3XHG2652965XYPGDA34HG3182045XYPHDA17HG2767195XYPHDA59HG3381725XYPG4A32HG2859325XYPHDA52HG3169665XYPHDA55HG3088145XYPHDA53HG3252415XYPHDA56HG3213285XYPHDA55HG3145645XYPHDA58HG3369945XYPG4A34HG2117495XYPG4A30HG3311275XYPHDA15HG2774645XYPG4A36HG2890285XYPKDA53HG3236365XYPG4A33HG2732555XYPHDA17HG2878035XYPGDA52HG3230945XYPH4A10HG3238335XYPG4A38HG2738965XYPG4A32HG2942915XYPG4A31HG2819365XYPHDA52HG3189585XYPHDA56HG3379795XYPG4A3XHG2843205XYPG4A30HG2995685XYPGDA52HG3367355XYPGDA50HG3261555XYPGDA39HG3030185XYPK4A51HG2960165XYPHDA16HG2795295XYPGDA55HG3247425XYPG4A32HG3285705XYPG4A38HG3008375XYPGDA32HG2887795XYPH4A14HG2805795XYPG4A31HG2858115XYPG4A3XHG2815465XYPG4A35HG2801915XYPHDA55HG3092045XYPGDA3XHG2902465XYPHDA17HG2661885XYPGDA39HG3012845XYPG4A33HG2860545XYPGDA37HG2989355XYPHDA18HG2774095XYPHDA52HG3134535XYPG4A35HG2812275XYPH4A51HG3202335XYPG4A39HG2797245XYPG4A3XHG2772405XYPKDA56HG3380965XYPH4A19HG3287245XYPG4A36HG3309225XYPG4A35HG2839785XYPHDA57HG3373135XYPG4A36HG2927855XYPGDA50HG1916775XYPGDA5XHG1888045XYPGDA54HG1883595XYPG4A56HG1874555XYPG4A52HG1974025XYPGDA54HG1875215XYPGDA57HG1890365XYPK4A55HG2372925XYPGDA55HG1882255XYPG4A57HG2177395XYPGDA58HG1878455XYPGDA55HG1853565XYPGDA52HG1881205XYPGDA59HG1913235XYPGDA54HG1960735XYPG4A59HG2196375XYPG4A3XHG2881085XYPG4A31HG2599985XYPG4A33HG2643625XYPG4A33HG2576235XYPG4A31HG3125375XYPG4A37HG2563595XYPG4A30HG2849875XYPH4A56HG3306445XYPG4A55HG2111805XYPGDA30HG3296705XYPGDA31HG2484045XYPGDA36HG3376585XYPGDA30HG3324075XYPGDA30HG3295865XYPGDA38HG3295935XYPGDA34HG3290085XYPGDA37HG3290045XYPGDA30HG3280795XYPGDA38HG3290135XYPKDA52HG3229805XYPHDA53HG3379385XYPG4A31HG2475445XYPG4A32HG2814135XYPG4A38HG2523535XYPGDA5XHG3330025XYPG4A52HG3102025XYPG4A50HG3104905XYPG4A31HG2523555XYPH4A19HG2964995XYPG4A33HG2523565XYPG4A32HG2844905XYPGDA58HG2404015XYPGDA55HG3299395XYPG4A56HG2718735XYPGDA52HG3255085XYPGDA57HG3317425XYPGDA50HG3245525XYPG4A39HG2523625XYPG4A35HG2840465XYPG4A33HG2791985XYPG4A53HG3101445XYPH4A57HG3259715XYPGDA55HG3245465XYPG4A50HG3289115XYPG4A51HG3289175XYPG4A37HG2523585XYPG4A35HG3030025XYPG4A34HG2844885XYPG4A38HG3036875XYPGDA5XHG3245575XYPGDA51HG3318035XYPK4A56HG3286365XYPG4A34HG3029875XYPH4A57HG3247555XYPK4A58HG3314255XYPG4A32HG2796765XYPG4A3XHG2691545XYPH4A53HG3144035XYPH4A57HG3130585XYPG4A36HG3114785XYPG4A39HG2516785XYPG4A38HG2117375XYPKDA52HG3186995XYPK4A53HG3074705XYPH4A14HG3303815XYPG4A31HG3005655XYPKDA54HG3269345XYPG4A32HG2827555XYPG4A30HG2797255XYPG4A33HG2993685XYPG4A31HG2739515XYPHDA12HG2802875XYPGDA33HG3033995XYPGDA38HG3276965XYPG4A37HG3278045XYPG4A33HG2719885XYPGDA30HG3307995XYPG4A52HG1883305XYPG4A57HG1963915XYPH4A1XHG2484765XYPG4A58HG2080775XYPG4A36HG2970645XYPG4A34HG2855895XYPG4A32HG2970595XYPKDA50HG3211955XYPHDA14HG3326505XYPGDA58HG3128585XYPGDA36HG2680345XYPGDA39HG3325045XYPG4A30HG1879665XYPG4A31HG2475585XYPH4A56HG3272095XYPG4A33HG2957565XYPH4A50HG3169515XYPH4A14HG2971105XYPG4A3XHG2646345XYPH4A55HG3258385XYPGDA58HG1920605XYPGDA56HG1910535XYPGDA59HG1901415XYPGDA53HG1901495XYPGDA51HG2272015XYPGDA55HG3323385XYPGDA36HG3310215XYPGDA53HG3323405XYPG4A38HG2625095XYPG4A34HG2808595XYPG4A36HG2818525XYPG4A34HG2843145XYPG4A38HG2903915XYPG4A31HG2791975XYPG4A36HG2845905XYPG4A55HG3138235XYPH4A57HG3074855XYPH4A5XHG3158695XYPG4A38HG3006585XYPK4A55HG3195695XYPG4A34HG2853485XYPG4A32HG2866925XYPG4A35HG2931665XYPG4A31HG2820355XYPG4A34HG2998475XYPKDA58HG3189655XYPHDA54HG3152705XYPHDA12HG3263625XYPHDA55HG3215945XYPGDA30HG3240475XYPGDA34HG2887525XYPG4A34HG1964755XYPGDA38HG2913465XYPG4A32HG2842295XYPHDA50HG3176945XYPG4A38HG2636445XYPG4A34HG2575965XYPG4A36HG2569185XYPK4A50HG3245175XYPKDA52HG3375305XYPGDA33HG2685565XYPGDA55HG3243195XYPHDA53HG2905245XYPG4A37HG2685755XYPGDA3XHG3321105XYPG4A3XHG2791515XYPG4A31HG2861515XYPG4A38HG2798585XYPGDA54HG1878915XYPKDA59HG3120435XYPKDA50HG3120755XYPKDA54HG3029905XYPGDA5XHG3144655XYPGDA34HG2323095XYPGDA3XHG2744665XYPGDA30HG3159295XYPGDA52HG3164535XYPGDA38HG3217225XYPGDA55HG3368605XYPGDA39HG3378475XYPG4A59HG2195735XYPGDA35HG2708435XYPG4A37HG3179195XYPHDA5XHG3026705XYPG4A38HG2938565XYPGDA32HG3268355XYPHDA51HG3381035XYPGDA36HG2694125XYPGDA32HG3347565XYPG4A37HG3298615XYPKDA56HG3161945XYPGDA55HG3161555XYPG4A3XHG3010185XYPG4A31HG2739485XYPGDA56HG2154505XYPG4A31HG2844335XYPH4A52HG3306875XYPG4A31HG3010225XYPG4A32HG2811225XYPG4A32HG2930895XYPG4A39HG2815375XYPG4A37HG2845515XYPG4A32HG2955065XYPG4A30HG3321815XYPG4A36HG2668205XYPG4A38HG2936325XYPG4A39HG2935435XYPG4A33HG3288195XYPG4A36HG3288155XYPG4A31HG2818415XYPG4A39HG2957285XYPG4A33HG2957425XYPG4A31HG3271495XYPG4A37HG3273965XYPG4A35HG3000355XYPG4A34HG3006395XYPG4A35HG3371035XYPG4A37HG2856185XYPG4A38HG2856585XYPG4A37HG2856495XYPG4A38HG2732525XYPG4A36HG2820325XYPG4A30HG2780565XYPG4A3XHG2974385XYPGDA38HG2739945XYPGDA58HG3254505XYPGDA34HG3216535XYPG4A34HG2719185XYPG4A37HG2699195XYPG4A32HG3006725XYPGDA32HG3318875XYPG4A36HG2674795XYPG4A36HG2773505XYPG4A35HG2674875XYPGDA30HG2748785XYPG4A35HG2827485XYPG4A38HG2739465XYPGDA39HG3301545XYPGDA31HG3301505XYPGDA53HG2913195XYPHDA19HG2754125XYPGDA3XHG3377895XYPGDA3XHG3340525XYPGDA36HG3340505XYPHDA57HG3147895XYPKDA57HG3208845XYPG4A35HG2852765XYPGDA30HG3355795XYPGDA35HG3317995XYPGDA35HG2950775XYPKDA59HG3180845XYPGDA39HG3226535XYPK4A50HG3270455XYPH4A53HG3271045XYPHDA5XHG3151305XYPG4A35HG3006035XYPG4A31HG3009685XYPG4A33HG2957565XYPG4A30HG2874985XYPG4A31HG2869125XYPG4A50HG2096305XYPG4A3XHG2892095XYPG4A35HG3016995XYPGDA33HG3318965XYPG4A32HG2713045XYPGDA59HG3232715XYPHDA56HG3234185XYPG4A59HG2153285XYPH4A57HG1998685XYPKDA54HG3161935XYPGDA39HG2608655XYPG4A59HG2072935XYPKDA53HG3259535XYPGDA57HG3177895XYPG4A56HG1965925XYPG4A38HG2885305XYPHDA57HG3212395XYPH4A54HG3308365XYPK4A55HG3321615XYPG4A31HG3035295XYPG4A36HG2851085XYPG4A30HG2929305XYPH4A1XHG2770695XYPG4A36HG2863865XYPG4A31HG2889185XYPG4A39HG2880355XYPG4A30HG2844695XYPG4A3XHG2857575XYPG4A38HG2024385XYPGDA30HG2859005XYPGDA37HG3039695XYPG4A31HG2225465XYPG4A37HG1879165XYPG4A38HG2079945XYPG4A32HG1913865XYPGDA30HG3207745XYPG4A32HG2607725XYPG4A34HG2615355XYPGDA31HG2065905XYPH4A13HG2757005XYPGDA30HG3190125XYPGDA56HG1911205XYPGDA57HG2075495XYPG4A5XHG2080505XYPK4A5XHG3056215XYPG4A33HG2622725XYPG4A39HG2629865XYPG4A32HG2629885XYPG4A55HG1973455XYPGDA31HG2861825XYPGDA30HG2374915XYPGDA51HG2427655XYPKDA58HG3164725XYPG4A33HG2998695XYPG4A52HG3264785XYPGDA51HG1966765XYPG4A5XHG3260795XYPG4A35HG2138485XYPG4A39HG2688705XYPG4A35HG2611245XYPG4A32HG2673965XYPG4A32HG2716745XYPG4A38HG2648095XYPG4A30HG2673955XYPG4A36HG2716765XYPGDA50HG1945805XYPGDA50HG2174225XYPGDA56HG1941775XYPGDA57HG1908965XYPGDA56HG1964805XYPGDA58HG2202625XYPGDA51HG1906355XYPGDA52HG3348105XYPGDA33HG2575875XYPG4A30HG2593935XYPG4A30HG2574795XYPG4A31HG3037565XYPHDA5XHG3372115XYPG4A3XHG2998195XYPG4A58HG1907455XYPG4A5XHG1939375XYPG4A31HG2935225XYPG4A30HG2647245XYPG4A3XHG2647295XYPH4A56HG3215245XYPH4A56HG3305295XYPG4A37HG2806005XYPH4A5XHG3202295XYPG4A39HG2751865XYPH4A56HG3213595XYPH4A56HG3204685XYPH4A54HG3204675XYPG4A32HG2998295XYPK4A57HG3096265XYPKDA55HG3084125XYPH4A50HG3199805XYPG4A34HG2952815XYPH4A59HG3204645XYPG4A32HG2738935XYPH4A51HG3199695XYPK4A5XHG3097175XYPH4A5XHG3213505XYPH4A5XHG3199685XYPH4A19HG2784385XYPG4A33HG2643285XYPK4A57HG3120395XYPH4A56HG3216225XYPG4A35HG2734975XYPG4A30HG2856405XYPHDA52HG2980025XYPGDA32HG3275955XYPG4A30HG2927205XYPHDA51HG3027215XYPGDA36HG3256105XYPG4A39HG3293275XYPG4A34HG3271625XYPG4A34HG2748045XYPG4A37HG2878545XYPG4A3XHG2850465XYPG4A30HG2858645XYPG4A38HG3006445XYPH4A11HG2770735XYPGDA5XHG2132955XYPGDA3XHG3365455XYPG4A34HG2868105XYPG4A37HG2453625XYPG4A34HG2615665XYPH4A13HG2736385XYPK4A55HG3175775XYPGDA30HG2765175XYPGDA31HG3244315XYPGDA53HG3247725XYPGDA39HG2925545XYPGDA33HG3315265XYPGDA38HG3277805XYPGDA36HG2764395XYPGDA35HG3302955XYPG4A34HG2698935XYPKDA50HG3379635XYPG4A36HG2944075XYPG4A33HG3265985XYPG4A36HG3274065XYPHDA56HG3372545XYPHDA58HG3250905XYPG4A36HG2822395XYPHDA52HG3376245XYPG4A32HG2944055XYPG4A33HG2998385XYPG4A3XHG3268565XYPG4A33HG2739525XYPKDA57HG2997765XYPG4A3XHG2829245XYPHDA5XHG3229525XYPKDA58HG2993035XYPG4A57HG3082045XYPG4A36HG2534675XYPHDA59HG3231545XYPHDA18HG3282595XYPGDA32HG3339805XYPGDA5XHG3220475XYPHDA59HG3238035XYPGDA50HG3216525XYPGDA59HG3242095XYPGDA34HG3376095XYPHDA12HG3296965XYPGDA36HG3329625XYPHDA52HG3218135XYPG4A37HG2580295XYPG4A35HG2462835XYPG4A35HG2833965XYPGDA51HG3070475XYPG4A58HG2882375XYPGDA32HG3368805XYPHDA56HG3051595XYPHDA50HG3372035XYPGDA53HG3253725XYPG4A34HG2685175XYPG4A3XHG2879315XYPGDA52HG3164535XYPG4A3XHG2855025XYPG4A36HG2618445XYPG4A39HG2855415XYPG4A32HG2593945XYPG4A36HG2957495XYPG4A32HG2643985XYPG4A54HG2070725XYPG4A33HG2927615XYPG4A37HG2854875XYPG4A33HG2490705XYPGDA53HG3343325XYPGDA58HG3246375XYPK4A51HG3175895XYPG4A33HG2924365XYPGDA59HG3241315XYPG4A38HG2526895XYPGDA51HG3326925XYPK4A54HG3084825XYPGDA32HG2494785XYPGDA59HG3256045XYPG4A37HG2454915XYPG4A39HG2512925XYPHDA58HG3378685XYPG4A31HG3255465XYPGDA37HG2505285XYPH4A11HG3270965XYPG4A39HG2483755XYPGDA38HG2480895XYPGDA34HG2558165XYPG4A35HG2591635XYPHDA58HG3238565XYPG4A34HG2866455XYPG4A31HG2533135XYPG4A31HG2873505XYPG4A34HG2833565XYPG4A37HG2612855XYPK4A5XHG3123435XYPG4A30HG2622625XYPG4A34HG2612895XYPG4A33HG2564245XYPG4A37HG2560685XYPH4A57HG2495865XYPK4A59HG3332475XYPG4A32HG2979215XYPKDA50HG3207435XYPGDA56HG1910195XYPGDA56HG1950685XYPGDA55HG1905395XYPGDA57HG1906245XYPG4A34HG3042995XYPG4A34HG2423545XYPGDA59HG2180835XYPGDA59HG1916935XYPGDA57HG2188605XYPGDA55HG2202525XYPGDA53HG1925955XYPGDA54HG2205655XYPGDA53HG1940865XYPGDA52HG1938835XYPGDA50HG1941095XYPGDA50HG2172265XYPGDA51HG1901345XYPGDA51HG2176075XYPGDA5XHG2206975XYPGDA59HG1908975XYPGDA51HG1936955XYPGDA39HG2621945XYPHDA55HG3171085XYPGDA58HG1965455XYPGDA50HG1991815XYPGDA5XHG1890295XYPGDA5XHG2122135XYPG4A51HG1892435XYPGDA57HG2150675XYPGDA57HG1912415XYPGDA57HG1904935XYPGDA5XHG1889475XYPGDA54HG2071845XYPGDA55HG1977515XYPGDA56HG1967065XYPGDA5XHG1895025XYPGDA50HG1920705XYPG4A59HG1865915XYPGDA50HG1884415XYPGDA53HG1878965XYPGDA55HG1895055XYPGDA55HG2135615XYPGDA58HG1944555XYPGDA58HG1899665XYPGDA55HG1985615XYPGDA55HG1935545XYPGDA54HG1906285XYPG4A51HG1896805XYPGDA52HG1970895XYPGDA59HG1967025XYPGDA50HG1973655XYPGDA51HG1966315XYPG4A35HG2536545XYPH4A54HG3312265XYPG4A30HG2794655XYPG4A33HG2856645XYPG4A3XHG2631895XYPH4A57HG3258565XYPK4A50HG3317605XYPG4A31HG2541855XYPK4A57HG3363425XYPK4A53HG3206075XYPH4A56HG3322815XYPH4A56HG3207005XYPH4A55HG3210935XYPH4A12HG3201425XYPH4A15HG3201355XYPH4A58HG3199225XYPH4A12HG2792705XYPGDA37HG2769355XYPG4A35HG2576725XYPH4A50HG3253745XYPH4A10HG3214355XYPGDA55HG1905395XYPGDA56HG1950685XYPGDA57HG1906245XYPGDA56HG1910195XYPGDA31HG3182735XYPG4A31HG2793625XYPKDA5XHG3205865XYPGDA32HG3187045XYPHDA56HG3261085XYPGDA39HG3181795XYPGDA53HG3062725XYPG4A32HG2790155XYPH4A54HG2451245XYPH4A55HG2513845XYPG4A3XHG2709835XYPGDA5XHG1957195XYPG4A35HG2792045XYPG4A5XHG2080505XYPG4A39HG2108245XYPG4A3XHG2586385XYPK4A59HG2966195XYPGDA31HG2701615XYPGDA36HG2956995XYPH4A15HG2961615XYPG4A32HG2846355XYPG4A33HG2850035XYPG4A38HG2951405XYPG4A33HG2948175XYPG4A30HG3036665XYPG4A34HG2970635XYPKDA51HG3041155XYPG4A32HG2322275XYPG4A36HG2931925XYPG4A37HG2689645XYPG4A32HG3371555XYPGDA34HG2795965XYPG4A32HG2836295XYPGDA39HG2817475XYPGDA3XHG3027975XYPGDA37HG2810355XYPGDA36HG2840695XYPG4A3XHG2892605XYPGDA36HG3271805XYPG4A32HG2951205XYPGDA30HG3033305XYPG4A31HG2667875XYPG4A32HG2753705XYPGDA33HG2491485XYPG4A39HG2766595XYPGDA37HG2813915XYPGDA35HG2977495XYPG4A39HG2684645XYPG4A30HG2814915XYPG4A31HG2683455XYPH4A59HG3307045XYPGDA57HG3163355XYPGDA56HG3145305XYPHDA50HG3148275XYPHDA56HG3225895XYPKDA52HG3143625XYPG4A30HG3036215XYPHDA55HG3369985XYPG4A36HG3012745XYPHDA50HG3372655XYPK4A55HG3013015XYPKDA52HG3104085XYPKDA55HG3213235XYPHDA55HG3381055XYPKDA52HG3041415XYPKDA51HG3382815XYPK4A55HG3061095XYPKDA55HG3215815XYPKDA57HG3118765XYPK4A54HG3315355XYPG4A37HG2600555XYPK4A54HG3141195XYPKDA51HG2605195XYPK4A59HG3142455XYPK4A5XHG3067535XYPK4A51HG3315255XYPGDA31HG2594975XYPG4A5XHG2224515XYPG4A57HG2071635XYPGDA56HG1934175XYPGDA56HG1961385XYPGDA52HG2082705XYPGDA53HG1957415XYPG4A50HG2170815XYPGDA52HG1976745XYPGDA51HG2162325XYPGDA55HG2162825XYPG4A56HG2076555XYPG4A55HG2111805XYPG4A55HG1915625XYPGDA56HG1943905XYPG4A59HG1938335XYPG4A5XHG1908895XYPGDA57HG1967325XYPGDA53HG2137055XYPGDA50HG1995845XYPGDA52HG1957325XYPGDA52HG1910035XYPGDA5XHG1979695XYPG4A32HG2016395XYPGDA55HG1966955XYPGDA56HG1986825XYPG4A59HG2070185XYPG4A57HG1887895XYPG4A32HG2572395XYPGDA50HG1901425XYPG4A3XHG2559965XYPG4A35HG2495105XYPK4A51HG2537955XYPG4A35HG3229875XYPG4A50HG2195125XYPGDA52HG3240215XYPGDA54HG1878915XYPHDA12HG2774065XYPKDA58HG3274695XYPKDA57HG3138685XYPKDA59HG3374135XYPKDA52HG3273715XYPKDA56HG3275835XYPKDA58HG3183835XYPK4A56HG3111425XYPK4A51HG3282675XYPKDA57HG3240625XYPKDA55HG3164315XYPKDA54HG3216985XYPK4A58HG3328655XYPK4A53HG2977515XYPKDA52HG3186995XYPHDA54HG3041075XYPKDA55HG3382975XYPKDA5XHG3157755XYPG4A32HG2709765XYPHDA59HG3377035XYPGDA34HG3321495XYPH4A53HG2895495XYPHDA14HG3309015XYPG4A34HG2998475XYPH4A17HG2066545XYPGDA31HG2994795XYPGDA51HG1991085XYPG4A59HG2156845XYPG4A53HG1963865XYPGDA53HG2794765XYPGDA55HG1996145XYPGDA57HG1965365XYPGDA59HG1984035XYPG4A52HG2075075XYPG4A5XHG2193245XYPGDA52HG1899775XYPG4A58HG1971145XYPG4A52HG1882155XYPGDA57HG1886635XYPGDA50HG1890385XYPGDA50HG1893635XYPG4A33HG2564245XYPG4A30HG2622625XYPG4A34HG2612895XYPG4A37HG2560685XYPGDA55HG1991615XYPGDA54HG1973225XYPG4A38HG2046605XYPG4A39HG2616305XYPG4A36HG2585725XYPGDA56HG1911205XYPGDA57HG2075495XYPG4A52HG1968025XYPG4A55HG1973455XYPG4A33HG2622725XYPG4A30HG2592815XYPG4A39HG2629865XYPG4A32HG2629885XYPK4A53HG2776455XYPK4A56HG2969485XYPKDA59HG2324185XYPKDA56HG3085955XYPK4A56HG3066225XYPKDA54HG3382125XYPKDA51HG3382165XYPK4A54HG2963795XYPK4A57HG3136895XYPKDA55HG3106625XYPK4A57HG3284185XYPHDA56HG3123545XYPKDA51HG3115205XYPKDA58HG2437515XYPH4A55HG3197505XYPH4A16HG2789015XYPH4A53HG2018915XYPG4A3XHG2228195XYPGDA55HG1991925XYPGDA53HG1859995XYPG4A56HG1945835XYPGDA59HG1917265XYPG4A51HG1974385XYPH4A59HG3072455XYPGDA53HG2752965XYPG4A37HG2844705XYPGDA50HG2108885XYPGDA54HG1942575XYPGDA55HG2207055XYPGDA55HG1973005XYPGDA51HG1902295XYPK4A53HG3070815XYPG4A39HG2885195XYPG4A31HG2998685XYPK4A50HG3127075XYPKDA54HG3377865XYPGDA34HG2764385XYPGDA36HG3306455XYPG4A32HG2646445XYPGDA57HG3246765XYPGDA50HG3369895XYPGDA37HG3359835XYPG4A32HG2982615XYPG4A33HG2756195XYPGDA32HG2586175XYPG4A31HG2626265XYPGDA37HG3276905XYPGDA30HG2769375XYPG4A30HG2639595XYPGDA32HG2729545XYPG4A38HG2653315XYPG4A38HG2610985XYPHDA56HG3004945XYPHDA53HG2980565XYPGDA57HG2921965XYPG4A35HG2874785XYPG4A37HG3208055XYPG4A37HG3217305XYPGDA38HG2824535XYPGDA39HG2908845XYPGDA37HG2965405XYPHDA56HG3247465XYPHDA58HG3228675XYPG4A33HG3002615XYPGDA54HG2252165XYPGDA51HG2160055XYPGDA52HG1878395XYPGDA50HG1905455XYPGDA59HG1926345XYPGDA56HG1970805XYPGDA50HG1961045XYPGDA50HG1922805XYPGDA58HG1880115XYPG4A38HG2939235XYPG4A32HG2935285XYPG4A39HG2826695XYPG4A38HG2826635XYPG4A32HG3311315XYPG4A34HG2696045XYPG4A35HG2882915XYPH4A19HG3313025XYPH4A1XHG3253155XYPH4A17HG2641515XYPH4A54HG3200475XYPGDA55HG1893095XYPGDA59HG1882275XYPG4A38HG2596125XYPG4A36HG2575525XYPG4A3XHG2653295XYPGDA33HG2928905XYPGDA38HG2855465XYPGDA36HG2469105XYPGDA32HG2860765XYPGDA3XHG2838015XYPKDA57HG2988545XYPHDA18HG2679645XYPGDA38HG2824705XYPGDA36HG2374945XYPGDA38HG2924955XYPGDA35HG2453275XYPG4A33HG2797835XYPH4A58HG3183515XYPHDA10HG2746795XYPGDA34HG2896265XYPKDA57HG2458635XYPGDA3XHG2889345XYPGDA31HG2839145XYPGDA39HG2848605XYPGDA31HG2855035XYPGDA30HG2885715XYPH4A16HG2736345XYPHDA56HG3233715XYPHDA12HG2783455XYPGDA37HG2913545XYPHDA12HG2809675XYPG4A33HG2099135XYPGDA3XHG3268085XYPH4A54HG3295735XYPG4A37HG2728705XYPK4A53HG3317365XYPG4A36HG2600015XYPK4A57HG3247735XYPH4A11HG2748365XYPG4A31HG2606515XYPH4A59HG2478865XYPH4A59HG3143875XYPH4A58HG3274685XYPK4A57HG3080245XYPK4A51HG3317215XYPH4A12HG3268015XYPG4A5XHG3103975XYPH4A10HG2954215XYPH4A15HG3371765XYPG4A32HG2166095XYPH4A55HG2306475XYPG4A36HG2647895XYPK4A50HG3122995XYPH4A18HG3269815XYPG4A37HG2553085XYPG4A36HG2541825XYPH4A17HG3308755XYPK4A54HG3127435XYPG4A31HG2594185XYPG4A31HG2654145XYPH4A18HG3270945XYPH4A11HG3342575XYPG4A35HG2580625XYPH4A17HG2744055XYPG4A39HG2640435XYPG4A31HG2640535XYPGDA57HG1908965XYPGDA51HG1906355XYPGDA58HG1933405XYPGDA56HG1964805XYPGDA58HG2202625XYPGDA56HG1941775XYPG4A56HG2070115XYPG4A39HG3010125XYPK4A56HG3239235XYPKDA59HG3159455XYPG4A3XHG2829385XYPG4A34HG3288145XYPG4A35HG2828465XYPK4A56HG3272615XYPG4A33HG2827475XYPG4A30HG2807145XYPG4A36HG2828695XYPK4A5XHG3072865XYPG4A32HG2739575XYPG4A38HG2219615XYPG4A36HG3266135XYPG4A31HG3265185XYPK4A50HG3083795XYPG4A31HG3114675XYPH4A5XHG2941965XYPG4A30HG3283565XYPG4A31HG2180135XYPGDA37HG2493775XYPG4A55HG3203215XYPGDA55HG2911135XYPH4A54HG3183155XYPH4A18HG3363005XYPH4A1XHG2801795XYPG4A30HG2819895XYPK4A52HG2770685XYPG4A34HG3310515XYPG4A30HG2601695XYPHDA55HG3307645XYPGDA59HG2112155XYPGDA59HG1947245XYPGDA56HG1892405XYPGDA57HG2156495XYPGDA53HG2124875XYPGDA53HG1882245XYPGDA53HG2109205XYPGDA56HG1879905XYPGDA58HG2166785XYPGDA50HG2169655XYPGDA5XHG2166205XYPG4A3XHG2945385XYPGDA31HG3361265XYPG4A36HG2066795XYPK4A59HG3323875XYPH4A19HG2664835XYPGDA53HG3248365XYPKDA58HG3231015XYPGDA36HG3133275XYPGDA5XHG1894835XYPGDA53HG2109205XYPGDA53HG2109795XYPH4A50HG2324355XYPG4A38HG2637255XYPG4A30HG2620975XYPG4A30HG2877585XYPG4A32HG2846835XYPG4A39HG2880495XYPG4A38HG2855155XYPH4A54HG3307105XYPK4A54HG3333825XYPK4A59HG3245785XYPH4A51HG3241055XYPK4A58HG3127595XYPG4A31HG2871375XYPGDA57HG1893755XYPGDA58HG2079335XYPGDA54HG1940645XYPG4A55HG3204815XYPH4A50HG3328125XYPHDA58HG3177485XYPGDA59HG2106325XYPGDA51HG2206675XYPGDA56HG1880865XYPGDA50HG1886655XYPG4A33HG2453745XYPKDA51HG3096545XYPH4A59HG3042955XYPKDA50HG3161745XYPG4A31HG2803205XYPGDA31HG3324645XYPG4A37HG2695955XYPG4A37HG2696005XYPG4A34HG2689065XYPG4A31HG2720725XYPG4A36HG2833915XYPG4A38HG3371275XYPGDA50HG3375445XYPG4A37HG2442755XYPG4A35HG3019935XYPGDA55HG1987065XYPGDA3XHG2899995XYPHDA11HG2438625XYPGDA34HG2989425XYPH4A50HG3020295XYPGDA51HG1907475XYPGDA53HG1995325XYPGDA39HG3373465XYPG4A39HG2943985XYPG4A38HG2804925XYPG4A3XHG3005505XYPG4A35HG3260195XYPG4A39HG3238975XYPG4A36HG3001425XYPG4A36HG2220255XYPG4A3XHG3310545XYPG4A34HG2842815XYPGDA39HG3141165XYPGDA34HG3015785XYPGDA34HG2877635XYPGDA54HG3287655XYPGDA53HG3315585XYPG4A38HG2798585XYPG4A36HG2988005XYPG4A36HG2746125XYPGDA5XHG3281245XYPGDA52HG3254305XYPG4A34HG2727765XYPGDA35HG2887615XYPHDA58HG3148345XYPGDA34HG3315185XYPGDA33HG3274275XYPHDA52HG3148455XYPGDA31HG3317045XYPHDA53HG3357535XYPHDA54HG3373825XYPGDA36HG3359745XYPGDA35HG3141005XYPG4A50HG2856555XYPKDA51HG3159415XYPGDA58HG1907285XYPHDA17HG2677765XYPG4A39HG2578195XYPG4A38HG2883035XYPG4A35HG2709865XYPG4A59HG3005085XYPHDA58HG3128255XYPG4A54HG1989415XYPGDA31HG2711955XYPH4A50HG3073305XYPHDA56HG3089215XYPHDA53HG3141265XYPHDA50HG3083785XYPKDA50HG2733605XYPHDA59HG3089625XYPH4A58HG3193715XYPGDA52HG2202565XYPG4A37HG3214675XYPGDA5XHG1894975XYPGDA53HG1958225XYPGDA56HG1915995XYPGDA53HG2105935XYPGDA54HG1916825XYPG4A31HG1875245XYPH4A16HG1875805XYPG4A34HG1883755XYPG4A33HG2075805XYPG4A33HG1975535XYPG4A33HG1879765XYPG4A39HG2105335XYPG4A34HG2104105XYPG4A54HG2030235XYPH4A56HG2036495XYPG4A32HG2091885XYPG4A38HG2077985XYPG4A37HG1875925XYPGDA39HG2113095XYPG4A37HG2052515XYPG4A38HG2104125XYPG4A37HG1876395XYPG4A32HG2084595XYPG4A34HG1881795XYPG4A30HG2185365XYPH4A1XHG1970135XYPG4A33HG2060905XYPG4A34HG2091895XYPK4A51HG2201825XYPG4A35HG2091055XYPG4A3XHG2215115XYPG4A33HG1881735XYPG4A32HG2216505XYPG4A33HG2196785XYPG4A33HG2347155XYPG4A36HG2213135XYPG4A38HG2248445XYPGDA30HG2436295XYPG4A31HG2107365XYPG4A35HG2299365XYPG4A32HG2185545XYPG4A37HG2303135XYPG4A3XHG2422595XYPG4A31HG2293355XYPG4A37HG2244295XYPG4A3XHG2350195XYPG4A32HG2334095XYPG4A31HG2365925XYPG4A37HG2589535XYPG4A5XHG2697995XYPK4A57HG2714135XYPG4A36HG2557365XYPH4A19HG2515295XYPH4A53HG2520645XYPG4A33HG2476915XYPGDA55HG2400475XYPH4A19HG2767405XYPK4A54HG2743795XYPG4A36HG2693285XYPG4A36HG2518645XYPGDA51HG2907355XYPG4A57HG2913555XYPH4A59HG2866865XYPG4A3XHG2847405XYPG4A3XHG2973125XYPG4A38HG2845095XYPG4A35HG2729025XYPG4A3XHG2058575XYPG4A39HG3367805XYPG4A30HG2984675XYPGDA58HG2111565XYPGDA57HG1937825XYPGDA5XHG1916715XYPGDA59HG1909025XYPGDA59HG1894745XYPGDA54HG1905475XYPGDA52HG2202565XYPGDA57HG1900565XYPGDA58HG2207465XYPGDA5XHG1964825XYPG4A52HG2231085XYPHDA55HG3054445XYPG4A35HG2543665XYPG4A31HG2617975XYPG4A33HG2592435XYPG4A58HG2920625XYPG4A34HG2821745XYPG4A32HG2536585XYPG4A33HG2705795XYPG4A59HG3050935XYPG4A39HG3034105XYPG4A32HG2692285XYPG4A3XHG2779205XYPGDA35HG3270735XYPGDA30HG2857185XYPKDA59HG2978185XYPGDA59HG1894885XYPG4A52HG2101785XYPG4A34HG2845415XYPK4A52HG3063095XYPGDA31HG3365635XYPGDA38HG3366565XYPGDA55HG3375695XYPGDA36HG3228055XYPK4A50HG3314835XYPGDA30HG2373455XYPK4A50HG3219565XYPHDA5XHG1890305XYPG4A34HG3293165XYPKDA50HG3169185XYPKDA50HG3376415XYPGDA31HG3307155XYPH4A14HG3202075XYPG4A34HG3002365XYPG4A36HG2890145XYPG4A31HG2974565XYPG4A33HG2890215XYPG4A30HG3297345XYPG4A32HG3302685XYPKDA56HG2987645XYPKDA57HG3383035XYPGDA57HG3262795XYPHDA1XHG2573725XYPH4A11HG2763615XYPKDA59HG3166885XYPG4A50HG2195125XYPKDA51HG2239415XYPKDA53HG2458585XYPGDA38HG3371305XYPG4A30HG2704265XYPGDA3XHG2308725XYPGDA30HG2308785XYPGDA35HG2359775XYPGDA31HG2365755XYPG4A32HG2759665XYPGDA52HG2241625XYPGDA52HG2241595XYPG4A39HG2183115XYPGDA31HG2372255XYPGDA59HG3316765XYPG4A36HG2954135XYPG4A31HG2585445XYPG4A34HG2649675XYPG4A32HG2756275XYPG4A36HG2640645XYPG4A30HG2612085XYPH4A57HG3006655XYPK4A53HG3063495XYPG4A37HG2521175XYPH4A56HG3273245XYPH4A5XHG3131185XYPG4A31HG2586425XYPH4A55HG3142255XYPG4A33HG3371335XYPG4A32HG2639945XYPH4A17HG2736435XYPH4A56HG3318125XYPG4A31HG2616065XYPH4A58HG3006605XYPG4A32HG2732325XYPG4A38HG2640825XYPH4A1XHG3353435XYPH4A12HG2635545XYPH4A58HG2775095XYPH4A53HG3069475XYPG4A32HG2664095XYPG4A32HG2941765XYPG4A32HG2748035XYPG4A30HG2732595XYPG4A38HG2643905XYPG4A34HG2738945XYPH4A53HG3074355XYPH4A56HG3013545XYPGDA31HG2967615XYPHDA53HG3244935XYPGDA54HG3312595XYPGDA33HG2849665XYPGDA39HG3283385XYPHDA52HG3257645XYPG4A34HG2614375XYPKDA55HG3366155XYPKDA52HG3211825XYPG4A32HG2802625XYPG4A33HG2739495XYPG4A32HG2831285XYPG4A3XHG2607285XYPG4A38HG2611205XYPG4A37HG2953725XYPG4A32HG2615175XYPGDA3XHG2951695XYPH4A5XHG3200845XYPGDA58HG2101705XYPG4A31HG2759575XYPGDA5XHG3322065XYPGDA54HG3311165XYPGDA57HG2402755XYPGDA51HG2759895XYPGDA56HG2767825XYPGDA57HG3281285XYPGDA57HG3286155XYPHDA57HG3376495XYPKDA51HG3381495XYPG4A31HG3023335XYPG4A30HG2822365XYPG4A32HG2958145XYPG4A31HG2807855XYPG4A35HG3019455XYPH4A13HG2789055XYPG4A34HG2852195XYPG4A36HG2997195XYPG4A52HG1894625XYPG4A31HG2589785XYPGDA33HG2598255XYPG4A39HG2594115XYPG4A35HG2591295XYPH4A5XHG3332245XYPG4A57HG2071635XYPG4A35HG2805635XYPH4A15HG2783865XYPGDA59HG2128035XYPGDA50HG3084025XYPHDA58HG3189475XYPGDA57HG1966515XYPGDA52HG1926985XYPGDA51HG1882235XYPGDA57HG1914825XYPGDA50HG2078455XYPGDA52HG1963325XYPGDA59HG1887625XYPGDA57HG1907365XYPGDA35HG3321585XYPGDA35HG3321275XYPHDA54HG3365385XYPGDA38HG3308115XYPG4A36HG3366245XYPGDA39HG2702325XYPG4A53HG3200265XYPG4A39HG2807755XYPGDA55HG1991615XYPGDA50HG1890385XYPH4A57HG3196055XYPH4A1XHG2774895XYPK4A50HG3314835XYPHDA55HG3230855XYPH4A55HG3140775XYPK4A50HG3076535XYPG4A56HG3182235XYPG4A37HG2640425XYPG4A31HG2646525XYPH4A56HG3118215XYPH4A56HG3118185XYPG4A37HG2983705XYPH4A51HG3150815XYPG4A56HG3026675XYPG4A39HG2863485XYPKDA59HG3205945XYPG4A31HG2822315XYPGDA5XHG1899675XYPGDA59HG1934755XYPGDA59HG2071815XYPG4A38HG3266005XYPG4A31HG2931955XYPKDA59HG2978185XYPG4A32HG2591225XYPG4A34HG2593955XYPGDA55HG3375695XYPG4A36HG2826315XYPG4A38HG2831035XYPG4A30HG2145835XYPH4A52HG2291335XYPG4A34HG2710625XYPGDA54HG1972385XYPK4A54HG2975785XYPGDA3XHG3318015XYPGDA52HG3299295XYPGDA54HG3235655XYPGDA55HG2735345XYPG4A39HG2929575XYPG4A3XHG2594035XYPG4A3XHG3222565XYPG4A31HG3183375XYPG4A33HG3210285XYPG4A31HG3178835XYPG4A37HG3293265XYPG4A32HG2652755XYPG4A35HG2749395XYPG4A36HG2583455XYPG4A3XHG2544755XYPGDA3XHG2954015XYPGDA37HG2954365XYPH4A55HG3199265XYPH4A55HG3272655XYPGDA35HG2680115XYPH4A10HG2814855XYPGDA57HG3029365XYPH4A57HG3009565XYPH4A58HG2906955XYPK4A51HG3245095XYPK4A54HG3184285XYPH4A59HG2947385XYPK4A55HG3122795XYPG4A35HG2928095XYPK4A50HG3331845XYPK4A54HG3165795XYPK4A5XHG3127325XYPG4A32HG2918585XYPGDA59HG2199145XYPGDA56HG2256235XYPGDA50HG2173415XYPGDA53HG2175305XYPGDA52HG2193965XYPGDA57HG2176895XYPGDA53HG2175445XYPGDA55HG2140295XYPGDA5XHG1892395XYPGDA53HG1941675XYPGDA53HG1901355XYPGDA53HG1906365XYPGDA5XHG2207505XYPGDA51HG1926135XYPGDA50HG1951775XYPGDA52HG1907875XYPGDA52HG1920405XYPGDA59HG2176005XYPGDA55HG2206555XYPGDA58HG1954445XYPGDA58HG2182675XYPGDA52HG2175355XYPGDA59HG2141155XYPGDA55HG2176885XYPGDA51HG2140135XYPGDA59HG2181025XYPGDA52HG1940015XYPGDA58HG2112685XYPGDA52HG2176165XYPGDA50HG1941745XYPGDA50HG2196865XYPGDA57HG2141285XYPGDA55HG2173355XYPGDA52HG2202875XYPGDA52HG1906445XYPGDA59HG1938025XYPGDA59HG1906395XYPGDA56HG2180875XYPGDA57HG2191665XYPGDA54HG2193185XYPGDA55HG2200255XYPGDA58HG2173625XYPGDA5XHG2338995XYPGDA59HG2206915XYPGDA58HG2205535XYPGDA55HG2197785XYPGDA53HG2140145XYPGDA50HG2181035XYPGDA56HG1964635XYPGDA5XHG1958175XYPGDA56HG2198855XYPH4A19HG3345695XYPGDA55HG1884665XYPH4A5XHG3317025XYPGDA37HG3372025XYPGDA37HG3316885XYPGDA3XHG3134755XYPGDA39HG3373015XYPGDA31HG3130395XYPGDA35HG3024505XYPGDA50HG3260095XYPGDA51HG3253065XYPGDA56HG3247345XYPGDA32HG3360065XYPGDA39HG3270445XYPGDA51HG3346365XYPHDA51HG3124385XYPGDA51HG3247715XYPHDA51HG3187085XYPKDA58HG3382285XYPKDA5XHG3382635XYPKDA57HG3128795XYPHDA53HG3240905XYPKDA52HG3270805XYPKDA57HG3372955XYPKDA50HG3381885XYPGDA54HG3255605XYPHDA51HG3244895XYPG4A35HG2725445XYPHDA11HG2438625XYPG4A37HG2843865XYPGDA5XHG2111125XYPGDA39HG2180035XYPG4A33HG2970715XYPGDA54HG3341765XYPG4A38HG2892255XYPG4A33HG2856505XYPG4A37HG2856525XYPG4A32HG3018855XYPG4A37HG2719935XYPG4A31HG3032865XYPG4A39HG2799175XYPHDA15HG2616365XYPGDA30HG3275945XYPGDA34HG3269825XYPKDA58HG3164725XYPKDA52HG3185905XYPKDA59HG3166885XYPKDA56HG3368515XYPGDA52HG1966545XYPGDA55HG1978945XYPGDA52HG1981455XYPGDA51HG1883185XYPGDA57HG1974615XYPGDA57HG1912555XYPG4A31HG2806115XYPH4A17HG2774655XYPHDA17HG2616855XYPGDA54HG1938195XYPGDA52HG2111675XYPGDA56HG2206955XYPGDA52HG1963805XYPGDA52HG2154005XYPGDA39HG3141165XYPG4A3XHG3271515XYPH4A5XHG3301595XYPKDA52HG3381895XYPHDA53HG3373085XYPKDA57HG3380745XYPKDA53HG3373605XYPKDA50HG3381435XYPG4A32HG2811365XYPG4A30HG2808605XYPG4A38HG3242505XYPG4A39HG3012055XYPG4A35HG3017045XYPGDA35HG3024505XYPGDA57HG3286155XYPG4A31HG2928075XYPG4A30HG2752235XYPH4A10HG2761395XYPH4A14HG2971105XYPG4A31HG2819675XYPG4A31HG2780175XYPK4A56HG3074015XYPG4A37HG3203835XYPG4A32HG2842775XYPG4A33HG2091045XYPG4A33HG2960485XYPG4A36HG2084815XYPK4A56HG3251715XYPK4A58HG3314735XYPK4A54HG3323595XYPG4A38HG2107485XYPK4A55HG3258115XYPK4A52HG3097895XYPK4A58HG3125835XYPG4A33HG3242675XYPK4A58HG3283635XYPG4A39HG3238215XYPK4A52HG3246025XYPK4A59HG3331215XYPK4A50HG3284545XYPK4A53HG3123595XYPK4A55HG3117155XYPG4A37HG3243675XYPKDA57HG3189735XYPK4A56HG3314695XYPKDA54HG3219305XYPK4A5XHG3326735XYPG4A55HG3292005XYPG4A34HG2884445XYPG4A3XHG2939075XYPG4A33HG2979755XYPH4A50HG3320655XYPG4A58HG3188375XYPGDA59HG1883085XYPG4A59HG1878715XYPG4A38HG3023625XYPGDA50HG2098685XYPG4A34HG2822245XYPK4A5XHG2228225XYPKDA52HG3168555XYPK4A53HG3132705XYPHDA59HG2892335XYPH4A5XHG3217055XYPHDA59HG3377825XYPKDA58HG3373685XYPGDA31HG3302935XYPG4A36HG2956405XYPGDA35HG3023185XYPGDA58HG3220465XYPHDA51HG3190175XYPG4A34HG2904985XYPK4A54HG3084515XYPG4A36HG3166335XYPG4A35HG3249795XYPG4A33HG3225185XYPK4A5XHG3130385XYPG4A39HG2767605XYPG4A34HG2873745XYPG4A34HG2739445XYPG4A36HG2622175XYPG4A37HG2646385XYPH4A58HG3306765XYPH4A55HG3301795XYPG4A35HG2646375XYPH4A18HG2788975XYPG4A35HG2646405XYPG4A30HG2610945XYPG4A31HG2563565XYPH4A56HG3312895XYPG4A39HG2842585XYPG4A37HG2654205XYPG4A39HG2749275XYPG4A33HG2995645XYPG4A31HG3208335XYPG4A38HG2876675XYPG4A33HG2833785XYPG4A37HG2886335XYPG4A39HG2919065XYPGDA33HG2616555XYPG4A35HG3274005XYPG4A35HG2857465XYPG4A35HG2883695XYPG4A31HG3051215XYPG4A52HG3360105XYPGDA39HG2644325XYPG4A34HG2884895XYPG4A57HG3205805XYPG4A39HG2219705XYPG4A32HG2979215XYPG4A36HG2880735XYPG4A38HG2979245XYPG4A39HG2873995XYPG4A37HG2880205XYPG4A34HG2873915XYPG4A36HG2885575XYPG4A32HG2918895XYPG4A33HG2918845XYPH4A10HG2518695XYPH4A10HG2757215XYPG4A36HG2812225XYPHDA12HG2595535XYPG4A34HG3009335XYPG4A36HG2987955XYPG4A36HG2942455XYPH4A10HG2761085XYPG4A30HG2807935XYPH4A57HG2495865XYPK4A52HG3133565XYPH4A51HG3051035XYPH4A52HG3307065XYPGDA32HG3253595XYPK4A56HG3247815XYPG4A32HG2963955XYPK4A53HG3079715XYPG4A36HG2861285XYPG4A35HG2976995XYPG4A35HG2855985XYPGDA57HG3255675XYPK4A59HG3123515XYPGDA51HG2077565XYPGDA51HG2077735XYPGDA52HG2173115XYPGDA54HG1951655XYPGDA33HG3375195XYPGDA37HG2959375XYPGDA3XHG2846875XYPGDA35HG3298605XYPGDA39HG3353405XYPKDA55HG3129595XYPGDA30HG3311755XYPGDA3XHG2839305XYPHDA52HG1932515XYPGDA58HG2015035XYPGDA35HG1982215XYPGDA38HG2003655XYPGDA3XHG2038515XYPKDA52HG2045735XYPHDA13HG1884895XYPGDA33HG2000465XYPGDA30HG2038745XYPGDA50HG2044615XYPGDA31HG2043235XYPGDA34HG2039265XYPGDA5XHG2045955XYPGDA39HG2040675XYPKDA52HG2078005XYPGDA50HG2050585XYPGDA39HG2136745XYPGDA58HG3255625XYPHDA13HG1923785XYPGDA53HG3364195XYPGDA36HG3325085XYPGDA34HG2785145XYPHDA56HG3377725XYPGDA57HG1906415XYPG4A5XHG2112245XYPG4A56HG1971275XYPG4A3XHG2544585XYPG4A50HG3113475XYPH4A50HG3255055XYPG4A34HG2629445XYPG4A30HG2541765XYPG4A3XHG2622055XYPG4A32HG2710585XYPG4A31HG2614585XYPG4A32HG2629435XYPK4A55HG3251595XYPH4A14HG2810055XYPG4A35HG2563585XYPG4A5XHG3060435XYPG4A37HG2586625XYPG4A3XHG2610995XYPG4A36HG2858535XYPG4A35HG2527015XYPG4A58HG3101385XYPG4A30HG2584065XYPH4A58HG3154655XYPH4A1XHG3252035XYPG4A37HG2770035XYPG4A34HG2807955XYPH4A56HG2936615XYPH4A13HG2451755XYPG4A35HG2563445XYPH4A1XHG2795795XYPK4A59HG3317115XYPG4A39HG3371675XYPG4A36HG2756155XYPG4A34HG2620995XYPG4A39HG2603165XYPH4A5XHG3222245XYPG4A36HG2534535XYPK4A53HG3235415XYPG4A37HG2696625XYPG4A31HG2610865XYPG4A30HG2564145XYPG4A36HG2635285XYPG4A38HG2743365XYPK4A5XHG3091185XYPG4A30HG2556975XYPG4A33HG2584165XYPG4A32HG2584075XYPG4A31HG2742095XYPG4A36HG2927235XYPG4A3XHG2756205XYPG4A33HG2611065XYPH4A5XHG3207505XYPK4A54HG3142655XYPH4A19HG2748265XYPH4A54HG3259925XYPG4A33HG2610425XYPGDA38HG2147835XYPGDA32HG2161115XYPGDA37HG2154725XYPGDA52HG2246635XYPGDA50HG2251505XYPGDA57HG2401295XYPGDA57HG2400515XYPGDA38HG2189635XYPGDA56HG2242935XYPGDA33HG2492775XYPGDA33HG2537035XYPGDA37HG2558265XYPKDA57HG2412325XYPGDA32HG2498845XYPKDA53HG2570075XYPHDA51HG2777695XYPGDA39HG2785735XYPGDA54HG2910065XYPGDA50HG2910215XYPGDA57HG2909795XYPGDA59HG2091425XYPKDA52HG3213275XYPHDA5XHG3230825XYPKDA54HG3226565XYPKDA54HG3114805XYPKDA54HG3137295XYPKDA52HG3232695XYPHDA52HG3233495XYPHDA58HG3227075XYPGDA32HG2673655XYPG4A35HG2620775XYPG4A30HG2717715XYPG4A39HG2790445XYPG4A32HG2451105XYPG4A38HG2717895XYPG4A30HG2735055XYPG4A39HG2612555XYPG4A30HG2861735XYPG4A38HG2749525XYPG4A32HG2775555XYPG4A39HG2606385XYPG4A37HG2928305XYPH4A54HG3140715XYPK4A50HG3140225XYPG4A32HG2893205XYPK4A58HG1944405XYPGDA30HG2955535XYPGDA36HG2845875XYPGDA35HG3033385XYPGDA34HG3243745XYPGDA51HG3323845XYPHDA13HG2880745XYPGDA57HG3189605XYPKDA52HG3130825XYPKDA54HG3029905XYPKDA50HG3229595XYPKDA5XHG3367105XYPKDA54HG3191605XYPKDA59HG3228635XYPKDA54HG3048845XYPKDA57HG3364715XYPKDA50HG3228645XYPKDA5XHG3133015XYPKDA59HG3228465XYPKDA53HG3359815XYPG4A35HG2622565XYPG4A38HG2666905XYPG4A52HG1963945XYPG4A34HG2585715XYPG4A39HG2649475XYPG4A30HG2629905XYPG4A51HG2156945XYPG4A53HG1885635XYPG4A58HG1957525XYPG4A59HG1996335XYPH4A16HG2789015XYPKDA57HG2350885XYPG4A30HG2890085XYPG4A34HG2889935XYPGDA37HG3334085XYPG4A39HG3204515XYPG4A35HG2734665XYPGDA33HG2914165XYPG4A30HG2926535XYPG4A32HG2877455XYPG4A30HG3038455XYPG4A38HG2846695XYPHDA50HG3301715XYPGDA38HG2573095XYPGDA30HG2528645XYPHDA55HG3305685XYPGDA53HG3266525XYPG4A38HG3371445XYPG4A38HG3190815XYPGDA38HG3141245XYPGDA31HG3184495XYPGDA36HG3366555XYPGDA34HG3341275XYPHDA54HG3372535XYPHDA51HG3234695XYPHDA55HG3269565XYPG4A35HG2986885XYPG4A33HG2612215XYPG4A34HG3001075XYPG4A34HG2893835XYPG4A31HG3339715XYPG4A36HG3243755XYPGDA36HG2948615XYPG4A31HG2901355XYPG4A37HG2814865XYPG4A32HG2862695XYPG4A3XHG3261285XYPH4A50HG2324355XYPG4A37HG2826405XYPHDA12HG3323245XYPHDA13HG2741125XYPG4A35HG2811295XYPG4A33HG2706295XYPG4A34HG2904535XYPKDA59HG3159005XYPHDA57HG3383165XYPHDA55HG3236055XYPG4A34HG2876035XYPG4A38HG2883175XYPHDA15HG2788395XYPH4A14HG3321635XYPGDA3XHG3315105XYPGDA57HG1874955XYPGDA36HG3312145XYPH4A11HG2089485XYPG4A32HG2826095XYPGDA53HG3175465XYPGDA35HG2490685XYPG4A38HG2874885XYPG4A32HG2939205XYPG4A30HG2826565XYPH4A1XHG3349225XYPGDA35HG2687675XYPGDA38HG2657795XYPKDA58HG3276515XYPHDA54HG3148155XYPGDA34HG3027945XYPKDA54HG3379175XYPKDA5XHG3202025XYPHDA51HG3250925XYPG4A39HG2756255XYPGDA59HG2104985XYPGDA5XHG1906485XYPG4A37HG2939285XYPG4A38HG2843165XYPG4A32HG2773145XYPGDA37HG2959995XYPG4A32HG2789785XYPGDA51HG2169605XYPGDA54HG2112185XYPGDA50HG2212895XYPG4A55HG1897015XYPG4A30HG1987085XYPG4A32HG2643705XYPG4A36HG2857245XYPGDA55HG3374095XYPG4A36HG2585725XYPH4A55HG2513845XYPG4A37HG2612855XYPG4A39HG2616305XYPGDA35HG3311865XYPG4A36HG2980535XYPK4A56HG3330135XYPGDA59HG3240165XYPGDA37HG2959995XYPG4A38HG2883175XYPG4A34HG2876035XYPG4A32HG3219745XYPGDA31HG2940245XYPG4A34HG2472295XYPGDA36HG2778205XYPG4A5XHG3190045XYPG4A3XHG3023325XYPGDA32HG3353115XYPHDA52HG3376725XYPGDA51HG2802855XYPGDA5XHG2759745XYPGDA51HG2748095XYPGDA56HG2743225XYPGDA50HG3241805XYPH4A1XHG2770725XYPGDA56HG1916665XYPGDA50HG1911005XYPG4A3XHG2833595XYPGDA51HG2259825XYPK4A54HG3142655XYPGDA33HG3365475XYPGDA38HG2853195XYPGDA39HG2818005XYPGDA36HG3246215XYPGDA3XHG3017155XYPGDA36HG2796335XYPKDA57HG3133705XYPKDA54HG3240975XYPG4A39HG2545505XYPHDA55HG3208485XYPGDA34HG2853795XYPG4A53HG1938445XYPG4A38HG2918475XYPGDA56HG1917645XYPKDA53HG3377295XYPH4A50HG3188595XYPG4A57HG1955815XYPG4A59HG1948195XYPGDA38HG2715175XYPG4A3XHG2898735XYPG4A55HG1920165XYPG4A55HG1877855XYPGDA59HG1916765XYPKDA57HG3163655XYPG4A56HG2901785XYPG4A35HG2992095XYPG4A33HG3229865XYPH4A15HG2974725XYPG4A35HG2842115XYPG4A36HG3352465XYPH4A10HG2768675XYPH4A12HG2795615XYPG4A35HG3222145XYPG4A3XHG2996095XYPH4A16HG2756915XYPG4A34HG2583445XYPGDA31HG3226325XYPG4A37HG2787175XYPG4A32HG2695845XYPG4A57HG2967825XYPK4A55HG3028055XYPK4A58HG3121635XYPG4A34HG2793725XYPG4A37HG2716855XYPK4A56HG3142045XYPG4A32HG3041555XYPG4A30HG2885545XYPH4A55HG3365025XYPG4A31HG2885775XYPK4A53HG3123765XYPGDA35HG2744725XYPK4A58HG3185285XYPG4A35HG2982375XYPK4A51HG3321425XYPGDA3XHG3134275XYPG4A38HG3219465XYPG4A30HG2955675XYPG4A30HG2842455XYPGDA39HG2577865XYPG4A35HG2863945XYPHDA1XHG2839105XYPH4A56HG3249565XYPG4A37HG2886165XYPG4A31HG2923995XYPG4A30HG2876635XYPG4A31HG2805925XYPK4A51HG3315115XYPK4A55HG3323545XYPH4A58HG2747725XYPH4A13HG2744345XYPG4A3XHG3042095XYPGDA34HG2659735XYPK4A59HG3334605XYPGDA32HG3243425XYPG4A33HG2826215XYPG4A50HG3029695XYPG4A30HG2827545XYPG4A36HG2929335XYPH4A10HG2809975XYPG4A53HG3189385XYPG4A36HG3252185XYPGDA30HG2796305XYPK4A50HG3181495XYPH4A18HG2777175XYPH4A16HG2665375XYPH4A58HG3205675XYPG4A30HG2863975XYPG4A35HG3033105XYPG4A39HG2833535XYPG4A33HG2743085XYPH4A55HG3240915XYPG4A37HG2732575XYPG4A30HG2953745XYPG4A37HG2766755XYPG4A34HG2819805XYPG4A37HG3006355XYPGDA37HG2645575XYPK4A52HG2962665XYPK4A51HG3332605XYPG4A38HG3302125XYPH4A16HG2770675XYPH4A16HG2767755XYPG4A58HG3230045XYPGDA30HG2638505XYPK4A57HG3315455XYPK4A5XHG3246065XYPKDA56HG3143785XYPK4A54HG3264505XYPK4A50HG3321335XYPK4A55HG2962595XYPG4A51HG3360015XYPG4A33HG2944145XYPG4A34HG2865025XYPG4A30HG2676105XYPK4A59HG3118155XYPK4A50HG3198045XYPG4A33HG2821795XYPG4A35HG2885655XYPK4A58HG3289145XYPG4A31HG3219485XYPG4A36HG3364455XYPG4A37HG2845205XYPG4A31HG2840445XYPGDA39HG2832865XYPK4A50HG2962655XYPG4A36HG2738335XYPG4A33HG2886285XYPG4A33HG2773405XYPG4A38HG2998975XYPG4A33HG2827505XYPG4A53HG3056865XYPG4A38HG2717615XYPG4A35HG2782805XYPHDA10HG2795265XYPG4A38HG2854795XYPG4A36HG2885885XYPG4A37HG2806285XYPG4A32HG2766785XYPG4A39HG2840795XYPGDA38HG3233115XYPG4A30HG3258285XYPG4A31HG2885635XYPG4A30HG2426095XYPG4A38HG3164245XYPH4A59HG3213415XYPG4A34HG2832445XYPK4A53HG3088765XYPH4A57HG3320945XYPG4A38HG3000625XYPG4A36HG2839425XYPG4A33HG2965975XYPG4A35HG2918545XYPK4A50HG3322145XYPG4A34HG2842645XYPGDA53HG3368395XYPG4A31HG3222605XYPG4A3XHG2891935XYPG4A55HG3102095XYPG4A56HG3088875XYPG4A37HG2837385XYPG4A31HG2597095XYPG4A33HG2944935XYPH4A14HG2763235XYPG4A34HG2585855XYPG4A30HG2521365XYPG4A30HG2799185XYPH4A10HG3239765XYPG4A37HG2832995XYPG4A32HG3001995XYPG4A35HG2766095XYPH4A12HG3317695XYPG4A31HG2807995XYPH4A54HG3171335XYPH4A58HG3199845XYPG4A37HG2879215XYPG4A38HG3013115XYPG4A32HG2587295XYPG4A33HG2657545XYPG4A31HG2951255XYPH4A54HG3200955XYPH4A13HG2749975XYPH4A58HG3194185XYPH4A11HG2621195XYPG4A3XHG2805435XYPH4A56HG3252655XYPH4A51HG3194065XYPH4A57HG3207715XYPG4A35HG2668115XYPH4A11HG2565325XYPG4A31HG2791355XYPH4A56HG3171485XYPG4A38HG2811255XYPH4A18HG2784295XYPG4A3XHG2695745XYPH4A1XHG2767945XYPGDA3XHG3321105XYPG4A34HG3006395XYPG4A35HG2827485XYPG4A35HG3000355XYPG4A37HG3273965XYPGDA32HG3318875XYPGDA3XHG3377895XYPGDA3XHG3340525XYPG4A38HG2739465XYPG4A37HG2856495XYPG4A38HG2856585XYPG4A37HG2856185XYPGDA31HG3301505XYPHDA57HG3147895XYPKDA57HG3208845XYPGDA39HG3301545XYPGDA36HG3340505XYPHDA59HG3067745XYPG4A37HG2939285XYPGDA57HG1937825XYPGDA54HG3078665XYPKDA59HG3368585XYPKDA51HG3273145XYPK4A5XHG3127325XYPHDA52HG2693905XYPK4A58HG3067495XYPKDA58HG3116925XYPH4A18HG2401795XYPG4A52HG2313855XYPG4A52HG2231085XYPGDA59HG2720945XYPG4A34HG2703645XYPG4A3XHG2399925XYPG4A33HG2628405XYPG4A31HG2661575XYPG4A51HG1901825XYPGDA54HG3244735XYPKDA56HG3213015XYPKDA56HG3229035XYPKDA51HG3129915XYPK4A59HG3175485XYPK4A56HG3096035XYPHDA50HG3146795XYPKDA59HG3116365XYPKDA57HG2988995XYPK4A5XHG2971645XYPG4A36HG2981175XYPG4A56HG2083845XYPGDA54HG1910975XYPGDA56HG2917185XYPG4A57HG3149115XYPG4A34HG2848295XYPGDA55HG3217755XYPGDA50HG2111525XYPHDA56HG3147525XYPKDA58HG3134125XYPGDA32HG3249725XYPGDA34HG2994445XYPGDA53HG2105935XYPKDA51HG2644565XYPKDA5XHG2558985XYPK4A55HG3126685XYPK4A59HG3080875XYPG4A37HG2805335XYPK4A50HG3126125XYPG4A30HG3235455XYPK4A52HG3343705XYPG4A35HG2639085XYPGDA35HG2744725XYPG4A36HG2759405XYPG4A38HG3016335XYPG4A39HG3016255XYPG4A30HG2676105XYPHDA10HG2795265XYPGDA30HG2796305XYPGDA32HG3243425XYPG4A38HG2998975XYPGDA38HG3233115XYPK4A58HG3121635XYPG4A38HG2854795XYPK4A59HG3118155XYPG4A58HG3230045XYPKDA56HG3143785XYPK4A50HG3181495XYPG4A32HG2695845XYPG4A30HG2827545XYPG4A53HG3189385XYPG4A30HG2885545XYPG4A51HG3360015XYPG4A37HG3006355XYPG4A31HG2885775XYPG4A30HG2953745XYPG4A31HG2885635XYPG4A31HG2923995XYPG4A30HG2842455XYPG4A30HG2955675XYPG4A32HG2766785XYPG4A33HG2886285XYPG4A35HG2782805XYPG4A35HG2885655XYPG4A33HG2773405XYPG4A37HG2845205XYPG4A33HG2821795XYPG4A32HG3041555XYPG4A33HG2826215XYPG4A36HG2885885XYPG4A35HG3033105XYPG4A33HG2827505XYPG4A34HG2819805XYPG4A37HG2886165XYPG4A36HG2929335XYPG4A37HG2766755XYPG4A50HG3082685XYPG4A31HG2805925XYPG4A37HG2787175XYPG4A3XHG3040815XYPGDA55HG2125245XYPG4A50HG1897045XYPG4A37HG2856525XYPGDA59HG2264095XYPGDA55HG3268325XYPG4A37HG2716685XYPGDA5XHG2203445XYPGDA53HG1939085XYPGDA55HG1964545XYPGDA53HG1939085XYPGDA5XHG2203445XYPGDA55HG1964545XYPGDA53HG1884345XYPGDA38HG2687325XYPG4A31HG3036275XYPG4A31HG2677595XYPGDA54HG1904525XYPGDA51HG1991875XYPG4A32HG2652755XYPGDA37HG2301655XYPG4A33HG2856505XYPGDA55HG2735345XYPGDA50HG2135165XYPGDA59HG2104705XYPGDA54HG2801215XYPH4A54HG3171785XYPG4A3XHG2720685XYPG4A39HG2696015XYPG4A31HG2862465XYPHDA59HG3377035XYPGDA5XHG1941035XYPHDA54HG3233535XYPGDA52HG1997165XYPGDA51HG2078065XYPG4A56HG2070115XYPGDA55HG2073245XYPG4A37HG2598445XYPH4A14HG2081355XYPG4A3XHG2888845XYPGDA5XHG3173485XYPKDA54HG3009505XYPGDA32HG2987315XYPGDA38HG2896005XYPGDA31HG3283795XYPG4A39HG2924115XYPGDA37HG3312375XYPHDA50HG2986285XYPG4A39HG2838685XYPG4A3XHG2786635XYPHDA51HG3050195XYPGDA35HG2900255XYPGDA34HG3292495XYPKDA55HG3136095XYPGDA34HG2958635XYPKDA53HG3196665XYPG4A33HG2595035XYPKDA58HG3166035XYPGDA38HG3228065XYPH4A58HG2904715XYPHDA50HG2866735XYPG4A39HG2500625XYPGDA39HG3034415XYPGDA34HG2729695XYPKDA51HG2343565XYPH4A18HG2774745XYPG4A54HG1875495XYPG4A52HG1954695XYPG4A30HG2575945XYPG4A38HG2656535XYPG4A38HG2709175XYPG4A39HG2600115XYPGDA55HG1898135XYPGDA57HG1898765XYPGDA55HG1907185XYPGDA54HG1936095XYPGDA50HG2206615XYPGDA56HG1963175XYPGDA55HG2193305XYPGDA58HG2112375XYPGDA53HG2199085XYPGDA55HG2201685XYPGDA57HG2197795XYPKDA52HG3228515XYPGDA35HG2530105XYPG4A31HG2227905XYPGDA5XHG1880915XYPG4A36HG2261725XYPG4A35HG3021905XYPG4A50HG2497075XYPGDA32HG2723105XYPG4A55HG2505005XYPGDA32HG2663005XYPGDA55HG3292765XYPH4A10HG2851815XYPHDA11HG2433615XYPHDA50HG3373945XYPHDA54HG3372055XYPH4A59HG3239295XYPHDA54HG3237395XYPHDA52HG3378345XYPHDA57HG3229395XYPH4A55HG3207705XYPKDA53HG3367745XYPGDA58HG1957215XYPKDA58HG3229495XYPH4A57HG3231985XYPG4A36HG2963665XYPH4A19HG2878975XYPGDA37HG3322745XYPKDA56HG3205705XYPGDA38HG3304985XYPGDA38HG3377265XYPHDA1XHG2767155XYPGDA39HG2791085XYPGDA39HG2646085XYPGDA32HG2659865XYPG4A56HG2217515XYPH4A52HG3150085XYPGDA55HG1912405XYPGDA59HG1913715XYPGDA57HG2090435XYPGDA57HG1938945XYPGDA55HG1989165XYPGDA55HG1922915XYPGDA56HG1907895XYPG4A39HG2791425XYPG4A34HG2792095XYPGDA59HG3241765XYPG4A39HG2537545XYPG4A35HG2628865XYPG4A33HG3009725XYPGDA39HG3325185XYPH4A1XHG2828685XYPG4A3XHG3153555XYPGDA36HG2948135XYPG4A33HG3153575XYPG4A33HG3153605XYPHDA10HG3338615XYPKDA51HG3217075XYPG4A34HG2806185XYPG4A39HG3379315XYPGDA35HG2829135XYPG4A37HG3368125XYPG4A51HG1901825XYPG4A37HG2780065XYPH4A12HG2637785XYPH4A18HG2941285XYPH4A52HG3139375XYPG4A3XHG2711295XYPK4A54HG3169715XYPH4A58HG3200665XYPH4A10HG2763495XYPG4A30HG3210355XYPG4A34HG2833085XYPG4A32HG2759495XYPH4A17HG2789075XYPH4A5XHG3200675XYPG4A35HG2688795XYPG4A36HG2656525XYPH4A50HG3162375XYPH4A52HG3193655XYPG4A37HG2807915XYPG4A52HG2253895XYPG4A32HG2799195XYPG4A58HG1909105XYPGDA5XHG1890465XYPGDA58HG2154035XYPGDA50HG2220715XYPG4A36HG2831955XYPGDA35HG2380545XYPG4A32HG2931875XYPGDA54HG2889295XYPKDA56HG3231625XYPGDA53HG1958195XYPGDA58HG1914575XYPGDA57HG1914515XYPGDA55HG1910445XYPGDA51HG1907645XYPHDA5XHG1890305XYPG4A3XHG3271485XYPG4A31HG2829115XYPG4A30HG2859765XYPGDA32HG2829795XYPG4A33HG3000485XYPG4A32HG3214255XYPG4A38HG2841995XYPGDA36HG2955255XYPG4A32HG2842295XYPG4A30HG2610465XYPG4A36HG2807035XYPG4A3XHG2818375XYPG4A36HG2828415XYPG4A30HG2856235XYPGDA39HG2651585XYPG4A35HG3316255XYPG4A39HG2903495XYPG4A58HG3018895XYPGDA31HG3316715XYPGDA33HG3315095XYPGDA33HG3253685XYPGDA35HG3290175XYPG4A33HG2818395XYPGDA37HG3128825XYPG4A30HG3221535XYPGDA38HG2898245XYPGDA58HG2917845XYPGDA37HG3318845XYPG4A53HG3079105XYPHDA56HG3238725XYPK4A59HG3073585XYPGDA56HG3064755XYPHDA59HG3049305XYPKDA5XHG3185805XYPKDA58HG3380355XYPKDA59HG3216165XYPKDA59HG3381565XYPKDA56HG3215565XYPGDA38HG2982505XYPG4A33HG2536675XYPG4A32HG2607695XYPG4A34HG3234045XYPGDA39HG2594905XYPGDA37HG2315435XYPGDA39HG2595685XYPGDA32HG2315325XYPG4A3XHG2224335XYPGDA34HG2605945XYPGDA36HG2605955XYPG4A33HG2077875XYPG4A38HG2992055XYPG4A33HG2846895XYPG4A31HG2877365XYPG4A30HG2790145XYPG4A34HG2861275XYPG4A38HG2843955XYPH4A53HG3171865XYPGDA57HG1899885XYPG4A36HG2590575XYPG4A34HG2943565XYPG4A30HG3222345XYPG4A32HG2607105XYPG4A3XHG2670475XYPG4A32HG2656505XYPG4A3XHG2590595XYPG4A33HG2600055XYPG4A31HG2863585XYPG4A3XHG2976825XYPG4A3XHG2984925XYPGDA53HG2180325XYPG4A33HG2579285XYPG4A32HG2628005XYPG4A36HG2576335XYPG4A33HG1915095XYPGDA50HG1907555XYPGDA53HG2198925XYPGDA51HG2203765XYPG4A52HG2101785XYPGDA5XHG1983315XYPGDA54HG1960255XYPG4A56HG1958465XYPG4A57HG2149995XYPGDA57HG1911265XYPG4A39HG2674755XYPGDA36HG2778825XYPKDA51HG3379555XYPHDA51HG3237805XYPKDA58HG3115295XYPG4A30HG2812475XYPG4A38HG2861465XYPH4A5XHG3213475XYPG4A37HG2855855XYPG4A36HG2843775XYPHDA54HG3100705XYPKDA52HG3114285XYPHDA52HG3153475XYPKDA59HG3115245XYPKDA55HG3135935XYPGDA3XHG2914935XYPGDA34HG3001245XYPGDA3XHG3254025XYPGDA3XHG3311215XYPGDA33HG3240745XYPGDA37HG2817325XYPGDA36HG2951845XYPHDA11HG2776695XYPGDA3XHG2729615XYPKDA52HG3039135XYPHDA11HG2741085XYPHDA50HG3254695XYPGDA57HG2216595XYPG4A36HG2632405XYPH4A13HG2763455XYPKDA58HG2825205XYPG4A37HG2793655XYPGDA30HG3298465XYPGDA58HG1946795XYPG4A5XHG1905985XYPG4A31HG3006155XYPG4A38HG2926435XYPG4A38HG2985415XYPG4A31HG2892135XYPG4A39HG2974635XYPG4A39HG2885365XYPG4A54HG3289275XYPG4A57HG3134835XYPG4A54HG3091505XYPG4A32HG2866615XYPG4A37HG3219375XYPG4A34HG3367215XYPG4A39HG2675425XYPG4A37HG3219405XYPH4A13HG2748235XYPG4A35HG2649625XYPKDA56HG2324085XYPGDA53HG1957415XYPGDA57HG1912555XYPGDA55HG1909005XYPGDA53HG1945395XYPGDA56HG1877635XYPGDA58HG2123555XYPGDA52HG2170515XYPG4A55HG2898465XYPKDA55HG3161545XYPGDA34HG2851105XYPKDA53HG3134295XYPG4A33HG1956395XYPGDA57HG1953545XYPG4A37HG3229915XYPG4A39HG2887945XYPGDA56HG1911205XYPGDA57HG2075495XYPKDA51HG3161835XYPKDA53HG2363525XYPHDA57HG2474825XYPGDA51HG2891505XYPGDA57HG1907195XYPG4A37HG3311875XYPG4A3XHG2807195XYPG4A33HG2684275XYPH4A57HG3072585XYPG4A37HG2827185XYPH4A51HG3070005XYPK4A54HG3063275XYPG4A59HG3012405XYPH4A59HG3057715XYPG4A37HG2495395XYPG4A33HG2647345XYPH4A56HG3101665XYPG4A36HG2864705XYPG4A31HG2932285XYPH4A54HG3097615XYPG4A35HG2603285XYPK4A54HG3042405XYPH4A57HG2985005XYPG4A55HG3045725XYPH4A50HG3188595XYPG4A57HG3081685XYPG4A55HG3230085XYPG4A32HG2839715XYPG4A59HG2922505XYPK4A51HG3097185XYPH4A12HG3300075XYPK4A5XHG3251395XYPH4A5XHG3200675XYPK4A52HG3219125XYPG4A35HG3252745XYPG4A38HG2175405XYPG4A38HG2175375XYPGDA31HG2296125XYPGDA31HG2588185XYPGDA39HG2526055XYPG4A39HG2172245XYPGDA32HG2860315XYPGDA30HG2861905XYPG4A34HG2172275XYPGDA31HG2309995XYPGDA32HG2314345XYPGDA32HG2855915XYPGDA33HG2750715XYPGDA3XHG2588175XYPGDA3XHG2588205XYPGDA34HG2348705XYPGDA5XHG2876695XYPGDA39HG2598315XYPGDA5XHG2884175XYPGDA30HG2737325XYPGDA50HG2862415XYPHDA17HG2743245XYPHDA58HG2907315XYPHDA57HG3003605XYPG4A3XHG3013095XYPGDA39HG2671845XYPG4A30HG2829785XYPGDA33HG2730315XYPG4A36HG3299335XYPG4A50HG3082685XYPG4A55HG1898925XYPKDA51HG3380405XYPG4A30HG2580825XYPG4A36HG2653135XYPG4A38HG2807185XYPH4A16HG2444255XYPGDA55HG2162175XYPGDA53HG2179815XYPGDA59HG1901415XYPGDA5XHG1937445XYPGDA53HG1901495XYPGDA35HG3312195XYPK4A55HG2272785XYPK4A59HG3126875XYPK4A50HG3326825XYPK4A50HG3126885XYPG4A38HG2945715XYPG4A31HG3030765XYPGDA54HG1893795XYPK4A50HG3317605XYPGDA50HG1938175XYPGDA57HG1967325XYPG4A38HG2080005XYPG4A31HG1952835XYPG4A3XHG3040815XYPGDA56HG2506355XYPG4A3XHG2592725XYPG4A3XHG2898735XYPGDA31HG2434765XYPG4A34HG2798085XYPGDA51HG3274305XYPGDA36HG1989695XYPHDA52HG3363585XYPGDA37HG2997455XYPGDA35HG3356745XYPKDA54HG3161005XYPGDA50HG1967345XYPGDA57HG2076335XYPG4A36HG2580235XYPGDA59HG1947245XYPGDA53HG1882245XYPGDA57HG2156495XYPGDA32HG2858175XYPK4A50HG3170205XYPK4A55HG3066305XYPGDA50HG1913385XYPGDA5XHG1887715XYPGDA32HG3133905XYPKDA59HG3180845XYPKDA50HG2989995XYPH4A59HG3377795XYPKDA59HG3217595XYPGDA31HG2466845XYPH4A50HG3188595XYPH4A5XHG3310535XYPH4A10HG2756855XYPK4A5XHG3322535XYPG4A38HG3214285XYPG4A32HG2759215XYPH4A54HG3307245XYPG4A31HG3012805XYPG4A3XHG3219815XYPG4A39HG2899455XYPG4A32HG3030065XYPG4A38HG3036875XYPG4A34HG2844885XYPG4A35HG3030025XYPG4A32HG2844905XYPG4A32HG2826745XYPG4A37HG3036955XYPGDA59HG2091425XYPHDA56HG3226395XYPG4A52HG2083965XYPGDA50HG2082215XYPG4A34HG2981785XYPGDA59HG2170465XYPGDA51HG2200375XYPG4A39HG2823025XYPGDA33HG2883235XYPGDA38HG3008685XYPG4A34HG2752115XYPGDA56HG3333535XYPGDA37HG2572985XYPGDA3XHG2860835XYPGDA31HG2730135XYPGDA5XHG3322065XYPGDA32HG2450575XYPG4A39HG3037015XYPHDA57HG3230865XYPHDA53HG3048125XYPG4A58HG2575545XYPGDA56HG2918955XYPG4A39HG2845215XYPGDA53HG1874595XYPGDA50HG2108095XYPGDA52HG2111845XYPGDA53HG2109035XYPGDA59HG2176935XYPGDA52HG1916645XYPGDA56HG1885565XYPHDA52HG3117185XYPGDA38HG2694275XYPGDA33HG3270695XYPK4A58HG3128125XYPG4A33HG2583215XYPGDA59HG2173545XYPG4A39HG2723535XYPGDA3XHG3001275XYPK4A58HG3067215XYPG4A56HG2890325XYPG4A34HG2956225XYPG4A35HG2366135XYPK4A54HG3051145XYPK4A58HG3067975XYPG4A38HG3029585XYPH4A11HG2599165XYPG4A38HG2859525XYPK4A54HG3286185XYPK4A52HG3175845XYPG4A54HG2857725XYPHDA50HG3019475XYPG4A35HG2820065XYPG4A31HG2904745XYPG4A59HG2912585XYPG4A32HG2627165XYPH4A53HG3132215XYPG4A30HG2813145XYPG4A31HG3036275XYPG4A30HG2996495XYPG4A39HG2991645XYPG4A3XHG2900055XYPG4A32HG2899955XYPK4A58HG3074025XYPG4A57HG3203705XYPG4A34HG2826275XYPG4A56HG3119215XYPG4A3XHG2813055XYPG4A54HG2929475XYPG4A34HG3122905XYPG4A52HG2872935XYPH4A59HG2727105XYPG4A56HG2294765XYPG4A5XHG2294815XYPG4A3XHG2554025XYPG4A31HG3044065XYPG4A38HG2621065XYPK4A5XHG3041765XYPK4A57HG3165585XYPK4A57HG3317075XYPG4A55HG3009885XYPH4A53HG2851285XYPG4A36HG2885745XYPG4A33HG2904615XYPH4A52HG3301865XYPGDA5XHG1954765XYPGDA56HG1874415XYPGDA55HG1884045XYPGDA54HG1883145XYPGDA51HG1879145XYPGDA51HG1985255XYPGDA54HG1915195XYPH4A50HG3188595XYPG4A35HG2956145XYPHDA14HG3252595XYPG4A30HG2561405XYPG4A33HG2790555XYPHDA50HG3054475XYPHDA14HG2615465XYPG4A3XHG2944885XYPG4A33HG2938625XYPHDA53HG3112125XYPG4A58HG3057165XYPG4A51HG3079375XYPHDA50HG3220065XYPG4A32HG3224935XYPG4A39HG2956165XYPGDA36HG3305785XYPG4A30HG2793705XYPGDA31HG2893395XYPG4A32HG2873395XYPGDA34HG3226255XYPGDA30HG2796135XYPGDA30HG3278405XYPGDA58HG2409815XYPKDA56HG3164855XYPG4A37HG2802565XYPG4A37HG3236865XYPG4A34HG2799065XYPG4A32HG3271755XYPG4A36HG3373365XYPG4A34HG2832275XYPH4A17HG2748425XYPKDA53HG3135895XYPGDA57HG1905435XYPG4A38HG2781305XYPG4A38HG3022785XYPG4A38HG1938685XYPG4A3XHG3015675XYPG4A34HG2383365XYPG4A32HG2031505XYPG4A33HG2427485XYPG4A38HG2421015XYPH4A1XHG2591715XYPG4A37HG3038605XYPG4A32HG2065655XYPG4A39HG3015445XYPH4A12HG2627615XYPG4A34HG2588935XYPG4A32HG2127065XYPG4A32HG2797605XYPG4A33HG1949585XYPG4A33HG2406615XYPH4A5XHG3081315XYPGDA33HG2969385XYPG4A33HG2924055XYPG4A30HG2877445XYPG4A32HG2978995XYPG4A52HG2371715XYPGDA30HG2556215XYPKDA52HG3079285XYPHDA53HG2912225XYPG4A38HG2823075XYPG4A37HG3241095XYPG4A30HG2484265XYPGDA32HG3356025XYPG4A31HG3019575XYPG4A31HG2983785XYPG4A39HG3007655XYPG4A39HG3039565XYPG4A32HG2936745XYPG4A39HG2628885XYPGDA5XHG1947815XYPG4A59HG3134675XYPGDA59HG3255685XYPGDA50HG3256985XYPG4A38HG2882845XYPGDA58HG3373555XYPG4A37HG2833355XYPK4A51HG1927865XYPGDA54HG3220445XYPGDA34HG3374475XYPHDA58HG3369635XYPHDA57HG3366465XYPGDA32HG3353115XYPG4A37HG2798355XYPGDA38HG3258665XYPGDA54HG2211795XYPG4A34HG2815265XYPGDA59HG2354655XYPGDA59HG2720945XYPG4A33HG2695595XYPG4A34HG3146405XYPG4A31HG2793625XYPGDA33HG3036625XYPGDA35HG2671795XYPGDA34HG2722135XYPGDA50HG2251335XYPGDA35HG2715865XYPG4A38HG3271475XYPG4A36HG3016015XYPGDA30HG2967215XYPG4A3XHG3312025XYPGDA58HG3244755XYPGDA56HG3245555XYPGDA38HG3289765XYPGDA52HG3241815XYPGDA52HG3342565XYPGDA37HG2845345XYPGDA5XHG3240395XYPG4A30HG3013975XYPGDA52HG3243915XYPGDA58HG3364165XYPGDA59HG3364255XYPG4A35HG2675235XYPG4A32HG2789815XYPGDA59HG3230925XYPHDA10HG3335535XYPGDA39HG3349645XYPHDA5XHG3148185XYPGDA39HG3315295XYPGDA59HG3380625XYPKDA59HG3139845XYPHDA58HG3090525XYPKDA5XHG3135905XYPKDA54HG3112535XYPKDA5XHG3103965XYPKDA53HG3377945XYPKDA56HG2997365XYPKDA57HG3181335XYPKDA55HG3369685XYPKDA55HG3368905XYPGDA37HG3159445XYPGDA37HG3141295XYPGDA32HG2905955XYPHDA53HG3247675XYPGDA36HG3253785XYPG4A31HG2719905XYPHDA59HG3370405XYPG4A34HG2828855XYPG4A35HG2752205XYPG4A3XHG2798145XYPG4A39HG2792995XYPK4A52HG3308535XYPG4A32HG2889895XYPG4A54HG3359885XYPG4A36HG3032665XYPG4A3XHG2847995XYPG4A30HG3234505XYPG4A50HG3264805XYPG4A32HG3035865XYPG4A30HG2792075XYPG4A38HG2851265XYPG4A52HG3051285XYPG4A38HG2853365XYPG4A33HG2648945XYPGDA38HG3210395XYPG4A30HG2936565XYPGDA58HG3237775XYPG4A50HG3079145XYPGDA38HG3039645XYPH4A55HG3020915XYPHDA54HG3117365XYPH4A54HG3173745XYPHDA58HG3365435XYPK4A53HG3118915XYPHDA50HG3261225XYPK4A51HG3195535XYPG4A59HG2873865XYPKDA56HG3138285XYPGDA39HG3296495XYPGDA34HG3306895XYPHDA51HG3201045XYPGDA35HG2775345XYPHDA5XHG3155025XYPGDA59HG3383225XYPG4A35HG2853125XYPGDA38HG2047105XYPG4A52HG3107655XYPG4A30HG2875965XYPG4A38HG2892875XYPHDA58HG3117245XYPG4A37HG2453595XYPH4A56HG2992345XYPH4A57HG3222765XYPG4A59HG3289075XYPG4A38HG2427455XYPG4A30HG2805355XYPG4A33HG3114715XYPG4A52HG2918625XYPG4A59HG3045915XYPG4A34HG1937545XYPG4A36HG2818665XYPG4A57HG3051085XYPKDA51HG3373875XYPGDA32HG2796005XYPGDA33HG2977655XYPGDA33HG2862165XYPGDA34HG2850605XYPGDA32HG3261245XYPGDA37HG2657255XYPGDA32HG2671385XYPGDA32HG2865635XYPGDA30HG3003465XYPGDA36HG2677875XYPGDA3XHG2831975XYPGDA30HG3024675XYPGDA39HG2769365XYPGDA3XHG2828575XYPGDA31HG2761685XYPGDA39HG2908195XYPGDA36HG2692025XYPGDA52HG2238845XYPGDA31HG2929055XYPGDA30HG2834665XYPGDA38HG2802965XYPGDA36HG2916705XYPGDA30HG3185725XYPHDA5XHG3089715XYPHDA5XHG3059255XYPGDA37HG2007935XYPHDA56HG3066525XYPHDA14HG2527515XYPKDA58HG3120205XYPKDA59HG3103565XYPKDA54HG3109755XYPKDA58HG3106865XYPKDA55HG3132855XYPHDA56HG3021335XYPKDA54HG3094995XYPKDA51HG3157595XYPKDA59HG3053835XYPHDA53HG3154685XYPHDA15HG2754105XYPG4A32HG2819145XYPG4A59HG2920855XYPG4A39HG2944825XYPG4A39HG2996175XYPG4A3XHG3002905XYPG4A37HG2872105XYPG4A36HG2819475XYPG4A36HG2833745XYPH4A10HG2613965XYPH4A12HG2870935XYPG4A35HG2833795XYPK4A59HG3226225XYPG4A32HG2590695XYPG4A37HG2852945XYPG4A38HG2710505XYPGDA52HG1916785XYPGDA50HG1885535XYPG4A32HG2822235XYPG4A36HG2797145XYPKDA55HG3277705XYPKDA51HG3114845XYPKDA53HG3277525XYPKDA53HG3191965XYPGDA54HG1997175XYPGDA53HG2179645XYPGDA57HG2174795XYPGDA59HG2173235XYPGDA50HG2197195XYPH4A56HG2292505XYPGDA50HG2182635XYPG4A35HG2037735XYPG4A36HG2035385XYPK4A56HG2282145XYPG4A38HG2069095XYPH4A19HG2204095XYPG4A37HG2319805XYPK4A54HG2342065XYPG4A30HG2386395XYPG4A31HG2391845XYPH4A55HG2040785XYPGDA3XHG2499695XYPG4A36HG2495335XYPG4A33HG2544775XYPGDA35HG2473845XYPGDA35HG2638585XYPGDA37HG2646075XYPH4A12HG1891815XYPG4A32HG2388985XYPK4A52HG2632215XYPK4A53HG2839635XYPG4A34HG2797755XYPG4A53HG2902045XYPK4A51HG3025915XYPK4A53HG2962895XYPG4A31HG2803175XYPG4A3XHG2803165XYPG4A37HG2743135XYPG4A53HG3117945XYPG4A31HG3141605XYPG4A34HG2999455XYPK4A52HG3130345XYPG4A33HG3166545XYPG4A35HG2743095XYPG4A38HG2790495XYPG4A32HG2794665XYPG4A32HG2807015XYPG4A3XHG3142545XYPH4A5XHG3100875XYPH4A16HG2687115XYPG4A3XHG2621555XYPGDA50HG1913385XYPGDA5XHG1887715XYPG4A39HG2594115XYPG4A35HG2591295XYPH4A5XHG3332245XYPHDA51HG3243015XYPHDA53HG3002885XYPG4A34HG2027615XYPGDA5XHG2205995XYPKDA50HG3273055XYPG4A3XHG3151145XYPG4A3XHG2772405XYPG4A33HG2888865XYPHDA52HG3189585XYPH4A51HG3202335XYPG4A32HG2942915XYPG4A32HG3023875XYPG4A37HG3151185XYPKDA53HG3219835XYPG4A32HG2372515XYPG4A33HG2937785XYPG4A31HG2058445XYPG4A30HG2058495XYPG4A50HG2508085XYPG4A34HG2112035XYPG4A53HG2865395XYPG4A52HG2974215XYPG4A56HG3079655XYPG4A36HG2667675XYPG4A53HG3101275XYPG4A36HG2790825XYPGDA58HG2896465XYPG4A37HG2572675XYPG4A56HG2860965XYPGDA38HG3189825XYPHDA11HG3335935XYPHDA16HG2879375XYPG4A37HG2869155XYPG4A31HG2389565XYPHDA17HG3129885XYPHDA59HG3305875XYPHDA5XHG3302575XYPHDA5XHG3228405XYPK4A58HG3130995XYPHDA53HG3370485XYPGDA51HG3322105XYPH4A19HG2784385XYPGDA30HG2841165XYPHDA52HG3092395XYPGDA39HG2687415XYPKDA57HG3285955XYPK4A56HG3130195XYPGDA38HG2860345XYPGDA35HG3031285XYPK4A53HG3124125XYPHDA53HG3033985XYPGDA32HG3249245XYPGDA32HG2501625XYPGDA32HG3159025XYPGDA39HG3317255XYPGDA34HG3230155XYPHDA5XHG3233905XYPHDA56HG3226085XYPHDA58HG3228195XYPHDA55HG3229385XYPHDA53HG3232945XYPKDA57HG3053485XYPG4A32HG2890095XYPG4A32HG2944845XYPG4A34HG2981475XYPG4A32HG2650515XYPGDA3XHG2993215XYPG4A35HG2792975XYPGDA36HG2664285XYPHDA14HG2809405XYPH4A12HG2774685XYPH4A12HG2783625XYPKDA52HG2955545XYPKDA50HG3229455XYPGDA33HG2951885XYPGDA36HG3326685XYPGDA34HG3326705XYPG4A37HG2739405XYPG4A3XHG3271795XYPG4A35HG2059275XYPGDA3XHG2366695XYPGDA56HG1973545XYPHDA57HG3365345XYPKDA50HG3031795XYPG4A54HG3045465XYPK4A58HG3185285XYPKDA52HG3375305XYPK4A59HG3203225XYPH4A54HG3062145XYPH4A57HG3163815XYPH4A53HG3171415XYPKDA56HG3122605XYPGDA30HG3378795XYPGDA31HG2817885XYPH4A54HG3064725XYPGDA59HG2160885XYPGDA5XHG1947815XYPGDA37HG3256815XYPGDA34HG2956705XYPKDA50HG3279495XYPGDA34HG2986515XYPGDA58HG3366885XYPGDA36HG3236325XYPGDA57HG3367295XYPGDA3XHG3243635XYPHDA58HG3262075XYPK4A54HG3176835XYPK4A53HG3079715XYPK4A50HG3176025XYPK4A55HG3183085XYPGDA34HG3353095XYPG4A38HG2942295XYPGDA37HG2194425XYPG4A58HG2192085XYPK4A51HG1927865XYPGDA56HG1980215XYPGDA56HG1944545XYPGDA51HG1984135XYPKDA54HG3113965XYPGDA58HG1985235XYPGDA51HG1902635XYPKDA52HG2053355XYPHDA55HG3147575XYPKDA52HG3273545XYPKDA56HG3382615XYPK4A58HG3316215XYPHDA55HG3215465XYPH4A53HG3132215XYPHDA58HG3088075XYPG4A5XHG1926885XYPGDA54HG1904525XYPG4A50HG1907385XYPG4A38HG2734935XYPG4A33HG2688955XYPGDA53HG2197325XYPGDA58HG2175555XYPG4A52HG2208555XYPGDA59HG2197525XYPG4A5XHG2086015XYPGDA53HG2182735XYPGDA57HG2185665XYPGDA57HG2186335XYPGDA59HG2177125XYPGDA54HG2173095XYPGDA59HG2075365XYPGDA59HG2197835XYPGDA58HG2186395XYPGDA5XHG2173465XYPGDA53HG1992105XYPGDA52HG2183595XYPGDA58HG2167595XYPGDA55HG1926155XYPGDA55HG2169765XYPGDA50HG1887635XYPG4A37HG2639435XYPG4A36HG2867135XYPG4A33HG2558695XYPG4A30HG2420135XYPG4A33HG2480025XYPG4A32HG2420145XYPG4A37HG2420115XYPGDA37HG2563315XYPG4A3XHG2091335XYPG4A3XHG2363955XYPG4A57HG3025785XYPGDA34HG2892375XYPG4A59HG2974815XYPG4A5XHG2902785XYPGDA31HG3023645XYPG4A30HG2600745XYPG4A57HG2910815XYPG4A34HG2420155XYPG4A33HG2393815XYPG4A38HG2420205XYPG4A37HG2420255XYPG4A39HG2460445XYPG4A31HG2419995XYPG4A35HG2420245XYPH4A11HG2489335XYPGDA53HG2420385XYPG4A38HG2420035XYPGDA38HG2972615XYPGDA36HG3240845XYPGDA32HG2986785XYPGDA33HG3271845XYPHDA12HG2756695XYPH4A16HG2777505XYPH4A12HG2794295XYPK4A56HG3118195XYPK4A59HG3136005XYPK4A57HG3330365XYPK4A57HG3087665XYPK4A50HG3123835XYPH4A51HG3274735XYPKDA51HG3169755XYPKDA56HG3206485XYPK4A53HG3311065XYPKDA56HG3368345XYPKDA56HG3373195XYPG4A38HG2169235XYPGDA50HG1876935XYPG4A30HG2786555XYPGDA33HG3262145XYPKDA58HG3205545XYPGDA39HG3285825XYPKDA53HG3143715XYPG4A57HG3117655XYPHDA51HG3190175XYPGDA34HG3279235XYPGDA32HG3249415XYPGDA34HG3292185XYPGDA39HG3285795XYPGDA37HG2537225XYPGDA55HG1974125XYPG4A30HG2690515XYPG4A56HG2868265XYPHDA59HG2417165XYPG4A51HG2868325XYPG4A53HG2857325XYPG4A38HG2482235XYPG4A38HG2625575XYPH4A17HG2657535XYPHDA57HG3128475XYPG4A39HG2572685XYPG4A39HG2864295XYPG4A32HG2798555XYPG4A3XHG2820035XYPG4A51HG3075965XYPG4A39HG3000685XYPH4A18HG2783175XYPH4A18HG2640765XYPG4A33HG2849835XYPK4A50HG3284405XYPK4A57HG3082345XYPG4A39HG2821855XYPG4A31HG2885465XYPG4A34HG2794675XYPH4A5XHG3166795XYPG4A36HG3023445XYPG4A37HG2572705XYPG4A31HG2122755XYPG4A30HG2848895XYPG4A31HG2942345XYPG4A34HG2849305XYPG4A32HG3109605XYPG4A32HG3006385XYPGDA51HG2933275XYPKDA58HG2268535XYPG4A35HG3279295XYPG4A37HG2956945XYPK4A55HG2272785XYPG4A32HG2422865XYPKDA5XHG3372885XYPG4A34HG2826755XYPGDA39HG3371225XYPG4A30HG2856685XYPG4A37HG3005405XYPH4A18HG2913575XYPG4A3XHG2884645XYPG4A3XHG2874615XYPHDA58HG3125825XYPGDA53HG2118565XYPG4A52HG1900765XYPGDA56HG1972425XYPGDA57HG1899915XYPGDA52HG1911295XYPGDA58HG1972435XYPGDA56HG1908255XYPGDA57HG1917905XYPGDA57HG1894735XYPGDA52HG1935445XYPGDA53HG1874765XYPGDA38HG2381765XYPGDA57HG3249195XYPGDA54HG3253815XYPGDA3XHG3314605XYPGDA32HG3314535XYPHDA13HG2792625XYPK4A58HG3072545XYPHDA57HG3307655XYPG4A30HG3258285XYPG4A30HG2863975XYPK4A50HG3321335XYPH4A10HG2809975XYPG4A35HG2863945XYPH4A55HG3365025XYPG4A38HG3164245XYPK4A57HG3315455XYPGDA53HG1937295XYPGDA55HG2198145XYPGDA57HG2112625XYPGDA52HG1964895XYPGDA51HG1954465XYPGDA56HG1907135XYPGDA58HG1940835XYPGDA55HG1916125XYPGDA59HG1909785XYPGDA55HG1953845XYPGDA50HG2201915XYPGDA55HG1964855XYPGDA57HG1964555XYPG4A53HG1915585XYPG4A50HG1917445XYPK4A55HG2372925XYPG4A32HG2603355XYPG4A31HG2866185XYPH4A13HG2974405XYPH4A50HG3064845XYPG4A3XHG2551905XYPG4A37HG2800635XYPH4A16HG2761455XYPK4A52HG3079765XYPK4A58HG3132815XYPG4A32HG2553005XYPKDA51HG3373115XYPG4A33HG2719885XYPGDA38HG3249615XYPHDA55HG3227005XYPG4A52HG2299445XYPKDA50HG2281755XYPG4A31HG2544455XYPG4A3XHG2061975XYPHDA13HG2641805XYPGDA39HG3190085XYPGDA59HG1875155XYPGDA54HG1907575XYPK4A52HG3231745XYPH4A56HG3271005XYPK4A57HG3283685XYPH4A10HG2844665XYPH4A14HG2736505XYPH4A58HG3247505XYPH4A54HG3196125XYPG4A31HG3284015XYPG4A39HG2846785XYPK4A56HG3332375XYPG4A33HG3038075XYPK4A5XHG3279125XYPG4A33HG2643935XYPK4A59HG3127235XYPG4A39HG3353375XYPH4A16HG3377845XYPG4A33HG2641045XYPGDA36HG2842515XYPKDA55HG3367305XYPHDA18HG2754175XYPG4A39HG2799175XYPGDA32HG3021635XYPGDA30HG2743295XYPGDA38HG2986675XYPGDA39HG2704875XYPGDA32HG3268045XYPGDA35HG3265715XYPGDA38HG3256085XYPG4A36HG2593965XYPGDA3XHG2628665XYPG4A30HG2889915XYPG4A34HG2996545XYPG4A32HG2998465XYPG4A38HG2998525XYPK4A56HG3183035XYPG4A32HG2998635XYPG4A31HG2689305XYPK4A59HG3308485XYPG4A3XHG2632425XYPG4A35HG2641055XYPG4A55HG3058185XYPG4A57HG3066325XYPGDA33HG3233285XYPG4A37HG2875635XYPHDA56HG3227855XYPGDA55HG2210145XYPGDA59HG1874795XYPGDA59HG1914215XYPGDA54HG2328765XYPHDA57HG3234135XYPHDA52HG3233975XYPHDA55HG3048925XYPGDA52HG2849135XYPKDA59HG3155115XYPKDA50HG3234645XYPKDA58HG3032195XYPGDA34HG2541335XYPGDA32HG2607075XYPGDA38HG2499685XYPKDA52HG3374295XYPG4A32HG2212275XYPH4A53HG3187265XYPH4A50HG3310145XYPG4A53HG1920155XYPHDA58HG3250875XYPG4A3XHG2173455XYPG4A3XHG2890025XYPKDA58HG3164725XYPG4A37HG2719935XYPG4A32HG3018855XYPGDA54HG1878915XYPG4A35HG2647975XYPGDA54HG3327495XYPGDA36HG3238085XYPG4A32HG2841205XYPGDA57HG3179405XYPGDA57HG3043155XYPH4A18HG2096895XYPG4A3XHG2097155XYPGDA32HG2561105XYPG4A38HG2727025XYPG4A3XHG2195785XYPG4A31HG2107225XYPG4A31HG2102835XYPHDA11HG2519595XYPG4A38HG2108805XYPGDA31HG2617525XYPHDA11HG2519625XYPGDA30HG2561065XYPG4A39HG2162185XYPG4A31HG2097165XYPGDA34HG3312305XYPG4A37HG2652865XYPGDA37HG2980145XYPGDA33HG2754575XYPG4A5XHG2080505XYPG4A57HG1938295XYPGDA52HG1992155XYPGDA56HG3254015XYPGDA56HG3382315XYPHDA5XHG3368185XYPGDA38HG2041395XYPGDA53HG2106605XYPGDA57HG2206115XYPGDA5XHG1939065XYPGDA59HG2209205XYPGDA54HG2212805XYPGDA52HG1891685XYPG4A59HG1962155XYPGDA51HG1902295XYPGDA59HG1925985XYPGDA59HG1941115XYPGDA5XHG1910555XYPGDA58HG1905185XYPGDA55HG1960035XYPGDA55HG2207055XYPGDA55HG1973005XYPH4A52HG3301555XYPH4A52HG3310325XYPG4A39HG2812295XYPK4A56HG3075585XYPH4A59HG3233165XYPH4A57HG3163815XYPG4A56HG2767035XYPGDA33HG3318965XYPG4A31HG1957675XYPGDA51HG2244305XYPG4A3XHG3244275XYPGDA32HG2914415XYPGDA56HG2406695XYPGDA30HG2524275XYPGDA38HG2984575XYPGDA38HG3249585XYPGDA37HG2907375XYPGDA39HG3133545XYPGDA58HG1973865XYPGDA57HG1976235XYPGDA55HG1926015XYPG4A3XHG2929355XYPG4A33HG2866365XYPG4A37HG2812625XYPG4A39HG3042345XYPG4A3XHG2882065XYPG4A32HG2016395XYPGDA36HG1996845XYPGDA59HG1924555XYPGDA30HG2638645XYPK4A53HG2976675XYPGDA53HG2113415XYPHDA59HG3080695XYPG4A38HG2653315XYPKDA54HG3380335XYPK4A58HG3077075XYPG4A38HG3176235XYPK4A55HG3079695XYPHDA55HG3363405XYPG4A55HG1900245XYPG4A36HG2970475XYPG4A30HG2893955XYPGDA53HG3312675XYPG4A37HG2802565XYPG4A39HG2716555XYPG4A30HG2628305XYPH4A57HG3199445XYPG4A36HG2621675XYPG4A39HG3017545XYPG4A32HG2640285XYPG4A34HG3022285XYPG4A35HG2640245XYPG4A33HG2759585XYPH4A53HG3196485XYPKDA51HG3263875XYPG4A3XHG2807985XYPH4A5XHG3270975XYPHDA52HG3033925XYPG4A33HG3274135XYPGDA50HG3296065XYPK4A52HG3258295XYPK4A50HG3284405XYPG4A39HG2957595XYPG4A38HG2856275XYPG4A36HG2814775XYPG4A33HG3006505XYPGDA30HG2753355XYPG4A3XHG2853855XYPG4A30HG2601695XYPGDA37HG2958395XYPGDA33HG3266515XYPGDA31HG2859405XYPGDA39HG2796435XYPGDA36HG2860955XYPGDA33HG3014745XYPGDA34HG3280985XYPGDA35HG2664365XYPGDA36HG2842205XYPKDA54HG3108465XYPHDA54HG3078335XYPGDA36HG2602875XYPGDA37HG2996335XYPKDA58HG3382005XYPHDA53HG3245885XYPKDA57HG3215175XYPH4A59HG2839175XYPGDA3XHG2722335XYPGDA35HG2824745XYPH4A53HG3160405XYPG4A3XHG2661115XYPG4A34HG2576015XYPG4A39HG2705855XYPG4A5XHG2538005XYPG4A52HG2109565XYPHDA58HG3302875XYPHDA58HG3237755XYPH4A16HG2810065XYPGDA56HG2278395XYPHDA5XHG2993485XYPGDA31HG2279395XYPG4A51HG3013315XYPHDA57HG3378455XYPKDA58HG3120795XYPGDA51HG3272035XYPG4A3XHG3019905XYPGDA55HG1888245XYPGDA39HG3279655XYPG4A36HG2260915XYPG4A36HG2892695XYPG4A32HG2812345XYPGDA32HG3233225XYPH4A5XHG2481565XYPKDA52HG3375615XYPGDA56HG1926075XYPGDA53HG1937325XYPGDA53HG1960025XYPGDA54HG1926405XYPGDA59HG1908045XYPGDA51HG1920625XYPG4A30HG2999915XYPG4A38HG2829405XYPG4A34HG2703335XYPG4A36HG2904855XYPG4A34HG2826135XYPGDA36HG2951845XYPGDA33HG2671785XYPGDA39HG3368275XYPG4A32HG2869185XYPG4A37HG2791555XYPHDA58HG3235345XYPHDA57HG3055605XYPH4A16HG2761455XYPH4A53HG3196485XYPG4A59HG3076675XYPG4A50HG3028745XYPH4A57HG3175325XYPG4A38HG2865975XYPGDA58HG1979065XYPGDA59HG1986135XYPG4A34HG2820145XYPHDA54HG3002665XYPG4A35HG2892155XYPG4A36HG2998825XYPG4A31HG3149525XYPG4A32HG2856415XYPG4A38HG2922405XYPHDA54HG3144575XYPG4A36HG2862885XYPKDA59HG3374445XYPGDA38HG3298675XYPG4A31HG2846575XYPG4A33HG2738995XYPGDA53HG2175895XYPGDA55HG1937025XYPG4A39HG2944035XYPG4A3XHG2103635XYPGDA35HG1968905XYPGDA37HG2585955XYPGDA33HG3285765XYPG4A37HG2122025XYPGDA55HG2035645XYPG4A36HG2107505XYPGDA31HG2383095XYPHDA16HG2616765XYPHDA53HG3192005XYPGDA3XHG3335955XYPGDA55HG3252135XYPGDA52HG3355845XYPK4A54HG3333035XYPH4A10HG2754305XYPK4A5XHG3175605XYPGDA54HG1989385XYPGDA55HG1976705XYPGDA52HG1954075XYPGDA51HG1906215XYPGDA56HG2075265XYPGDA34HG2753405XYPGDA55HG1907215XYPGDA59HG2079115XYPGDA58HG1973415XYPGDA52HG2078805XYPGDA58HG1937575XYPGDA59HG1923095XYPGDA38HG2929515XYPGDA51HG2223995XYPG4A57HG1948045XYPGDA54HG2074135XYPGDA51HG1969705XYPG4A54HG1968795XYPGDA57HG2076165XYPGDA38HG2905055XYPG4A54HG1968795XYPGDA57HG2079105XYPGDA55HG1888695XYPGDA50HG2079095XYPG4A57HG2135595XYPGDA56HG1905345XYPGDA55HG1919825XYPG4A50HG1936865XYPGDA32HG2936095XYPG4A59HG2190385XYPG4A51HG2177225XYPGDA57HG1907985XYPG4A58HG2228365XYPG4A53HG2235715XYPGDA51HG2120525XYPG4A59HG2191365XYPGDA53HG1905415XYPG4A57HG1953375XYPG4A55HG2230715XYPG4A58HG2196625XYPG4A51HG2232935XYPGDA30HG2823515XYPG4A56HG1951975XYPGDA58HG1882185XYPG4A5XHG2178475XYPG4A54HG1976895XYPG4A33HG2432845XYPG4A50HG2204035XYPG4A5XHG2199995XYPG4A51HG2173955XYPG4A59HG1989975XYPG4A58HG1938245XYPG4A54HG2196125XYPG4A52HG2098385XYPGDA37HG2730335XYPHDA59HG3007475XYPKDA51HG2634365XYPGDA37HG1984775XYPGDA55HG2285285XYPH4A13HG2511715XYPKDA59HG2624685XYPHDA57HG3093175XYPG4A36HG2621055XYPG4A35HG2486505XYPKDA53HG3382655XYPG4A30HG2935305XYPG4A30HG2877615XYPKDA51HG3138485XYPG4A32HG3109575XYPHDA58HG3374035XYPGDA38HG2958035XYPG4A31HG2901495XYPG4A33HG3006785XYPHDA15HG2801995XYPG4A37HG2220485XYPGDA32HG2634455XYPHDA5XHG3242815XYPGDA37HG2560995XYPGDA33HG2471875XYPGDA34HG2486075XYPGDA37HG2473995XYPGDA31HG2130545XYPGDA5XHG2317475XYPHDA51HG3375825XYPG4A39HG3151985XYPG4A35HG2945755XYPG4A39HG3032625XYPG4A3XHG2979425XYPG4A33HG2869135XYPG4A34HG2677385XYPHDA54HG3139865XYPG4A33HG2904895XYPGDA34HG3277895XYPG4A58HG2072195XYPGDA51HG2244305XYPGDA51HG3241105XYPKDA54HG3009505XYPG4A51HG2856025XYPG4A30HG2425455XYPG4A3XHG2678735XYPG4A35HG3006485XYPGDA3XHG2880305XYPGDA35HG3013805XYPGDA35HG2986435XYPG4A37HG2711225XYPGDA33HG2649275XYPGDA31HG3347025XYPGDA33HG3364835XYPGDA34HG2825945XYPGDA38HG2866645XYPGDA34HG3291235XYPKDA56HG3060545XYPG4A39HG1901995XYPHDA54HG3234205XYPGDA34HG2723255XYPG4A31HG2826795XYPG4A32HG2782705XYPGDA37HG2821365XYPHDA1XHG2074435XYPG4A31HG2728335XYPG4A3XHG2789855XYPH4A14HG2754325XYPG4A39HG3377975XYPG4A39HG2957285XYPG4A37HG3000535XYPH4A19HG2761415XYPG4A33HG2643595XYPGDA3XHG3297395XYPGDA38HG3301935XYPGDA30HG3312905XYPG4A5XHG3028345XYPGDA54HG3179445XYPGDA33HG2920955XYPG4A35HG2648165XYPG4A3XHG2652825XYPG4A30HG2934635XYPG4A3XHG3019905XYPG4A35HG3002595XYPG4A31HG2840585XYPGDA55HG1906545XYPGDA56HG2157075XYPG4A31HG2853075XYPG4A34HG3124495XYPHDA57HG3263615XYPG4A3XHG2926585XYPG4A31HG2877225XYPGDA32HG2914075XYPGDA39HG2914225XYPG4A36HG2874735XYPGDA37HG3278495XYPGDA30HG3243555XYPGDA31HG3278465XYPGDA34HG3278425XYPGDA30HG3252465XYPGDA35HG3243525XYPGDA51HG2398515XYPGDA56HG2215555XYPGDA37HG3300725XYPG4A33HG2850825XYPG4A38HG2904075XYPG4A30HG2880535XYPGDA33HG2821965XYPG4A33HG2854065XYPGDA34HG3022455XYPGDA30HG2624415XYPGDA38HG2594815XYPGDA3XHG2960635XYPGDA37HG2750395XYPGDA38HG2708225XYPGDA33HG2757655XYPGDA36HG2594805XYPGDA37HG2638005XYPGDA39HG1919835XYPGDA53HG2230845XYPGDA35HG2750385XYPGDA31HG3203325XYPGDA52HG2215225XYPGDA39HG2895875XYPHDA52HG3125935XYPGDA38HG2791025XYPGDA36HG2503435XYPGDA38HG2895815XYPGDA58HG3217405XYPHDA15HG2417885XYPGDA53HG3251005XYPHDA53HG3152755XYPHDA5XHG3147855XYPHDA59HG3117335XYPGDA58HG3089105XYPHDA56HG2910845XYPGDA5XHG3217415XYPGDA50HG3103585XYPHDA55HG2763825XYPHDA56HG3233855XYPKDA59HG3134215XYPKDA50HG3202565XYPKDA51HG3166365XYPKDA5XHG3108835XYPKDA59HG2646115XYPKDA50HG2645765XYPKDA55HG3043445XYPKDA50HG3089335XYPGDA52HG3309525XYPKDA52HG3378835XYPKDA52HG3143145XYPHDA50HG3232365XYPG4A33HG3253715XYPG4A34HG2752735XYPG4A35HG2422485XYPG4A39HG2646735XYPG4A31HG2730925XYPG4A36HG2632685XYPG4A33HG2942975XYPG4A30HG2632655XYPG4A39HG2849105XYPG4A35HG2949335XYPG4A39HG2865445XYPG4A35HG2689015XYPG4A30HG2739395XYPGDA39HG2699375XYPG4A34HG2870045XYPG4A31HG2716655XYPK4A50HG2524135XYPG4A33HG2734965XYPG4A30HG2597965XYPG4A3XHG2615385XYPG4A37HG2603465XYPHDA53HG3379385XYPKDA54HG3205665XYPGDA56HG3311035XYPG4A56HG2070425XYPGDA37HG3306405XYPKDA52HG3053685XYPKDA5XHG3108835XYPG4A34HG2846365XYPK4A5XHG3128275XYPG4A37HG2792055XYPG4A35HG3366635XYPKDA53HG3373575XYPG4A30HG2806165XYPG4A38HG2993515XYPG4A33HG3001015XYPG4A30HG3153645XYPG4A38HG3277945XYPGDA32HG3140235XYPGDA57HG2912435XYPG4A39HG3170505XYPGDA33HG3297755XYPGDA3XHG3272635XYPGDA55HG3351605XYPGDA39HG3183135XYPGDA31HG3188415XYPGDA31HG3140765XYPG4A36HG2797315XYPGDA3XHG3305495XYPHDA5XHG3237285XYPGDA37HG3257005XYPGDA59HG3379295XYPGDA39HG3291965XYPG4A39HG2740375XYPGDA33HG2853565XYPG4A36HG3241655XYPHDA58HG3383115XYPGDA32HG3270775XYPKDA56HG3164235XYPGDA36HG3327355XYPGDA34HG3371905XYPH4A14HG3201435XYPG4A3XHG2975675XYPGDA32HG3377545XYPHDA5XHG3235215XYPG4A38HG3214595XYPGDA36HG2824525XYPG4A36HG2598525XYPGDA30HG3290545XYPG4A3XHG2927395XYPGDA59HG2166735XYPG4A37HG2377945XYPGDA5XHG1897605XYPK4A5XHG3194855XYPG4A37HG1881585XYPGDA33HG3329495XYPK4A52HG3329915XYPHDA10HG2437105XYPKDA52HG3230285XYPH4A17HG2813405XYPK4A56HG3322965XYPK4A53HG3142085XYPHDA53HG3046955XYPGDA53HG1906225XYPH4A5XHG3167945XYPG4A50HG2099355XYPG4A5XHG1902935XYPG4A59HG2170945XYPGDA56HG1904055XYPG4A31HG2153685XYPG4A3XHG2889205XYPG4A58HG3029625XYPG4A37HG2861405XYPK4A51HG2537955XYPK4A50HG2978365XYPH4A52HG2515365XYPG4A35HG2103185XYPGDA51HG3062995XYPG4A3XHG2619755XYPH4A18HG2741405XYPG4A56HG2315185XYPH4A11HG2665125XYPH4A58HG3306765XYPH4A15HG2768815XYPG4A31HG3290465XYPG4A55HG1982055XYPG4A54HG2078955XYPG4A35HG2728045XYPGDA35HG3246125XYPG4A3XHG3009985XYPG4A31HG3024005XYPG4A34HG2931915XYPG4A34HG2678705XYPG4A35HG2727995XYPG4A3XHG1955255XYPG4A31HG2615425XYPG4A39HG2600565XYPG4A37HG2643785XYPG4A36HG2742065XYPG4A39HG2640125XYPG4A32HG2859805XYPG4A35HG2790085XYPG4A36HG3010785XYPG4A39HG2806015XYPG4A33HG2716835XYPGDA55HG3281275XYPGDA35HG2729785XYPG4A34HG2686015XYPG4A3XHG2864725XYPG4A38HG2869725XYPGDA31HG2778685XYPG4A33HG2723505XYPGDA33HG2924195XYPG4A5XHG2048075XYPG4A5XHG2760085XYPG4A56HG3055195XYPGDA36HG2645345XYPH4A12HG2768715XYPKDA57HG3131265XYPG4A33HG2580275XYPG4A30HG2583395XYPG4A33HG2670665XYPH4A54HG3266735XYPGDA58HG3286075XYPHDA51HG3235195XYPH4A52HG3069385XYPK4A5XHG3181095XYPK4A58HG3128605XYPK4A56HG3320415XYPK4A53HG3171425XYPG4A38HG2819795XYPH4A57HG3139175XYPH4A14HG2074375XYPG4A31HG2812735XYPGDA5XHG1884635XYPG4A30HG2779125XYPG4A59HG1994375XYPG4A33HG2716835XYPG4A59HG2082795XYPG4A54HG1948255XYPGDA31HG3022835XYPG4A33HG2723505XYPG4A33HG2853875XYPH4A59HG2750085XYPHDA58HG3161155XYPHDA51HG3042265XYPG4A35HG2682355XYPGDA50HG2213425XYPGDA58HG2209085XYPGDA51HG2205415XYPGDA52HG1878425XYPH4A52HG3065835XYPHDA55HG3153435XYPG4A39HG1962455XYPHDA59HG3142755XYPHDA5XHG3237285XYPGDA56HG2187705XYPG4A55HG2208175XYPG4A50HG2210205XYPK4A58HG3175735XYPGDA51HG2082895XYPGDA56HG3373545XYPGDA57HG3354215XYPGDA59HG3383225XYPKDA50HG3206315XYPG4A38HG2705285XYPG4A53HG2389615XYPG4A57HG2873545XYPG4A56HG2873005XYPG4A37HG2676055XYPH4A16HG2763105XYPH4A18HG2664265XYPK4A5XHG3068825XYPK4A57HG3044265XYPK4A54HG3135845XYPK4A50HG2827685XYPG4A35HG2770025XYPGDA53HG2166705XYPGDA5XHG1897605XYPGDA51HG2160055XYPGDA52HG1878395XYPGDA32HG3001065XYPG4A38HG2834085XYPGDA34HG3184145XYPGDA38HG2855465XYPGDA32HG2860765XYPG4A3XHG2114165XYPKDA57HG2988545XYPGDA34HG2754665XYPG4A35HG2956145XYPHDA16HG3133695XYPH4A58HG3183515XYPHDA1XHG2746735XYPKDA51HG3041155XYPK4A54HG3284735XYPG4A5XHG3056705XYPK4A56HG3182055XYPGDA53HG2173825XYPGDA55HG1926155XYPGDA50HG1887635XYPGDA54HG2206155XYPGDA5XHG3265045XYPGDA54HG3326065XYPG4A51HG3023205XYPH4A57HG3207545XYPH4A51HG3213515XYPH4A14HG2536255XYPH4A12HG2543195XYPKDA5XHG3367865XYPG4A33HG2805315XYPGDA58HG2167595XYPG4A5XHG2318315XYPK4A53HG2984945XYPG4A31HG2695925XYPG4A30HG2654055XYPGDA5XHG1925455XYPHDA17HG2743865XYPK4A59HG3012225XYPG4A52HG2975475XYPGDA32HG2617585XYPGDA31HG2651375XYPH4A53HG3210275XYPGDA38HG2657825XYPH4A12HG2411965XYPH4A55HG3242845XYPKDA56HG3107665XYPG4A55HG3050435XYPK4A53HG3137685XYPGDA32HG2680155XYPGDA3XHG2531645XYPGDA32HG2651325XYPGDA53HG3067115XYPG4A36HG2654115XYPK4A5XHG3080205XYPH4A59HG3014765XYPH4A56HG3169405XYPH4A16HG2424815XYPG4A5XHG2922735XYPK4A53HG3144355XYPGDA35HG2644305XYPGDA34HG2489635XYPGDA55HG2922935XYPKDA5XHG3180765XYPGDA57HG3064365XYPG4A56HG3045955XYPKDA52HG3139105XYPGDA30HG2531735XYPH4A59HG3216015XYPG4A33HG3210285XYPG4A39HG2647685XYPGDA36HG2775745XYPGDA30HG3236265XYPGDA34HG3362205XYPGDA50HG3236275XYPG4A39HG2673945XYPG4A33HG2654155XYPG4A38HG2594025XYPG4A33HG2646535XYPG4A31HG2840895XYPH4A50HG3306865XYPG4A38HG3166655XYPG4A35HG2067375XYPG4A32HG2611285XYPG4A34HG2831945XYPGDA54HG2882355XYPG4A36HG2709815XYPG4A37HG2709735XYPG4A33HG2106905XYPG4A34HG3023885XYPG4A39HG2843085XYPG4A35HG3012825XYPG4A38HG2812375XYPG4A36HG2998825XYPG4A38HG2748065XYPGDA50HG2082215XYPGDA54HG1989385XYPGDA50HG2098235XYPGDA3XHG3316845XYPKDA53HG3268585XYPGDA56HG3198395XYPG4A53HG1900715XYPG4A59HG2080555XYPG4A59HG1983055XYPG4A50HG1901735XYPG4A5XHG1936775XYPG4A55HG2099325XYPG4A59HG1973335XYPG4A38HG2068145XYPG4A55HG2077135XYPGDA58HG2114785XYPGDA59HG1961035XYPG4A53HG1882865XYPG4A55HG2085995XYPG4A54HG1938365XYPGDA50HG3239495XYPGDA33HG3374245XYPG4A35HG3229905XYPG4A35HG3219365XYPG4A3XHG2738185XYPGDA37HG3264605XYPGDA32HG3284695XYPHDA57HG3094635XYPGDA33HG2750405XYPG4A38HG3309405XYPG4A35HG3239005XYPG4A32HG3305765XYPG4A33HG3299375XYPGDA3XHG2736875XYPGDA55HG3359355XYPG4A3XHG2682155XYPG4A33HG2926635XYPG4A38HG3010175XYPG4A36HG2074615XYPG4A32HG2477465XYPG4A32HG2578415XYPG4A38HG2510395XYPH4A55HG2906405XYPG4A36HG2428905XYPH4A58HG3193995XYPG4A39HG2518885XYPG4A37HG2800945XYPH4A59HG2925195XYPH4A50HG3002955XYPH4A11HG2609055XYPG4A33HG2626615XYPH4A52HG2906615XYPH4A11HG2543135XYPG4A55HG3050265XYPH4A19HG2627565XYPH4A58HG2997675XYPG4A39HG2800955XYPG4A36HG2800995XYPK4A59HG2976085XYPG4A53HG2875595XYPH4A15HG2641645XYPH4A52HG3138905XYPG4A51HG2856785XYPG4A39HG2813135XYPG4A54HG2875375XYPK4A50HG3067455XYPG4A58HG2875395XYPG4A35HG2054915XYPH4A51HG3197285XYPG4A3XHG2683925XYPG4A54HG2930295XYPH4A52HG3196425XYPH4A51HG3199415XYPH4A10HG2656125XYPH4A54HG3150605XYPG4A38HG2675785XYPH4A53HG3060095XYPG4A36HG2393915XYPH4A17HG2767365XYPG4A31HG2780485XYPH4A57HG2919665XYPH4A59HG3041495XYPK4A50HG3135655XYPG4A30HG2462075XYPG4A31HG1988945XYPH4A50HG3193815XYPG4A36HG2055025XYPK4A50HG3145405XYPGDA34HG3346005XYPGDA39HG3280815XYPGDA36HG3270035XYPGDA52HG1912305XYPGDA51HG1963235XYPGDA55HG1890665XYPG4A57HG1902495XYPG4A32HG3109575XYPG4A36HG3146415XYPG4A34HG2818345XYPHDA55HG3148245XYPG4A36HG2856265XYPG4A38HG2877825XYPK4A58HG3128605XYPG4A34HG3242455XYPG4A35HG2799155XYPGDA58HG2110755XYPGDA55HG1914815XYPGDA53HG1940385XYPGDA51HG1918825XYPGDA52HG1888595XYPGDA53HG1973305XYPGDA30HG3233355XYPGDA35HG3233295XYPKDA51HG3373905XYPG4A30HG2753835XYPHDA16HG2419285XYPGDA34HG3290255XYPGDA58HG1923655XYPG4A3XHG2606165XYPG4A37HG2599255XYPG4A36HG2709785XYPG4A34HG3323765XYPG4A33HG2684445XYPG4A33HG2603755XYPG4A31HG2973925XYPG4A35HG2742595XYPG4A32HG2614365XYPG4A35HG3002315XYPG4A31HG2712285XYPG4A36HG3296085XYPGDA50HG1903185XYPGDA5XHG2173325XYPGDA56HG2179605XYPGDA52HG2204185XYPGDA53HG2129095XYPGDA52HG2172585XYPGDA55HG1933755XYPGDA56HG2198685XYPGDA50HG2201575XYPGDA58HG2201785XYPGDA52HG1920545XYPGDA54HG1914555XYPGDA51HG1973885XYPGDA53HG1949935XYPG4A3XHG3373385XYPGDA33HG3330795XYPH4A14HG2741355XYPGDA52HG1966545XYPGDA57HG1912555XYPGDA51HG1910425XYPGDA57HG1974615XYPGDA53HG1957415XYPGDA52HG1981455XYPG4A58HG1909105XYPGDA55HG1978945XYPHDA57HG3093485XYPG4A38HG3277945XYPG4A36HG2957495XYPG4A33HG2698535XYPG4A34HG2806185XYPHDA50HG3136625XYPHDA10HG3338615XYPHDA5XHG3081935XYPHDA56HG3019195XYPHDA51HG3092475XYPHDA58HG3096175XYPKDA56HG3135375XYPHDA51HG3100605XYPHDA54HG3169365XYPHDA59HG3093525XYPHDA5XHG3028155XYPKDA58HG3372425XYPHDA51HG2893865XYPHDA5XHG3100565XYPGDA54HG3286195XYPG4A3XHG2738185XYPGDA51HG3338915XYPGDA50HG3285985XYPGDA52HG3354695XYPGDA53HG3280285XYPGDA57HG3335385XYPK4A58HG3111745XYPH4A5XHG3270975XYPGDA5XHG2135415XYPGDA52HG2735385XYPGDA50HG1882005XYPGDA50HG2070985XYPG4A38HG3219775XYPG4A33HG3037915XYPG4A34HG3242455XYPGDA59HG2462865XYPG4A59HG2075195XYPH4A16HG3300125XYPGDA32HG2715145XYPG4A38HG2749045XYPG4A31HG2678885XYPG4A32HG2562845XYPG4A32HG2618085XYPG4A36HG2626855XYPG4A30HG2709925XYPG4A35HG2648505XYPG4A33HG2647795XYPGDA3XHG3243635XYPKDA55HG2555655XYPGDA32HG2736975XYPKDA59HG2948855XYPHDA58HG3262075XYPKDA54HG3209385XYPG4A31HG2904575XYPG4A33HG2979275XYPG4A38HG2802655XYPH4A56HG3270815XYPGDA53HG2932025XYPG4A35HG3007635XYPG4A32HG3014515XYPG4A36HG2983925XYPH4A16HG2770845XYPG4A33HG2869135XYPG4A39HG2927025XYPG4A35HG2945755XYPKDA56HG3108955XYPGDA51HG3246905XYPGDA58HG1899495XYPKDA50HG3380935XYPGDA52HG2101955XYPGDA50HG3314675XYPG4A55HG3203495XYPG4A51HG3103675XYPK4A5XHG3331755XYPGDA58HG1906335XYPGDA36HG3261435XYPGDA57HG3286465XYPG4A35HG3241395XYPGDA54HG2242895XYPG4A33HG2798785XYPG4A30HG2998145XYPG4A39HG2870325XYPG4A36HG2798745XYPGDA39HG2891225XYPGDA30HG3330105XYPGDA38HG3302435XYPGDA34HG3283925XYPGDA38HG2764745XYPHDA59HG3090275XYPGDA51HG3380415XYPGDA35HG3155235XYPGDA34HG3265935XYPGDA50HG2122055XYPG4A57HG2238955XYPG4A35HG2514495XYPG4A39HG2591175XYPG4A59HG2310445XYPG4A34HG2831945XYPG4A32HG2611285XYPKDA56HG3164235XYPHDA58HG3383115XYPG4A55HG1989475XYPGDA58HG1912335XYPG4A53HG1934555XYPGDA59HG1930385XYPGDA52HG1907565XYPKDA57HG3175475XYPG4A33HG2594195XYPGDA55HG3240285XYPG4A3XHG2689095XYPGDA50HG3260435XYPGDA50HG2089805XYPHDA54HG2043775XYPGDA57HG1986095XYPGDA57HG1959365XYPGDA51HG1946985XYPGDA5XHG1965295XYPG4A51HG1988165XYPGDA53HG1927125XYPGDA36HG3261605XYPG4A36HG3311815XYPGDA3XHG3136545XYPGDA58HG2115315XYPG4A36HG2006385XYPH4A51HG1927685XYPGDA51HG1907165XYPHDA18HG2783655XYPHDA52HG3125935XYPG4A56HG2192245XYPGDA5XHG1897605XYPGDA54HG2252165XYPG4A36HG1858485XYPG4A35HG2104165XYPG4A37HG2105015XYPG4A32HG2048505XYPG4A30HG2294075XYPG4A3XHG2112995XYPG4A5XHG3029775XYPG4A35HG2393965XYPG4A39HG2117465XYPG4A38HG2105075XYPG4A39HG2006795XYPG4A33HG2030445XYPG4A53HG2324165XYPG4A34HG2640295XYPK4A50HG3117355XYPH4A57HG2907365XYPG4A38HG2433285XYPG4A34HG2034565XYPG4A32HG2009925XYPG4A3XHG2104305XYPG4A57HG2864155XYPG4A31HG2564235XYPG4A38HG2140105XYPH4A12HG2687065XYPG4A3XHG2134735XYPG4A36HG2215685XYPG4A34HG2065665XYPG4A58HG2301925XYPG4A34HG2110075XYPG4A30HG2091115XYPG4A5XHG2260015XYPG4A38HG2104265XYPG4A31HG2387295XYPG4A34HG2696975XYPH4A50HG3197365XYPHDA51HG3183365XYPG4A33HG2808675XYPK4A53HG3175765XYPG4A57HG2310095XYPK4A54HG3077225XYPG4A39HG2226515XYPK4A5XHG3181095XYPK4A55HG3313965XYPGDA30HG2859625XYPK4A58HG3123565XYPH4A51HG3177845XYPH4A5XHG3182545XYPG4A53HG3011705XYPH4A56HG3200515XYPG4A31HG2093135XYPG4A59HG3068435XYPG4A35HG2882915XYPGDA35HG2659485XYPH4A56HG3189015XYPG4A39HG3229275XYPH4A15HG2763155XYPG4A55HG2918865XYPG4A50HG3009635XYPK4A56HG3185585XYPK4A53HG3246395XYPK4A55HG3067735XYPH4A12HG2809845XYPG4A57HG2915795XYPG4A3XHG2582355XYPK4A56HG3076255XYPH4A13HG2795705XYPK4A57HG3099965XYPGDA5XHG3255805XYPK4A56HG3175695XYPG4A35HG2113105XYPH4A19HG2741465XYPG4A5XHG3057515XYPKDA52HG3158975XYPG4A35HG3221955XYPG4A33HG2716835XYPH4A50HG3302355XYPGDA57HG2075495XYPGDA58HG1919895XYPK4A51HG2537955XYPG4A5XHG2235185XYPGDA31HG2796195XYPKDA54HG3134725XYPH4A19HG2774975XYPK4A54HG2949555XYPK4A58HG3081625XYPKDA52HG3257485XYPHDA57HG3093485XYPH4A50HG3328125XYPK4A56HG3330135XYPKDA59HG3381425XYPHDA55HG3096415XYPKDA51HG3141435XYPKDA55HG2782775XYPH4A5XHG3040635XYPHDA15HG2663355XYPH4A59HG2750085XYPG4A36HG2983925XYPGDA33HG3029025XYPG4A33HG2926635XYPG4A38HG3010175XYPG4A59HG2170945XYPG4A50HG2099355XYPG4A5XHG1902935XYPGDA56HG1904055XYPG4A3XHG2811605XYPG4A59HG2082795XYPG4A57HG2250645XYPGDA51HG1883665XYPG4A54HG1948255XYPG4A37HG2226335XYPG4A58HG2072195XYPGDA55HG1914815XYPGDA58HG2110755XYPGDA53HG1940385XYPGDA51HG1918825XYPGDA53HG1973305XYPGDA52HG1888595XYPKDA55HG3368905XYPKDA55HG3197035XYPKDA54HG3134725XYPKDA52HG3149585XYPKDA53HG3373575XYPKDA50HG3211955XYPH4A58HG3199225XYPH4A5XHG3185935XYPG4A38HG2555895XYPG4A55HG2974315XYPGDA35HG3228615XYPG4A52HG2109565XYPGDA52HG2101955XYPGDA30HG2501755XYPGDA59HG1986135XYPGDA58HG1979065XYPGDA5XHG1884635XYPG4A32HG2139845XYPGDA54HG1914555XYPGDA52HG1920545XYPGDA51HG1973885XYPGDA53HG1949935XYPG4A30HG3365685XYPGDA31HG2624165XYPGDA33HG3015865XYPKDA59HG3153945XYPGDA53HG1960165XYPKDA54HG2998505XYPKDA54HG3057275XYPKDA50HG3089335XYPK4A50HG2661825XYPK4A59HG3233345XYPK4A52HG3240035XYPK4A58HG3134605XYPKDA59HG3163495XYPK4A57HG2976075XYPK4A53HG3063185XYPK4A57HG3272705XYPK4A52HG3060975XYPH4A1XHG3283585XYPGDA55HG3061925XYPH4A12HG3286285XYPGDA51HG3069205XYPHDA55HG3177865XYPGDA35HG3282555XYPH4A19HG2734205XYPG4A34HG2847485XYPG4A35HG2858755XYPG4A30HG3040425XYPG4A31HG2994655XYPG4A36HG2803005XYPG4A34HG2883015XYPGDA5XHG1897915XYPGDA35HG3217265XYPGDA56HG1913615XYPGDA50HG1906265XYPGDA5XHG2759885XYPGDA59HG2400215XYPG4A32HG2931425XYPH4A52HG3306395XYPH4A16HG2741365XYPGDA55HG2108715XYPGDA59HG2106325XYPGDA51HG2206675XYPGDA39HG2765025XYPGDA57HG3352565XYPH4A18HG2916655XYPG4A31HG2800885XYPG4A39HG3376235XYPG4A34HG3315525XYPGDA51HG2085355XYPGDA50HG2084145XYPGDA59HG1927015XYPG4A35HG3007635XYPGDA53HG2932025XYPHDA50HG3236875XYPG4A33HG2691115XYPG4A32HG2716575XYPG4A3XHG2646795XYPG4A33HG2973935XYPG4A33HG2996765XYPG4A3XHG2712275XYPGDA5XHG1914445XYPGDA50HG1906575XYPGDA5XHG1909875XYPGDA55HG2169765XYPGDA51HG2202475XYPGDA5XHG3091705XYPH4A16HG3377845XYPG4A55HG3103695XYPG4A56HG3055845XYPG4A54HG3078185XYPG4A35HG2786355XYPG4A50HG3089205XYPGDA52HG3176355XYPH4A14HG2514715XYPH4A16HG2543385XYPH4A13HG2543285XYPKDA56HG3373985XYPH4A11HG2536155XYPKDA53HG3380695XYPG4A33HG2854065XYPHDA53HG3152755XYPKDA50HG3030055XYPGDA50HG2233795XYPKDA50HG3202565XYPKDA50HG3070065XYPKDA51HG3166365XYPG4A31HG2173635XYPGDA5XHG2926145XYPH4A54HG3208905XYPG4A33HG2419105XYPG4A38HG2555615XYPK4A53HG3087785XYPG4A38HG3216415XYPG4A36HG2591245XYPH4A58HG3258655XYPH4A54HG3272395XYPG4A35HG2636485XYPH4A53HG3272505XYPH4A59HG3270885XYPG4A5XHG2423895XYPH4A56HG3208915XYPGDA32HG2715145XYPGDA32HG2624255XYPH4A56HG3199495XYPG4A34HG2709945XYPG4A35HG2618185XYPG4A34HG2981815XYPG4A38HG2709965XYPG4A32HG2618255XYPG4A32HG2618085XYPG4A36HG2632405XYPG4A32HG2562845XYPG4A36HG2626855XYPG4A30HG2709925XYPG4A31HG2716825XYPG4A31HG2979575XYPGDA51HG2096705XYPGDA57HG1920655XYPG4A33HG3035505XYPG4A34HG2639645XYPG4A38HG2654095XYPG4A35HG2639395XYPG4A34HG2737965XYPG4A35HG2639425XYPGDA53HG1961285XYPKDA52HG3190755XYPKDA59HG3177275XYPKDA59HG3240775XYPK4A5XHG3126515XYPGDA31HG3251745XYPKDA58HG3237145XYPG4A35HG3001645XYPH4A57HG3196225XYPG4A33HG2759585XYPG4A35HG2743435XYPGDA31HG3357705XYPH4A16HG3362775XYPH4A52HG3193965XYPG4A39HG2746195XYPG4A30HG2719955XYPG4A34HG3252205XYPG4A31HG3031575XYPG4A30HG3023725XYPG4A38HG2862135XYPG4A36HG2791945XYPGDA59HG2098225XYPGDA56HG1978695XYPG4A30HG2653075XYPG4A34HG3222535XYPG4A32HG2653085XYPG4A36HG2553505XYPG4A37HG2653365XYPH4A14HG2794475XYPG4A34HG2105535XYPG4A30HG3077515XYPHDA51HG3382945XYPHDA5XHG3302745XYPH4A19HG3377805XYPH4A51HG3309725XYPKDA50HG3270595XYPG4A38HG2656705XYPGDA39HG2872565XYPG4A35HG2952255XYPH4A13HG2789225XYPGDA30HG2800035XYPHDA16HG2927345XYPHDA52HG3089645XYPK4A58HG3111745XYPGDA51HG3338915XYPGDA50HG3285985XYPGDA57HG3335385XYPGDA52HG3354695XYPGDA53HG3280285XYPGDA57HG207535