VIN Archive: 2014 INFINITI Q50

JN1BV7AP1EM671663JN1BV7AP6EM675806JN1BV7AP6EM670685JN1BV7AR4EM682089JN1BV7AR4EM685106JN1BV7AR4EM706827JN1BV7AP0EM680497JN1BV7AP1EM688026JN1BV7AR2EM702906JN1BV7AR4EM681136JN1BV7AR2EM684195JN1BV7AR0EM693560JN1BV7AR1EM680817JN1AV7AR5EM701275JN1BV7AR3EM693309JN1BV7AR7EM704750JN1BV7AP7EM676933JN1BV7AR7EM693183JN1BV7AP5EM679359JN1BV7AP7EM673904JN1BV7AR5EM685938JN1BV7AR0EM687189JN1BV7AR2EM685637JN1BV7AP0EM681570JN1BV7AP7EM685695JN1BV7AR4EM697353JN1BV7ARXEM680511JN1BV7AP6EM684120JN1BV7AR5EM684739JN1BV7AR4EM690709JN1BV7AR9EM690737JN1BV7AR9EM691452JN1BV7AR0EM693736JN1AV7AP2EM690816JN1BV7AR0EM682543JN1AV7AR6EM700796JN1BV7AR1EM682146JN1BV7AP4EM674816JN1BV7AR7EM693586JN1BV7AP8EM684118JN1AV7AP3EM691876JN1BV7ARXEM702359JN1BV7AR7EM701072JN1BV7AP7EM682666JN1BV7APXEM676585JN1BV7AP6EM678608JN1BV7AR0EM691162JN1BV7AP5EM672105JN1BV7AP1EM678144JN1BV7AR4EM699250JN1BV7AP3EM675925JN1AV7AR7EM702783JN1AV7AP3EM690775JN1AV7AR1EM703394JN1BV7AP8EM678318JN1BV7APXEM678594JN1BV7AP0EM686381JN1BV7AP2EM670649JN1AV7AP4EM690784JN1BV7AR5EM692792JN1BV7AP2EM685491JN1BV7AP0EM679057JN1BV7AP7EM681419JN1BV7AP4EM678056JN1BV7AR8EM704000JN1BV7AP1EM691458JN1BV7AR2EM701531JN1BV7ARXEM698362JN1BV7AR6EM703329JN1BV7AP3EM673026JN1BV7APXEM670981JN1BV7AR5EM699970JN1BV7AR6EM697628JN1BV7AP4EM676498JN1BV7AP6EM689639JN1BV7AR8EM683262JN1BV7AP4EM674623JN1BV7AP0EM673713JN1BV7AP2EM692604JN1BV7AP8EM686208JN1BV7AR3EM682519JN1BV7AR9EM686039JN1BV7AR4EM681962JN1BV7AP0EM691547JN1BV7AP3EM671597JN1BV7AP5EM672105JN1BV7AP2EM689573JN1BV7AP1EM687264JN1BV7APXEM688171JN1BV7APXEM672200JN1BV7AR1EM691123JN1BV7AR4EM680097JN1BV7AR5EM687771JN1BV7AP4EM673441JN1BV7AR5EM700437JN1BV7AR9EM687983JN1BV7AR9EM693296JN1BV7AR1EM695009JN1BV7AR5EM692422JN1BV7AR6EM690064JN1BV7AR2EM688005JN1BV7AP6EM689558JN1BV7AP8EM679565JN1BV7AP8EM684670JN1BV7AR6EM695488JN1BV7AP7EM690119JN1BV7AR6EM682174JN1AV7AP3EM691585JN1BV7AP0EM670164JN1BV7AR9EM682010JN1BV7ARXEM691170JN1BV7AR6EM687780JN1BV7AR0EM695289JN1BV7AR3EM697277JN1BV7AR6EM694180JN1BV7AR6EM693188JN1BV7AR3EM703482JN1AV7AP1EM690533JN1BV7AP8EM684507JN1BV7ARXEM689256JN1BV7APXEM683522JN1BV7AR7EM691773JN1BV7AP1EM682520JN1BV7AR8EM680894JN1BV7AP7EM683073JN1BV7AP8EM688511JN1BV7AP1EM688902JN1BV7AP5EM682102JN1BV7AP8EM672499JN1AV7AR3EM700674JN1BV7AR6EM697645JN1BV7AP0EM675672JN1BV7ARXEM696594JN1BV7AP8EM689108JN1BV7AP9EM685603JN1BV7AR5EM698740JN1BV7AP2EM674314JN1BV7AR1EM693874JN1BV7AR7EM694740JN1BV7APXEM690311JN1BV7AP6EM684134JN1BV7AP0EM680483JN1BV7AR5EM696339JN1BV7AP8EM673183JN1BV7AP5EM687042JN1BV7AR9EM682010JN1BV7AP8EM681719JN1BV7AP2EM673874JN1BV7AP5EM681192JN1BV7AP0EM692083JN1BV7AR0EM698516JN1BV7ARXEM693713JN1BV7AP9EM672446JN1BV7AP8EM681493JN1BV7AP7EM682361JN1BV7AP9EM682782JN1BV7AP4EM677182JN1BV7AR7EM681390JN1BV7AP4EM671947JN1BV7AR6EM702519JN1BV7AR2EM702307JN1BV7AR4EM690774JN1BV7AP5EM676770JN1BV7AP9EM680658JN1BV7AR8EM691992JN1BV7APXEM689062JN1BV7AP5EM686022JN1BV7AP1EM673767JN1BV7AP0EM678894JN1AV7AR1EM701760JN1BV7AR5EM698740JN1BV7AR2EM697965JN1BV7AR5EM688998JN1AV7AP4EM691918JN1BV7AP2EM684230JN1BV7AR7EM695774JN1BV7AP6EM689883JN1BV7AR7EM681390JN1BV7AR4EM682089JN1BV7AR3EM702414JN1BV7AR6EM680814JN1BV7AR7EM685844JN1BV7AR6EM690467JN1BV7AR5EM698284JN1BV7AR9EM695789JN1BV7AP6EM680617JN1BV7AP7EM685812JN1BV7AP5EM677823JN1BV7AR6EM685477JN1BV7AR8EM690700JN1BV7AR4EM693898JN1BV7AR8EM689840JN1BV7AR7EM702674JN1BV7AR9EM692343JN1BV7AP6EM670279JN1BV7AP3EM683989JN1BV7AP0EM687904JN1BV7AP0EM680404JN1BV7AP8EM674477JN1BV7AP6EM678561JN1BV7AR2EM688053JN1BV7AR1EM696726JN1BV7AP2EM673549JN1BV7AP7EM684353JN1BV7AP1EM675096JN1BV7APXEM687411JN1BV7AP0EM679477JN1BV7AP3EM684995JN1BV7AR1EM693129JN1BV7AR8EM698053JN1BV7AP0EM684954JN1BV7AP7EM685468JN1AV7AP4EM691918JN1BV7ARXEM691718JN1BV7AR7EM686492JN1BV7AR6EM697645JN1BV7AR8EM682676JN1BV7AP1EM688060JN1BV7AR0EM681344JN1BV7AR4EM702177JN1BV7AR2EM689994JN1BV7AR8EM689272JN1BV7AP1EM685451JN1BV7AP8EM679940JN1BV7AP9EM682197JN1AV7AP1EM690631JN1BV7AP0EM683383JN1AV7AP2EM691173JN1BV7AP8EM678979JN1BV7AP4EM691972JN1BV7AR5EM688032JN1AV7AR1EM703315JN1AV7APXEM692183JN1BV7ARXEM694943JN1BV7AR2EM695892JN1BV7APXEM684878JN1BV7AR4EM696249JN1BV7ARXEM684543JN1BV7AP8EM682563JN1BV7AR3EM695027JN1BV7AR8EM702599JN1BV7AP1EM686924JN1BV7AR3EM681211JN1BV7AR4EM696915JN1BV7AP5EM682939JN1BV7AR6EM681347JN1BV7AP9EM689540JN1AV7AR3EM703400JN1BV7AR4EM687048JN1BV7AR6EM692445JN1BV7AR5EM695630JN1BV7AR9EM696957JN1BV7AR5EM701152JN1BV7AR2EM691745JN1BV7AR4EM701837JN1BV7AR8EM704921JN1BV7AR9EM687191JN1BV7AR1EM689758JN1BV7AP8EM688511JN1BV7AP4EM692068JN1BV7AR6EM692459JN1BV7AP8EM684670JN1BV7ARXEM682436JN1BV7AP9EM684046JN1BV7AP2EM690268JN1BV7AP8EM672647JN1BV7AP6EM687082JN1BV7AP5EM686909JN1BV7AP3EM688545JN1BV7AP5EM687154JN1BV7AP4EM684908JN1BV7AP5EM683816JN1BV7AP1EM679231JN1BV7AP4EM688358JN1AV7AP8EM690173JN1BV7AP1EM684672JN1AV7AP7EM691539JN1BV7AP2EM679075JN1BV7APXEM676764JN1BV7AP7EM670825JN1BV7AR6EM687164JN1BV7AP8EM678769JN1BV7AP5EM681788JN1BV7AP9EM671703JN1AV7AR1EM703394JN1BV7AR1EM690974JN1BV7AP1EM688060JN1BV7AR3EM697134JN1BV7AP8EM689500JN1BV7AP6EM674834JN1BV7AR4EM693528JN1BV7AR8EM692172JN1BV7AP6EM680908JN1BV7AR4EM687597JN1BV7AP9EM690624JN1BV7AP9EM675069JN1BV7AP3EM675360JN1AV7AP5EM690504JN1BV7AR9EM684677JN1BV7AR2EM686027JN1BV7AP8EM689304JN1BV7AR2EM700170JN1BV7AR3EM688465JN1BV7AR2EM690143JN1AV7AR3EM700674JN1BV7AR9EM680936JN1AV7AR5EM701924JN1BV7AR3EM681726JN1BV7AR2EM705742JN1BV7AR1EM686360JN1BV7AP9EM683219JN1AV7AR4EM700246JN1BV7AR8EM704000JN1BV7AR8EM704272JN1BV7AP0EM671878JN1BV7AR6EM690064JN1BV7AR2EM689171JN1BV7AP8EM687729JN1BV7AR8EM701825JN1BV7AP6EM671089JN1BV7AP5EM682620JN1BV7AR9EM684677JN1BV7AR0EM693753JN1BV7AR8EM694830JN1BV7AP6EM680424JN1BV7AR2EM686027JN1BV7AR6EM685477JN1BV7AR2EM681295JN1BV7AR5EM694252JN1BV7ARXEM702765JN1BV7ARXEM691279JN1BV7AR3EM703773JN1BV7AR3EM703062JN1BV7AR4EM701286JN1BV7AR3EM695108JN1BV7APXEM671483JN1BV7AR6EM698889JN1BV7AP0EM680032JN1BV7AP9EM676285JN1BV7AP3EM673768JN1BV7AP6EM678074JN1BV7AR3EM697229JN1BV7AR9EM698854JN1BV7AR8EM701159JN1BV7AR4EM689818JN1BV7AR6EM688573JN1BV7AP6EM674008JN1BV7AR7EM698433JN1BV7AR6EM703458JN1BV7ARXEM695915JN1BV7AR4EM702065JN1BV7AR1EM702282JN1BV7AR1EM680283JN1BV7AR6EM698908JN1BV7AR4EM703653JN1BV7AR8EM693242JN1BV7AP5EM683637JN1BV7AR4EM699944JN1BV7AR5EM684045JN1BV7AR4EM706343JN1BV7AP7EM671960JN1BV7AP9EM684984JN1BV7AP9EM683852JN1BV7AP1EM691055JN1BV7APXEM682760JN1BV7AR8EM694763JN1AV7AP4EM692096JN1BV7AP5EM679636JN1AV7AP3EM691487JN1BV7AP3EM683491JN1BV7AP3EM672801JN1BV7APXEM688994JN1BV7AP8EM687326JN1AV7AP6EM691385JN1BV7APXEM680071JN1BV7AP2EM691565JN1BV7AP0EM692441JN1BV7AP3EM689808JN1BV7AP7EM678939JN1BV7AP9EM687495JN1BV7AP1EM688379JN1BV7AP6EM687454JN1BV7AP2EM685281JN1BV7AP9EM681857JN1BV7AP6EM685042JN1BV7AP5EM685565JN1BV7AP3EM684317JN1BV7AP7EM691030JN1BV7AP7EM683476JN1BV7AP7EM685065JN1BV7AP0EM685747JN1BV7AP2EM684969JN1BV7AP1EM683411JN1BV7AR1EM690456JN1BV7AR1EM692241JN1BV7AP9EM675170JN1BV7AR2EM692703JN1BV7AP9EM677971JN1BV7AR5EM689956JN1BV7AP1EM686132JN1BV7AR4EM703488JN1BV7AP5EM684223JN1BV7APXEM678983JN1BV7AP8EM689500JN1BV7AP7EM685583JN1BV7AP3EM689209JN1BV7APXEM685867JN1BV7AP1EM673560JN1BV7AR2EM702047JN1BV7AR6EM685513JN1BV7AR6EM694826JN1BV7AR7EM692325JN1BV7AR8EM688817JN1BV7AP7EM683705JN1BV7AP6EM672534JN1BV7AP6EM681041JN1BV7AP5EM674131JN1BV7AR6EM700138JN1BV7AP6EM672565JN1BV7AP4EM678090JN1AV7AP2EM691691JN1BV7AR6EM699556JN1BV7AR3EM696498JN1BV7AR9EM685568JN1BV7AP9EM670650JN1BV7AR4EM685106JN1BV7AR4EM688362JN1BV7AR1EM701343JN1BV7AP3EM678646JN1BV7AP4EM678400JN1BV7AR3EM691639JN1BV7ARXEM686485JN1BV7ARXEM692013JN1BV7ARXEM703916JN1BV7AR5EM699466JN1BV7AR4EM681749JN1BV7AR6EM681994JN1BV7AR0EM694837JN1BV7AR3EM699577JN1AV7AR4EM701171JN1BV7AP9EM678571JN1BV7AR0EM684955JN1BV7AP2EM678850JN1BV7AP9EM686461JN1BV7AR0EM697821JN1BV7ARXEM691721JN1BV7AP7EM688936JN1BV7AR4EM692315JN1BV7ARXEM698779JN1BV7AR0EM683272JN1BV7AR3EM682147JN1BV7AR2EM689994JN1BV7AR0EM689296JN1BV7AR8EM686128JN1BV7ARXEM688561JN1BV7AP4EM678591JN1BV7AP3EM677643JN1BV7AR2EM697867JN1BV7AP8EM685320JN1AV7AP3EM691294JN1BV7AR9EM690785JN1BV7AP0EM688387JN1BV7APXEM683763JN1BV7AR5EM693201JN1BV7AP3EM679991JN1AV7AR4EM700862JN1BV7AR3EM685842JN1BV7AR7EM688999JN1BV7AR4EM698583JN1BV7AR8EM680894JN1BV7AR7EM695628JN1BV7AR5EM687933JN1BV7AR2EM693494JN1BV7AR3EM687039JN1BV7AR5EM680254JN1BV7AR8EM687425JN1BV7AR8EM688705JN1AV7AR7EM701617JN1BV7ARXEM705343JN1BV7AP2EM689797JN1BV7AR6EM694826JN1BV7AR7EM683995JN1BV7AR4EM702065JN1BV7AP1EM673560JN1BV7AP9EM675170JN1BV7AR4EM703488JN1BV7APXEM680989JN1BV7AR6EM693577JN1BV7AP4EM682477JN1BV7AP8EM682224JN1BV7AP3EM676587JN1BV7AR2EM699246JN1BV7AR3EM701120JN1BV7AR7EM699727JN1BV7AR2EM702176JN1BV7ARXEM701440JN1BV7AR0EM692344JN1BV7ARXEM693162JN1BV7AR8EM681432JN1BV7APXEM671886JN1BV7AP6EM680908JN1BV7AR0EM699925JN1BV7AR3EM684934JN1BV7AR3EM692175JN1BV7AR9EM687773JN1BV7AP6EM683579JN1BV7AP9EM686413JN1BV7AR9EM687773JN1BV7AR6EM694227JN1BV7AP1EM672358JN1BV7AR3EM689910JN1BV7AP3EM674502JN1BV7ARXEM694523JN1BV7AP0EM673677JN1BV7AR2EM693897JN1BV7AP1EM672506JN1BV7AR8EM704739JN1BV7AR5EM686166JN1BV7AR1EM696550JN1BV7ARXEM693839JN1BV7AP8EM677105JN1BV7AR4EM685722JN1BV7AP6EM680424JN1BV7APXEM685772JN1BV7AR8EM704689JN1AV7AP7EM691153JN1BV7AP1EM685790JN1BV7AP6EM683002JN1BV7AR4EM692251JN1BV7AR3EM692399JN1BV7AP0EM679477JN1BV7AR6EM702424JN1BV7AP6EM681945JN1BV7AR8EM693970JN1BV7AP6EM681136JN1BV7AP0EM683836JN1BV7AR9EM685568JN1BV7ARXEM701440JN1BV7AR7EM692664JN1BV7AR4EM691312JN1BV7ARXEM702734JN1BV7AP4EM679157JN1BV7AP2EM684728JN1BV7AR3EM696145JN1BV7APXEM678482JN1BV7AR5EM696311JN1BV7AP9EM684466JN1BV7AP1EM691833JN1BV7AR4EM688362JN1BV7AR9EM700487JN1BV7AR9EM690379JN1BV7AP2EM683952JN1BV7AP1EM684655JN1BV7AP6EM689964JN1BV7APXEM685674JN1BV7AR9EM696148JN1BV7AR3EM682729JN1BV7AR9EM686297JN1BV7AR2EM702307JN1BV7AP1EM671856JN1BV7AR8EM693323JN1BV7AP5EM692340JN1BV7ARXEM701843JN1AV7AR8EM702775JN1AV7AP4EM691644JN1BV7AP8EM675922JN1BV7AR3EM693259JN1AV7AR3EM701131JN1BV7AP3EM673494JN1BV7AP7EM690458JN1BV7AR3EM692175JN1BV7AR3EM687400JN1BV7AR5EM697491JN1BV7AP1EM686728JN1BV7AR9EM682282JN1BV7AR0EM698516JN1BV7AP2EM672935JN1BV7AP2EM681103JN1AV7AP8EM690819JN1BV7AP6EM671075JN1BV7APXEM673668JN1BV7ARXEM692254JN1BV7AP8EM679050JN1BV7AP3EM680932JN1BV7AR5EM687219JN1BV7AR2EM696833JN1BV7AR2EM696928JN1AV7AR1EM703508JN1BV7AP9EM684032JN1BV7AP7EM685583JN1BV7AR2EM700279JN1BV7AP2EM688603JN1BV7AP5EM688062JN1BV7AR5EM684305JN1BV7AR3EM696436JN1BV7AR5EM703273JN1BV7AP3EM689470JN1AV7AP0EM690863JN1BV7AR8EM691006JN1BV7AR3EM699157JN1BV7APXEM676022JN1BV7AR6EM699315JN1BV7AR5EM685227JN1BV7AR1EM705585JN1BV7AP3EM684737JN1BV7ARXEM700188JN1BV7AR9EM706368JN1BV7AP3EM672748JN1BV7ARXEM693288JN1BV7AR2EM695729JN1BV7AR5EM702267JN1BV7AR4EM696123JN1BV7AP2EM676984JN1BV7AP0EM679009JN1BV7AR7EM687898JN1AV7AR3EM700173JN1BV7AP7EM679024JN1BV7AR4EM689284JN1BV7AR5EM689312JN1BV7ARXEM685952JN1BV7AR0EM702483JN1AV7AR2EM702108JN1BV7AR2EM699229JN1BV7AR1EM699612JN1BV7AR8EM695766JN1BV7AR2EM691454JN1BV7AP4EM678140JN1BV7AR5EM704696JN1BV7AP3EM680008JN1BV7AR3EM692404JN1BV7APXEM681639JN1BV7AR8EM697145JN1BV7AR5EM703273JN1BV7AR5EM695806JN1BV7AR3EM696436JN1BV7AP3EM672376JN1BV7AP2EM690643JN1BV7AR7EM692373JN1BV7AR7EM695970JN1BV7AR9EM697185JN1BV7AP7EM680710JN1BV7AP3EM675360JN1BV7AR0EM687709JN1BV7AR9EM690902JN1BV7AP1EM676975JN1BV7AR4EM680925JN1BV7AP8EM682238JN1BV7AP1EM685336JN1BV7AP3EM693258JN1AV7AR3EM701405JN1AV7AR0EM701961JN1AV7AP8EM691632JN1BV7AP5EM684965JN1BV7AP8EM682062JN1BV7AP8EM686628JN1BV7AP2EM686706JN1BV7AR3EM697845JN1BV7AP6EM680424JN1BV7AP2EM675740JN1BV7AP6EM687910JN1BV7AP6EM670413JN1BV7AP3EM677898JN1BV7AR3EM690149JN1BV7AP8EM684832JN1BV7ARXEM693257JN1BV7AR2EM703912JN1BV7AP5EM682570JN1BV7AP8EM679520JN1BV7AR5EM689956JN1BV7AP6EM681945JN1BV7AR7EM697623JN1BV7AR3EM700436JN1BV7AR9EM694898JN1BV7AP2EM672269JN1BV7AR7EM680756JN1BV7AR5EM700888JN1BV7AR8EM691703JN1BV7ARXEM688818JN1BV7AR8EM696349JN1BV7AR9EM695744JN1BV7AP9EM680403JN1BV7AR2EM699103JN1BV7AR8EM700044JN1BV7AR0EM689962JN1BV7AR1EM701021JN1BV7AP7EM691447JN1BV7AP3EM688383JN1BV7AP2EM681134JN1BV7AP6EM690080JN1AV7AR8EM700427JN1BV7AP2EM687192JN1BV7APXEM687263JN1BV7AR5EM698625JN1BV7AR7EM680112JN1BV7AR9EM684825JN1BV7AP3EM671213JN1BV7AR7EM685648JN1BV7AP3EM679778JN1BV7AR3EM693309JN1BV7AR5EM706156JN1BV7AP5EM673724JN1BV7AR3EM689129JN1BV7AP0EM670889JN1BV7AP7EM679718JN1BV7AP7EM684787JN1BV7AR2EM680101JN1BV7AR2EM680132JN1BV7AR5EM680285JN1BV7AP7EM674423JN1BV7AP5EM673688JN1BV7AR8EM690700JN1BV7AR2EM684553JN1BV7AR9EM696327JN1AV7AR2EM700357JN1BV7AR8EM683309JN1BV7AR6EM705632JN1BV7AR4EM690130JN1BV7AR2EM690515JN1BV7AR8EM695928JN1BV7APXEM677090JN1BV7AP3EM681062JN1BV7AR6EM690405JN1BV7AR7EM686220JN1BV7AR7EM704540JN1BV7AP6EM674624JN1BV7ARXEM684784JN1BV7AP7EM689956JN1BV7AR2EM698811JN1BV7AR5EM687771JN1BV7AR1EM685046JN1BV7AR1EM702637JN1BV7AR3EM698185JN1BV7ARXEM702104JN1BV7AR9EM686168JN1BV7AR7EM702044JN1BV7AP1EM684168JN1BV7AR6EM696270JN1BV7AP6EM674137JN1BV7AP4EM690398JN1BV7AP7EM674681JN1BV7AP3EM670062JN1BV7AR6EM688962JN1BV7AP2EM674927JN1BV7AR9EM695744JN1BV7AR2EM689736JN1BV7AP6EM676485JN1BV7AP0EM693217JN1BV7APXEM684122JN1AV7ARXEM701188JN1AV7AR5EM701924JN1BV7AR3EM681726JN1BV7AR1EM697181JN1BV7AP3EM675360JN1BV7AP6EM678074JN1BV7AR8EM690860JN1BV7AR4EM687020JN1BV7APXEM678434JN1BV7AR2EM696928JN1BV7AR6EM697757JN1BV7AR1EM699898JN1BV7AR2EM698128JN1BV7AR8EM692026JN1BV7AR5EM685938JN1BV7AR0EM699021JN1BV7AR4EM701286JN1BV7AR2EM698971JN1BV7ARXEM698278JN1BV7AR3EM690197JN1BV7AP4EM678090JN1BV7AR3EM693309JN1BV7AP1EM688530JN1BV7APXEM677090JN1BV7AR0EM681148JN1BV7ARXEM700112JN1BV7AR6EM702519JN1BV7AP4EM677005JN1BV7AP9EM671233JN1BV7AP3EM692370JN1BV7AP0EM671220JN1BV7AR4EM688720JN1AV7AR3EM702439JN1BV7APXEM692107JN1BV7AR0EM700362JN1BV7AR8EM697257JN1BV7AR6EM688959JN1BV7AR3EM704566JN1BV7AR2EM703649JN1BV7AR9EM689443JN1BV7AR3EM697523JN1BV7AR9EM691029JN1BV7AR6EM680960JN1BV7AR0EM688696JN1BV7AP8EM679940JN1BV7AP3EM675360JN1BV7AR9EM688194JN1BV7AP4EM676467JN1AV7AR3EM702456JN1BV7APXEM691183JN1BV7AR7EM703288JN1BV7AR0EM685314JN1BV7AR4EM702177JN1BV7AR1EM693289JN1BV7ARXEM694697JN1BV7ARXEM698815JN1BV7AR6EM697628JN1BV7AR2EM688618JN1BV7AR6EM693188JN1BV7AR6EM694180JN1BV7AR9EM685098JN1BV7AR1EM693230JN1BV7AR9EM689409JN1BV7AR9EM695789JN1BV7AP1EM686132JN1BV7AR7EM701394JN1BV7AP0EM674182JN1AV7AP3EM690212JN1BV7ARXEM690861JN1BV7AR1EM696984JN1BV7AR5EM695238JN1BV7AR2EM695407JN1BV7AR5EM685227JN1BV7AR9EM689863JN1BV7AR3EM688692JN1BV7AR0EM687371JN1BV7APXEM676635JN1BV7AP8EM673748JN1BV7AP2EM673647JN1AV7AP0EM691740JN1BV7AP3EM684737JN1BV7AP0EM678975JN1BV7APXEM684556JN1BV7AP4EM690479JN1BV7AR0EM681148JN1BV7AR2EM703439JN1BV7AR7EM689084JN1BV7AR9EM695078JN1BV7AP8EM687651JN1BV7AR2EM692703JN1BV7AP8EM679579JN1BV7AR0EM699715JN1BV7AR7EM701394JN1BV7APXEM681317JN1BV7AR1EM696418JN1BV7AR5EM696437JN1AV7AP4EM690980JN1BV7AR1EM691543JN1BV7AP8EM689500JN1BV7AR7EM689215JN1BV7AR1EM701276JN1BV7AR9EM681665JN1BV7AR1EM690974JN1BV7AR9EM700277JN1BV7APXEM685495JN1BV7AR6EM695152JN1BV7AR7EM695161JN1BV7ARXEM689516JN1BV7AR7EM683897JN1BV7AR8EM684475JN1BV7AR3EM693259JN1BV7AP4EM685346JN1BV7AR1EM693714JN1BV7AR8EM695749JN1BV7AR5EM688581JN1BV7AR7EM696150JN1AV7AR3EM702313JN1BV7AR3EM683895JN1BV7AR6EM684796JN1BV7AP0EM687840JN1BV7AR4EM685171JN1BV7AR0EM689962JN1BV7AR9EM695078JN1BV7ARXEM698815JN1BV7APXEM677879JN1BV7AR1EM700306JN1BV7AP9EM684712JN1BV7AR7EM703078JN1BV7AR3EM687297JN1BV7AP0EM688728JN1BV7AP6EM689429JN1BV7AP7EM670954JN1BV7AR6EM687665JN1BV7AP4EM686741JN1BV7AP6EM691472JN1BV7ARXEM685918JN1BV7AR2EM698128JN1BV7AP6EM684120JN1BV7APXEM692169JN1BV7AR6EM695667JN1BV7AR6EM692543JN1BV7AR1EM694863JN1BV7AP3EM673804JN1BV7AR2EM685685JN1BV7AR7EM684919JN1BV7AR1EM680123JN1BV7AP8EM675922JN1BV7AP6EM683324JN1BV7AP4EM674735JN1BV7AR2EM695472JN1BV7AP8EM676276JN1BV7AR9EM692584JN1BV7AR4EM684375JN1BV7AR8EM686551JN1BV7ARXEM685871JN1BV7AR2EM687629JN1BV7APXEM689952JN1BV7AR2EM683855JN1BV7AR4EM699684JN1AV7AR3EM700500JN1BV7AR8EM695637JN1BV7AR5EM681498JN1BV7AP2EM675236JN1BV7AP8EM679579JN1BV7AP5EM684223JN1BV7AR7EM684791JN1BV7AR1EM691235JN1BV7AR6EM680506JN1BV7AR4EM685039JN1BV7AP6EM680908JN1BV7ARXEM684865JN1BV7AR6EM694180JN1BV7AR0EM697902JN1BV7AR9EM693301JN1BV7AR7EM686492JN1BV7AR1EM694667JN1BV7AP9EM689571JN1BV7APXEM687893JN1BV7AR7EM698531JN1BV7AP5EM688076JN1BV7AR0EM682168JN1BV7AP1EM686549JN1BV7AP1EM683845JN1BV7AR6EM695524JN1BV7AR1EM697455JN1BV7AR2EM695021JN1BV7AP9EM681275JN1AV7AR1EM702617JN1AV7AR4EM700862JN1BV7AP5EM675876JN1BV7AP5EM692161JN1BV7AP8EM687651JN1BV7AR7EM687898JN1BV7AP7EM681596JN1BV7AP4EM684701JN1BV7AR7EM686394JN1AV7AP2EM691772JN1BV7AR6EM700138JN1AV7AR8EM701075JN1BV7AP4EM677568JN1BV7AR5EM695238JN1BV7AP7EM673742JN1BV7AP2EM685944JN1BV7AR9EM697185JN1BV7AP5EM681077JN1BV7AR1EM685046JN1BV7AR3EM698185JN1BV7ARXEM701325JN1BV7AR9EM704734JN1BV7AP9EM670860JN1BV7AR3EM703739JN1BV7AP2EM685121JN1BV7AP7EM689276JN1BV7AR8EM692026JN1BV7ARXEM693422JN1BV7AP9EM677971JN1BV7ARXEM701843JN1BV7AP6EM683288JN1AV7AP5EM691183JN1BV7AP9EM679977JN1BV7AP9EM673337JN1AV7AR8EM703084JN1BV7AP5EM680074JN1BV7AP2EM688973JN1BV7ARXEM699771JN1BV7AP7EM681842JN1BV7AR7EM694494JN1BV7AR2EM707393JN1BV7AR5EM685180JN1BV7AP4EM679837JN1BV7AR6EM694227JN1BV7AR2EM682477JN1BV7AR9EM694769JN1AV7AR3EM701307JN1BV7AR8EM687957JN1BV7AR1EM680526JN1BV7AR3EM693309JN1AV7AR2EM700892JN1BV7AP5EM676378JN1BV7AP9EM673712JN1BV7AR6EM703136JN1BV7AP4EM678011JN1AV7AP3EM690288JN1BV7AP9EM684712JN1BV7AR4EM691164JN1BV7AP3EM672328JN1BV7AP1EM682923JN1BV7APXEM676635JN1BV7AR6EM680473JN1BV7AP8EM675578JN1BV7AP0EM676384JN1BV7AP7EM685406JN1BV7AP8EM676276JN1AV7AP4EM691238JN1BV7AR1EM699965JN1BV7AR3EM695710JN1BV7AP3EM691249JN1BV7AR1EM688156JN1BV7AP1EM686728JN1AV7AP7EM690844JN1BV7AR6EM682546JN1BV7AP9EM682197JN1BV7APXEM687411JN1BV7AP8EM688654JN1BV7AR9EM682282JN1AV7AR3EM701131JN1BV7AR2EM696833JN1BV7ARXEM699866JN1BV7AR6EM698536JN1BV7AR2EM693544JN1BV7AR2EM687386JN1BV7AR8EM683908JN1BV7AP3EM673947JN1BV7AR3EM692256JN1BV7AR9EM700618JN1BV7AR2EM690515JN1BV7AR9EM689250JN1BV7AP7EM672347JN1BV7AR1EM698220JN1BV7ARXEM703186JN1BV7AR0EM683305JN1BV7AR2EM689333JN1BV7AR0EM688259JN1BV7AR2EM692880JN1BV7AR2EM696735JN1BV7AR1EM694703JN1BV7AR1EM696936JN1BV7AR3EM693343JN1BV7AR5EM687060JN1BV7AR9EM694819JN1BV7AR9EM685697JN1BV7ARXEM704502JN1AV7AP2EM690587JN1BV7AR0EM683577JN1BV7AR0EM680940JN1AV7AR2EM701296JN1BV7AP7EM681775JN1BV7AR9EM682010JN1BV7AR5EM689925JN1BV7AR1EM690716JN1BV7AR9EM695338JN1BV7AP2EM690125JN1BV7APXEM671550JN1BV7AR6EM684457JN1BV7APXEM675677JN1BV7AR4EM688085JN1BV7AP1EM685417JN1BV7AR6EM699265JN1BV7AP1EM672604JN1BV7AP7EM677080JN1AV7AP6EM691760JN1BV7AR0EM697608JN1BV7AP0EM679236JN1BV7AR4EM693707JN1BV7APXEM689059JN1BV7AR0EM698189JN1BV7AR0EM699133JN1BV7AR7EM699629JN1BV7AP0EM675669JN1BV7AR9EM681682JN1BV7AP7EM674423JN1BV7AR6EM687066JN1BV7AR9EM683903JN1BV7ARXEM683831JN1BV7AR6EM680473JN1BV7AR0EM696619JN1BV7AR4EM701305JN1AV7AP9EM690554JN1BV7APXEM682340JN1BV7AP3EM675780JN1BV7AP4EM671947JN1BV7AR4EM693898JN1BV7AP0EM683657JN1BV7AP0EM683657JN1BV7ARXEM705164JN1BV7ARXEM692366JN1BV7AR5EM690556JN1BV7AP8EM673104JN1BV7APXEM685495JN1BV7AP1EM676720JN1BV7AP8EM682126JN1BV7AR7EM696763JN1BV7AP1EM671601JN1BV7AP6EM680424JN1BV7AR4EM695120JN1BV7AR7EM689988JN1BV7AR0EM688553JN1BV7AP6EM685185JN1BV7AR3EM689549JN1BV7AR7EM700956JN1BV7AR9EM698059JN1BV7ARXEM702104JN1AV7AR4EM701199JN1BV7AR8EM685237JN1BV7AR4EM699412JN1BV7AP8EM683910JN1BV7AR6EM692932JN1BV7AR8EM697517JN1BV7AR2EM707166JN1BV7AP0EM689992JN1BV7AP6EM678107JN1BV7AR7EM682782JN1BV7ARXEM685529JN1BV7AR1EM701911JN1BV7AR4EM685543JN1BV7AR4EM697918JN1BV7ARXEM686700JN1BV7AP0EM679477JN1BV7AP0EM671928JN1BV7AR6EM687312JN1BV7AR5EM681565JN1BV7ARXEM683800JN1BV7AP1EM683649JN1BV7AR7EM697671JN1BV7AP8EM680845JN1BV7AR6EM698035JN1BV7AR9EM689281JN1BV7AP0EM681312JN1BV7AR2EM685833JN1BV7ARXEM685966JN1BV7AP6EM677152JN1BV7AR4EM685039JN1BV7AP7EM675362JN1BV7AR7EM699629JN1BV7AP3EM684463JN1BV7AR0EM705142JN1AV7AR1EM702181JN1BV7AR5EM696583JN1BV7AR8EM692205JN1BV7AR2EM699988JN1BV7AP2EM675057JN1BV7AR7EM696522JN1BV7AP9EM677775JN1BV7AR3EM687154JN1BV7AP6EM670685JN1BV7AP7EM678892JN1BV7AP3EM673849JN1BV7AP4EM688635JN1BV7AR6EM687519JN1BV7AP5EM682701JN1BV7AR7EM689182JN1BV7AP6EM689883JN1BV7AR2EM697044JN1BV7AP3EM684804JN1BV7AR2EM696735JN1AV7AR7EM700810JN1AV7AP9EM690330JN1BV7AR7EM689988JN1BV7AR5EM695238JN1BV7AR6EM699914JN1BV7AR1EM685046JN1BV7AR3EM693309JN1BV7AR3EM698185JN1BV7ARXEM682131JN1AV7AP4EM690784JN1BV7AP5EM685694JN1BV7AP5EM688238JN1BV7AR2EM687551JN1BV7AP6EM684392JN1BV7AR8EM687957JN1BV7AR1EM680526JN1BV7AR5EM702964JN1BV7AR1EM699531JN1BV7AR5EM690086JN1BV7AR5EM703791JN1BV7AR7EM686492JN1BV7AR0EM682557JN1BV7AP4EM671477JN1BV7AR0EM681876JN1BV7AR5EM697491JN1AV7AP4EM691658JN1BV7AP3EM679702JN1BV7AP7EM670369JN1BV7AR9EM697168JN1BV7AR1EM698637JN1BV7AR6EM690064JN1BV7AP2EM670876JN1BV7AR9EM683044JN1BV7AP2EM684079JN1BV7AR2EM683581JN1BV7AP1EM685417JN1BV7AR1EM702153JN1BV7AR6EM702519JN1BV7AR0EM684650JN1BV7AP8EM672647JN1BV7AR7EM702528JN1BV7AP7EM670050JN1BV7AR1EM685273JN1BV7AP8EM679162JN1BV7AP4EM686870JN1BV7AR8EM694455JN1BV7AR7EM685035JN1BV7ARXEM702104JN1BV7AP0EM673291JN1BV7AP6EM681704JN1BV7AP7EM674423JN1BV7AR3EM688708JN1BV7AP9EM678943JN1BV7AR8EM688011JN1AV7AR2EM702254JN1AV7AP8EM690531JN1BV7AR7EM693829JN1BV7AR0EM697494JN1BV7AR2EM689994JN1BV7AR6EM691683JN1BV7APXEM682063JN1AV7AP1EM691052JN1BV7AR8EM705308JN1BV7AP9EM684015JN1BV7AP0EM693430JN1BV7AR8EM701159JN1BV7AR6EM683857JN1BV7AP2EM674636JN1BV7AR4EM700218JN1BV7AR9EM688406JN1BV7ARXEM680119JN1AV7AR8EM703313JN1BV7AP3EM682390JN1BV7APXEM677350JN1BV7AR4EM688247JN1BV7AR9EM693072JN1BV7ARXEM693775JN1BV7AR8EM698778JN1BV7AP9EM689070JN1BV7AR7EM695970JN1BV7ARXEM693498JN1BV7AR9EM694612JN1BV7AR6EM680537JN1BV7AR5EM681565JN1BV7AP1EM683649JN1BV7AR5EM687222JN1BV7AR1EM700113JN1BV7AP9EM676237JN1BV7AR5EM688001JN1BV7AP4EM676212JN1BV7APXEM679308JN1BV7AR4EM680052JN1BV7AR5EM689651JN1BV7AP8EM675788JN1BV7AR0EM696765JN1BV7AP1EM684672JN1AV7AR5EM701292JN1BV7AR5EM685938JN1BV7AR9EM689281JN1BV7AR6EM698035JN1BV7AP3EM674435JN1BV7AR5EM694509JN1BV7AR4EM685798JN1AV7AR8EM702470JN1BV7AR9EM692391JN1BV7AP6EM675580JN1BV7AP9EM674570JN1AV7AP5EM690891JN1BV7AP5EM674730JN1BV7AR8EM685691JN1BV7AP2EM672014JN1BV7AP0EM678894JN1BV7APXEM684122JN1BV7AR9EM690379JN1BV7AR2EM686755JN1BV7AR5EM682764JN1BV7AR8EM686792JN1BV7AP7EM680805JN1BV7AP7EM675944JN1BV7AR8EM694214JN1BV7AR7EM690462JN1BV7AR7EM696293JN1BV7AR3EM688465JN1BV7AP2EM688228JN1AV7AP6EM691046JN1BV7AP0EM678541JN1BV7AP1EM688530JN1BV7AR1EM689548JN1BV7AP3EM677500JN1BV7AP7EM684773JN1BV7AP6EM691472JN1BV7AR4EM695196JN1BV7AR1EM687010JN1BV7AP5EM680480JN1BV7AR3EM683153JN1BV7AR5EM695501JN1BV7AR0EM691260JN1BV7APXEM682113JN1BV7AR7EM691031JN1BV7AP0EM688180JN1BV7AP3EM675228JN1BV7AR3EM692502JN1BV7AP2EM682235JN1BV7AR2EM693947JN1BV7AP8EM672096JN1AV7AR8EM702825JN1BV7AP4EM688120JN1BV7AR5EM698172JN1BV7AR4EM693156JN1BV7AP8EM681767JN1BV7AP3EM684446JN1BV7AR6EM693207JN1BV7AR1EM686519JN1BV7AR6EM703427JN1BV7AR0EM704198JN1BV7AP5EM680527JN1AV7AR7EM702105JN1AV7AR0EM700289JN1BV7AR2EM692748JN1BV7AR3EM686957JN1BV7AR6EM701659JN1BV7AP2EM689539JN1BV7AP1EM686812JN1AV7AP6EM690026JN1AV7AP9EM691784JN1BV7AR5EM697569JN1BV7AR8EM707351JN1BV7AR5EM704231JN1BV7AP6EM683985JN1BV7AP1EM684543JN1BV7AR2EM698422JN1BV7AP1EM689015JN1BV7AR9EM702160JN1BV7AP1EM690388JN1BV7AR5EM703919JN1BV7AR3EM683380JN1BV7AP5EM683086JN1BV7AP2EM685183JN1BV7AP2EM680727JN1AV7AP8EM691064JN1BV7AR3EM705605JN1BV7AP3EM679229JN1BV7APXEM679745JN1BV7AP8EM678450JN1BV7AP3EM679005JN1BV7AP5EM690619JN1BV7AP0EM684291JN1BV7APXEM692060JN1BV7AR8EM697985JN1BV7AP4EM677473JN1BV7AP2EM688312JN1BV7AP1EM683232JN1BV7ARXEM693503JN1BV7AR8EM693239JN1BV7AR8EM702277JN1BV7AR5EM696115JN1BV7AR1EM694894JN1BV7AR2EM691745JN1BV7AR7EM680319JN1BV7AR6EM696091JN1BV7AR9EM700313JN1BV7AP1EM682663JN1BV7AP3EM674922JN1BV7AP9EM675766JN1BV7AR1EM681529JN1BV7AP8EM682238JN1BV7AP9EM681907JN1BV7APXEM677767JN1BV7AR9EM689197JN1BV7AP9EM687772JN1BV7AR2EM690143JN1BV7AR7EM682796JN1BV7AP0EM680600JN1BV7APXEM677767JN1BV7AR9EM683027JN1BV7AR9EM684677JN1BV7AR1EM687010JN1BV7AR1EM696726JN1BV7AR3EM695027JN1BV7AR8EM702277JN1BV7AR7EM701394JN1BV7AR7EM686136JN1BV7ARXEM684722JN1BV7AP5EM678020JN1BV7AP2EM676984JN1BV7AP4EM688358JN1BV7AP8EM692929JN1BV7AR8EM683083JN1BV7AR7EM684662JN1BV7AR5EM696616JN1BV7AR4EM699880JN1BV7AP5EM679300JN1BV7AR0EM694384JN1BV7AR9EM706774JN1BV7ARXEM697714JN1BV7AR5EM687687JN1BV7AR7EM692602JN1BV7AR0EM690190JN1AV7AR6EM702080JN1BV7AR9EM702272JN1BV7AP6EM672288JN1BV7AR6EM686323JN1BV7AR4EM699197JN1BV7AP2EM683045JN1BV7AR3EM689647JN1BV7ARXEM689449JN1BV7AR6EM695541JN1BV7AR7EM704733JN1BV7AR3EM680706JN1BV7AR2EM686982JN1BV7AR5EM690427JN1BV7AR7EM687044JN1BV7AP1EM672926JN1BV7AR5EM691237JN1BV7AR2EM696654JN1BV7AP8EM682434JN1BV7AR8EM694410JN1BV7AP4EM674945JN1BV7AP8EM689402JN1BV7AR9EM701445JN1BV7AP3EM679649JN1BV7AR6EM688248JN1BV7AR5EM699466JN1BV7AR4EM696428JN1BV7AR9EM686798JN1BV7AR5EM681081JN1BV7AR3EM693116JN1BV7AR6EM698150JN1BV7AP4EM671138JN1BV7AP1EM680198JN1BV7AP6EM685753JN1BV7AR8EM691104JN1BV7AP8EM682062JN1BV7AR5EM704469JN1BV7AR8EM698778JN1BV7AR9EM696490JN1BV7AR7EM694012JN1BV7AR8EM686579JN1BV7AP1EM679391JN1BV7AR1EM681529JN1BV7AP8EM682238JN1BV7ARXEM699138JN1BV7AP0EM678149JN1BV7AP1EM682663JN1BV7AP9EM691112JN1BV7AP2EM692117JN1BV7AR3EM697375JN1AV7AR4EM702174JN1BV7AR6EM693420JN1BV7ARXEM703818JN1BV7AR9EM698921JN1BV7AR6EM688315JN1BV7AR8EM701792JN1BV7AR7EM702867JN1BV7AR3EM699546JN1BV7AR6EM694213JN1BV7ARXEM696188JN1BV7AR1EM682650JN1BV7AR5EM684739JN1BV7AR5EM690265JN1BV7AR4EM690709JN1BV7AP5EM670161JN1BV7AR8EM703753JN1BV7AR3EM688756JN1BV7AR7EM686699JN1BV7AR0EM702662JN1BV7AR9EM681438JN1BV7AR4EM696879JN1AV7AR9EM700128JN1AV7AP0EM690555JN1BV7AR4EM694713JN1BV7AP3EM673981JN1BV7AP5EM680849JN1BV7AP1EM680198JN1BV7AP6EM685753JN1BV7AP4EM671138JN1AV7AP2EM691657JN1BV7AR9EM685926JN1BV7AP7EM690699JN1AV7AP6EM691371JN1AV7AR8EM700735JN1BV7AR8EM692320JN1BV7ARXEM700160JN1BV7AR7EM699226JN1BV7AR3EM680446JN1BV7AP2EM684311JN1AV7AP6EM690513JN1BV7AP6EM679239JN1BV7AP0EM678894JN1AV7AP0EM690815JN1BV7AP0EM676482JN1BV7APXEM685674JN1BV7AP3EM677321JN1BV7AP0EM688275JN1BV7AP3EM687783JN1BV7AR3EM703773JN1BV7AR8EM694598JN1BV7AP4EM676789JN1BV7AR8EM694763JN1BV7AP1EM672926JN1BV7ARXEM707674JN1AV7AR3EM702120JN1BV7AR6EM699430JN1BV7AR5EM684773JN1BV7AR6EM684457JN1BV7AR1EM682650JN1BV7AR2EM697920JN1BV7AR1EM680817JN1AV7AR5EM701275JN1BV7AR5EM701362JN1BV7AP8EM689402JN1BV7AR6EM692445JN1BV7APXEM688378JN1BV7AR2EM688053JN1BV7AR5EM686216JN1BV7AR2EM697920JN1BV7AP3EM677321JN1BV7AR5EM684739JN1BV7AR4EM690709JN1BV7AR3EM684089JN1BV7AR5EM698236JN1BV7AP1EM682663JN1BV7AP0EM675879JN1BV7AR0EM686169JN1BV7AP4EM691700JN1BV7AR3EM703062JN1BV7AP6EM675028JN1BV7AP9EM675962JN1BV7AR2EM683547JN1BV7AP4EM690126JN1BV7AP0EM683741JN1AV7AR8EM702288JN1BV7AR8EM684802JN1BV7AP8EM672647JN1BV7AR6EM703458JN1BV7AP6EM679368JN1BV7AR5EM697703JN1BV7AR7EM691501JN1BV7AP3EM688982JN1AV7AP5EM691863JN1BV7AP6EM683467JN1AV7AP8EM691288JN1BV7AP9EM679607JN1BV7AR7EM700312JN1BV7AR3EM700954JN1BV7AP9EM679025JN1BV7AP0EM685795JN1BV7AP4EM689381JN1BV7AR6EM702732JN1AV7AR8EM702629JN1BV7AP2EM689072JN1BV7AP4EM688487JN1BV7AR9EM685179JN1BV7AP9EM675301JN1BV7AR2EM700296JN1BV7AR7EM702268JN1BV7AP9EM684483JN1AV7AR4EM701428JN1BV7ARXEM687345JN1BV7AR2EM684083JN1BV7AR9EM690883JN1BV7AP3EM675598JN1BV7AR4EM695201JN1BV7AR5EM680268JN1BV7AR0EM690187JN1BV7AR2EM688120JN1BV7AR4EM694663JN1BV7AP3EM679604JN1BV7AP3EM682793JN1BV7AR2EM697819JN1BV7AR6EM692266JN1BV7AR9EM695291JN1BV7AR4EM696820JN1AV7AR1EM701371JN1BV7AP4EM688201JN1BV7AP5EM683329JN1BV7AR4EM695442JN1BV7AP5EM685081JN1BV7AR8EM694570JN1BV7AR7EM686234JN1BV7AP4EM686559JN1BV7AR2EM705000JN1BV7AP5EM673979JN1AV7AR5EM703267JN1BV7AR7EM702626JN1BV7AR6EM696589JN1BV7AR1EM694359JN1BV7AR1EM684169JN1BV7AR6EM703461JN1BV7AP8EM682062JN1BV7AR9EM696327JN1BV7AR0EM696765JN1BV7ARXEM707674JN1BV7AR2EM680549JN1BV7AR4EM684540JN1BV7AR9EM701610JN1BV7AR2EM701450JN1BV7AP4EM671947JN1BV7AP0EM692651JN1BV7AR9EM707939JN1BV7AP5EM684254JN1BV7AP4EM693236JN1BV7AP0EM689829JN1BV7AP9EM692941JN1BV7AP7EM693313JN1BV7AP5EM677935JN1BV7AR2EM692233JN1BV7AP3EM690067JN1BV7AR7EM698187JN1BV7AP4EM688229JN1BV7AR5EM695997JN1BV7AP0EM678748JN1BV7AR5EM705220JN1BV7AP9EM677808JN1BV7AR1EM695303JN1BV7AR3EM708083JN1BV7AP4EM686884JN1BV7AR6EM703718JN1BV7AP4EM688652JN1BV7AR4EM701255JN1BV7AR4EM706326JN1BV7AP4EM688912JN1BV7AR2EM702744JN1BV7AP6EM682786JN1BV7ARXEM702944JN1BV7AR5EM696566JN1BV7AR8EM696917JN1BV7AP8EM693241JN1BV7AP7EM688600JN1BV7AR3EM707595JN1BV7ARXEM706797JN1BV7AP0EM679852JN1BV7AR1EM706249JN1BV7AP3EM689730JN1BV7AR8EM707656JN1BV7AR7EM697606JN1BV7AR9EM704667JN1BV7AP5EM685792JN1BV7ARXEM708002JN1BV7AP4EM682706JN1BV7AR1EM696841JN1BV7AR7EM706806JN1BV7AP4EM684424JN1BV7AP8EM693238JN1BV7AR7EM701864JN1BV7ARXEM705097JN1BV7AR0EM696281JN1BV7ARXEM707027JN1BV7AP6EM685543JN1BV7AR6EM693644JN1BV7AR2EM691664JN1BV7AR9EM699891JN1BV7AP6EM693206JN1BV7AP6EM672274JN1BV7AP4EM693253JN1BV7AR0EM697656JN1BV7AP5EM691401JN1BV7ARXEM684039JN1BV7AR8EM693645JN1BV7AR9EM703373JN1BV7AR6EM707137JN1BV7AP5EM693259JN1BV7AP1EM691024JN1BV7AP4EM684956JN1BV7AP8EM681803JN1BV7AP7EM672686JN1BV7AP2EM674037JN1BV7AP5EM683427JN1BV7AP8EM690856JN1BV7AP5EM679250JN1BV7AR0EM690707JN1BV7AP2EM690562JN1BV7AR3EM700906JN1BV7ARXEM702281JN1BV7AP3EM689887JN1BV7AP8EM683213JN1BV7AR0EM698919JN1BV7APXEM680314JN1BV7AP3EM677352JN1BV7AP8EM689092JN1BV7AP4EM688666JN1BV7ARXEM687118JN1BV7AR1EM683779JN1BV7AR3EM701103JN1BV7AR5EM708120JN1BV7AP3EM689887JN1BV7AR4EM699524JN1BV7AR2EM701285JN1BV7AR2EM704364JN1BV7AP3EM680106JN1BV7AP3EM690859JN1BV7AP1EM690469JN1BV7AP3EM679330JN1BV7AP1EM687684JN1BV7AP7EM684384JN1BV7AR2EM683399JN1BV7AP8EM688279JN1BV7AP7EM690153JN1BV7AR4EM704057JN1BV7AP2EM690562JN1BV7AP8EM688556JN1BV7AR9EM697395JN1BV7AP7EM672848JN1BV7AP9EM689814JN1BV7AP2EM685121JN1BV7AR7EM696472JN1BV7AP5EM678311JN1BV7AR7EM681695JN1BV7AP8EM689318JN1BV7AP2EM675012JN1BV7AR1EM687511JN1BV7AP8EM690422JN1BV7AP0EM670648JN1BV7AP1EM679293JN1BV7AR5EM697457JN1BV7AR3EM703398JN1BV7ARXEM704242JN1BV7AP2EM687838JN1BV7AR2EM707426JN1BV7AP2EM680162JN1BV7AP6EM691195JN1BV7AP1EM682422JN1BV7AP3EM685032JN1BV7ARXEM704631JN1BV7AP2EM683434JN1BV7AP5EM682987JN1BV7AP7EM689861JN1BV7AP7EM689696JN1BV7AP2EM676113JN1BV7AR9EM694299JN1BV7AR5EM687575JN1BV7AP2EM689864JN1BV7AP2EM683031JN1BV7AP8EM679520JN1BV7AP8EM676648JN1BV7AR5EM690637JN1BV7AR5EM690637JN1BV7AP4EM674539JN1BV7AR6EM705890JN1BV7AP7EM672848JN1BV7AR9EM704670JN1BV7AP2EM675317JN1BV7AP1EM679536JN1AV7AP7EM692321JN1AV7AR4EM703373JN1BV7AR7EM704196JN1BV7AP2EM684972JN1AV7AP6EM691466JN1BV7AR2EM692233JN1BV7AP7EM693344JN1BV7AR0EM682476JN1BV7APXEM678451JN1BV7AP1EM693369JN1BV7AP6EM682318JN1BV7AP6EM684330JN1BV7AP0EM692648JN1BV7AP5EM692452JN1BV7APXEM673847JN1BV7AR1EM697813JN1BV7AR9EM703213JN1BV7AR2EM699795JN1BV7AR3EM695304JN1BV7AR5EM705394JN1BV7AP8EM691196JN1BV7APXEM690566JN1BV7AP8EM677038JN1BV7AR6EM687178JN1BV7AR6EM705856JN1BV7AP0EM670648JN1BV7AR2EM704445JN1BV7ARXEM681318JN1BV7AR9EM702790JN1BV7APXEM682967JN1BV7AR2EM704364JN1BV7AR4EM699524JN1BV7AR2EM701285JN1BV7AR3EM697179JN1BV7AR5EM684546JN1BV7AR7EM687173JN1BV7AP5EM692287JN1BV7AP8EM671997JN1BV7AR6EM704139JN1BV7AR6EM701578JN1BV7AR4EM697031JN1BV7AR5EM702222JN1BV7AR8EM688462JN1BV7AR0EM697463JN1BV7ARXEM683716JN1BV7AP4EM693219JN1BV7AR5EM682036JN1BV7AP5EM688630JN1BV7AR1EM694720JN1BV7AR8EM697713JN1BV7AR6EM696835JN1BV7AP2EM687354JN1BV7AP4EM691034JN1BV7AP0EM693122JN1BV7AP1EM692805JN1BV7AP2EM679304JN1BV7AP0EM684338JN1BV7AP5EM688529JN1BV7AP9EM685097JN1BV7AP0EM690687JN1BV7AP1EM691105JN1BV7AP9EM678862JN1BV7AP7EM688337JN1BV7AP7EM687298JN1BV7AP2EM679691JN1BV7AP7EM689858JN1BV7AP5EM689793JN1BV7AP1EM686907JN1BV7AP5EM690152JN1BV7AP8EM687066JN1BV7AP5EM692399JN1BV7AP6EM687308JN1BV7AR0EM683188JN1BV7AP0EM692603JN1BV7APXEM691068JN1BV7AP3EM689436JN1BV7AP3EM691946JN1BV7AP5EM688045JN1BV7AR8EM693337JN1BV7AP1EM692075JN1BV7AP4EM679398JN1BV7AP2EM689654JN1BV7AP4EM686867JN1BV7AP9EM692020JN1BV7AP0EM690625JN1BV7AP4EM681104JN1BV7AP4EM690501JN1BV7AP0EM684064JN1BV7AP3EM674306JN1BV7AP4EM689879JN1BV7APXEM692608JN1BV7AP9EM690042JN1BV7AP7EM686488JN1BV7AP5EM685338JN1BV7AR9EM697395JN1BV7AP3EM691140JN1BV7AP6EM690242JN1BV7AP7EM682506JN1BV7AP5EM692208JN1BV7AP4EM691955JN1BV7AP8EM680697JN1BV7AR9EM693900JN1BV7AP5EM690748JN1BV7AP1EM690150JN1BV7APXEM685593JN1BV7AP5EM684030JN1BV7AR1EM703951JN1BV7AP4EM687307JN1BV7AP0EM689250JN1BV7AR3EM701988JN1BV7AR0EM700345JN1BV7AR1EM697472JN1BV7AP0EM685148JN1BV7AR9EM690477JN1BV7AP7EM683350JN1BV7AP3EM692367JN1BV7AR3EM698767JN1BV7AR0EM702970JN1BV7AP3EM687055JN1BV7AR3EM704079JN1BV7AR5EM688824JN1BV7AR4EM698695JN1BV7ARXEM698457JN1BV7AR8EM703719JN1BV7AR8EM688140JN1BV7AP4EM672595JN1BV7AR4EM701627JN1BV7AR7EM689201JN1BV7AP3EM692854JN1BV7AR9EM689779JN1BV7AP2EM690156JN1BV7AP3EM692692JN1BV7AR3EM701537JN1BV7AR1EM701651JN1BV7AP7EM686412JN1BV7AR4EM700445JN1BV7AP6EM690936JN1BV7AR3EM695321JN1BV7AR2EM706874JN1BV7AP1EM673865JN1BV7AR8EM690941JN1BV7AR8EM703185JN1BV7AP1EM687538JN1BV7AR6EM697144JN1BV7APXEM690860JN1BV7AR5EM707470JN1BV7AR8EM707799JN1BV7APXEM691541JN1BV7AR7EM704196JN1BV7AR4EM698728JN1BV7AP5EM677546JN1BV7AP3EM692790JN1BV7APXEM687358JN1BV7AP1EM692187JN1BV7AP6EM679564JN1BV7AP6EM688300JN1BV7APXEM676067JN1BV7AP8EM690002JN1BV7AP1EM692643JN1BV7AP9EM691840JN1BV7APXEM690650JN1BV7AP5EM692287JN1BV7AR3EM694735JN1BV7AP5EM685744JN1BV7AP3EM686746JN1BV7AP7EM683977JN1BV7AP2EM689914JN1BV7AP3EM690957JN1BV7AP4EM691499JN1BV7AR9EM702188JN1BV7AP3EM683670JN1BV7AR6EM705887JN1BV7AP2EM691632JN1BV7AP5EM690040JN1BV7AR6EM695779JN1BV7AP8EM690307JN1BV7AR7EM693426JN1BV7AR5EM681162JN1BV7AP1EM692464JN1BV7AR8EM694231JN1BV7AR9EM689328JN1BV7ARXEM704631JN1BV7AR8EM694875JN1BV7AR4EM686711JN1BV7AR6EM700477JN1BV7AP7EM680707JN1BV7AR1EM700323JN1BV7AP9EM678618JN1BV7APXEM682757JN1BV7AP3EM682048JN1BV7AP3EM683510JN1BV7AR0EM685054JN1BV7AP5EM685372JN1BV7AP3EM692269JN1BV7AR5EM694459JN1BV7AR0EM695101JN1BV7AP1EM693484JN1BV7AP2EM683031JN1BV7ARXEM701227JN1BV7AR2EM693303JN1BV7AP7EM685017JN1BV7AR6EM698133JN1BV7AP0EM674022JN1BV7AP4EM689154JN1BV7AP1EM680511JN1BV7AR0EM703505JN1BV7AP1EM689242JN1AV7AR4EM702093JN1BV7AR3EM707015JN1BV7AR0EM704864JN1BV7AR6EM693742JN1BV7AR6EM690260JN1BV7AR0EM699682JN1BV7AP9EM673807JN1BV7AP8EM691053JN1BV7AP4EM691275JN1BV7APXEM676067JN1AV7AP8EM692327JN1BV7ARXEM687118JN1BV7AR3EM701103JN1BV7AR9EM688129JN1BV7AR6EM691246JN1BV7AP8EM671997JN1BV7AR1EM683779JN1BV7AP5EM682987JN1BV7AP9EM693068JN1AV7AP1EM691083JN1BV7AR8EM688140JN1BV7AP5EM692810JN1BV7AR7EM696911JN1BV7AR5EM690637JN1BV7AR5EM703094JN1AV7AR2EM702934JN1BV7AP2EM675317JN1BV7AP4EM691096JN1BV7AP1EM683666JN1BV7AP5EM678311JN1BV7AP6EM687387JN1AV7AR4EM700294JN1BV7AP9EM691532JN1BV7AR4EM699507JN1BV7AP6EM692122JN1BV7AP7EM692050JN1BV7AP3EM691686JN1BV7AP2EM680162JN1BV7AP6EM691195JN1BV7AP1EM686759JN1BV7AP5EM689468JN1BV7AP2EM681358JN1BV7AP7EM692694JN1BV7AP4EM686089JN1BV7AR6EM693403JN1BV7AP1EM689242JN1BV7AR7EM703971JN1BV7AR6EM686774JN1BV7AP8EM687181JN1BV7APXEM689000JN1BV7AP7EM691996JN1BV7AR1EM704680JN1BV7AR8EM705213JN1BV7AR3EM704454JN1BV7AR7EM702321JN1BV7AP3EM683121JN1BV7AP5EM687901JN1BV7AP9EM689070JN1BV7AR1EM696919JN1BV7AR0EM689458JN1BV7APXEM680538JN1BV7AR5EM680495JN1BV7AR0EM699357JN1BV7AR5EM704794JN1AV7AP6EM691144JN1BV7AR1EM705022JN1BV7AR6EM698830JN1BV7AR4EM705015JN1BV7AR8EM702375JN1BV7AR3EM705409JN1BV7AR6EM697287JN1BV7APXEM673640JN1BV7AP0EM690818JN1BV7AR3EM701571JN1BV7AR0EM705464JN1BV7AP5EM687896JN1BV7AP3EM672202JN1BV7AP1EM689242JN1BV7AP0EM688115JN1BV7AR1EM695544JN1BV7AP8EM689271JN1BV7AP0EM691001JN1BV7AR8EM702859JN1BV7AR0EM705593JN1BV7AR7EM692809JN1BV7AP6EM679001JN1BV7AP8EM686757JN1BV7AP3EM690828JN1BV7AR2EM694290JN1BV7AP6EM675465JN1BV7AP0EM688115JN1BV7AP3EM687931JN1BV7AP0EM685506JN1BV7AP3EM682289JN1BV7AP3EM680476JN1BV7AP9EM678957JN1BV7AP9EM691899JN1BV7APXEM689918JN1BV7AP4EM689610JN1BV7APXEM688753JN1BV7AR8EM705261JN1BV7AR9EM705737JN1BV7AP3EM691459JN1BV7AP7EM693389JN1BV7AP0EM692682JN1AV7AP7EM691623JN1BV7APXEM671922JN1BV7AR1EM707529JN1BV7AR3EM703319JN1BV7AR0EM689752JN1BV7AR6EM701497JN1BV7AR3EM706236JN1BV7AR9EM700473JN1BV7AP0EM689684JN1BV7AP6EM690337JN1BV7AR2EM689686JN1BV7AP9EM691045JN1BV7AP5EM686800JN1BV7AR6EM701046JN1BV7APXEM684573JN1BV7AP9EM692082JN1BV7AP9EM670969JN1BV7AR5EM703841JN1BV7AP4EM670457JN1BV7AP1EM692674JN1BV7AR5EM703998JN1BV7AR3EM699725JN1BV7AR6EM693174JN1BV7AR4EM704821JN1BV7AR5EM680772JN1BV7AR0EM706985JN1BV7AR0EM688939JN1BV7AR4EM705743JN1BV7AR7EM681602JN1BV7AP0EM693329JN1BV7AP4EM678977JN1BV7AR4EM706603JN1BV7AP2EM692005JN1BV7AR7EM702240JN1BV7AP5EM680639JN1BV7AP0EM692715JN1BV7AP2EM686625JN1BV7AR9EM705298JN1BV7AR1EM702301JN1BV7AP9EM690672JN1BV7AR0EM697625JN1BV7AR3EM691849JN1BV7AP3EM684642JN1BV7AP3EM684642JN1BV7AR2EM697755JN1BV7AR3EM680897JN1BV7AR3EM707709JN1BV7AP5EM684139JN1BV7AP3EM690702JN1BV7AR9EM705110JN1BV7AP2EM691114JN1BV7AR2EM696086JN1BV7ARXEM683280JN1BV7AR3EM704079JN1BV7AR2EM693883JN1BV7AR6EM705100JN1BV7AR9EM701185JN1BV7AP8EM690436JN1BV7AR4EM688068JN1BV7AP3EM691333JN1BV7AR3EM701604JN1BV7AR5EM697913JN1BV7AR7EM700410JN1BV7AP0EM690818JN1BV7AR3EM701571JN1AV7AR7EM703030JN1BV7AP5EM692287JN1BV7AR7EM682183JN1BV7AR5EM696776JN1BV7AR2EM707409JN1BV7AP9EM677856JN1BV7AP0EM688311JN1BV7APXEM674092JN1BV7AR8EM705597JN1BV7AR7EM706983JN1BV7AR5EM690072JN1BV7AR3EM702476JN1BV7AR8EM699638JN1BV7AR1EM707806JN1BV7AP4EM684150JN1BV7AR7EM680921JN1BV7AP1EM681982JN1BV7AP5EM676851JN1BV7AP7EM689505JN1BV7AR0EM692697JN1BV7AR1EM697374JN1BV7AR0EM706985JN1BV7AR5EM705203JN1BV7AR9EM690060JN1BV7AR9EM685165JN1BV7AR6EM695717JN1BV7AR1EM705750JN1BV7APXEM691412JN1BV7AP5EM693374JN1BV7AR0EM701107JN1BV7AR2EM702274JN1AV7AP8EM691114JN1BV7AP9EM688324JN1BV7ARXEM695770JN1BV7AR9EM693024JN1BV7AR6EM701984JN1BV7ARXEM693887JN1BV7AP5EM685243JN1BV7AP4EM685752JN1BV7AP1EM690133JN1BV7AR6EM707493JN1BV7AP9EM683320JN1BV7AR7EM704649JN1BV7AR9EM703096JN1BV7AP0EM688115JN1BV7AP7EM684837JN1BV7AP8EM691117JN1BV7AP9EM687013JN1BV7AP0EM692102JN1BV7AR9EM695288JN1BV7AP6EM691682JN1BV7AP8EM693465JN1BV7AR3EM692712JN1BV7AR6EM704951JN1BV7APXEM684265JN1BV7AR4EM702986JN1BV7AR4EM702986JN1BV7AR7EM699680JN1BV7AR4EM699507JN1BV7AR8EM702859JN1BV7AR0EM705593JN1BV7AR1EM707823JN1AV7APXEM691180JN1AV7AR4EM700473JN1AV7AR4EM702434JN1BV7AP0EM688485JN1BV7AP4EM681281JN1BV7AR1EM705599JN1BV7AR5EM680772JN1BV7AP8EM692171JN1BV7AP3EM677867JN1BV7AP5EM683377JN1BV7AP2EM691999JN1AV7AP7EM692254JN1BV7ARXEM702653JN1BV7ARXEM705505JN1BV7AR5EM696776JN1BV7AR9EM690060JN1BV7AR9EM693024JN1BV7AR5EM705203JN1BV7AP1EM674028JN1BV7AR6EM702908JN1BV7AR8EM699638JN1BV7AP6EM691682JN1BV7AR5EM701796JN1BV7AR8EM698313JN1BV7AP8EM693465JN1AV7APXEM691633JN1AV7AR5EM701888JN1BV7AR4EM700039JN1BV7AR2EM702839JN1BV7AR8EM687070JN1BV7AR7EM702738JN1BV7AR4EM694792JN1BV7AR5EM702138JN1BV7AR1EM692580JN1BV7AR0EM702712JN1BV7AR2EM696198JN1BV7AR3EM706298JN1BV7AP6EM678723JN1BV7AR3EM702476JN1BV7AR0EM695583JN1BV7AR5EM690072JN1BV7AR6EM701984JN1BV7APXEM693290JN1BV7AP0EM692830JN1BV7AP7EM683851JN1BV7ARXEM701342JN1BV7AP6EM676079JN1BV7AP4EM689834JN1BV7AP0EM682167JN1BV7ARXEM700143JN1AV7AR7EM702363JN1BV7AR4EM704916JN1BV7AR9EM680239JN1BV7AP5EM689552JN1BV7AP7EM690380JN1BV7AR4EM707430JN1BV7AR4EM705712JN1BV7AR9EM692732JN1BV7AR0EM698807JN1BV7APXEM688610JN1BV7AP8EM691568JN1BV7ARXEM706105JN1BV7AP0EM692830JN1BV7APXEM693290JN1BV7AR6EM705498JN1BV7AP8EM680683JN1BV7AROEM705285JN1BV7AP3EM690828JN1BV7AR8EM697680JN1BV7AP4EM686500JN1BV7AR5EM704875JN1BV7AP7EM674261JN1BV7AR7EM698853JN1BV7AR2EM698047JN1BV7AP8EM688380JN1BV7AP7EM674261JN1BV7AR8EM694472JN1BV7AP1EM682159JN1BV7AP3EM686746JN1BV7AP7EM689276JN1BV7APXEM687019JN1BV7AR7EM692311JN1BV7AR9EM705205JN1BV7AR9EM701185JN1AV7APXEM691809JN1BV7AP4EM684150JN1BV7AP3EM684883JN1BV7AP7EM681470JN1BV7ARXEM701731JN1BV7AP8EM691182JN1BV7AR3EM681273JN1BV7AR5EM704875JN1BV7AP1EM690956JN1BV7AP2EM687208JN1BV7AR4EM689107JN1BV7AR1EM707823JN1BV7AR5EM694154JN1BV7AR8EM705485JN1BV7AP4EM683385JN1BV7AP6EM678723JN1BV7AP3EM674032JN1BV7AR2EM701612JN1BV7AR2EM685086JN1BV7AP1EM684817JN1BV7AR6EM693238JN1BV7AP8EM673491JN1BV7AP7EM681193JN1AV7AR9EM700646JN1BV7AP8EM680683JN1BV7ARXEM690407JN1BV7AP7EM691061JN1BV7AR5EM693148JN1BV7AR2EM707913JN1AV7AR3EM700125JN1BV7AP1EM690505JN1BV7AP1EM687877JN1BV7AR4EM705015JN1BV7AP7EM683977JN1BV7AP5EM692094JN1BV7AR6EM704660JN1BV7AR4EM697823JN1BV7AP0EM692665JN1BV7AP2EM692585JN1BV7AR3EM704809JN1BV7APXEM690132JN1BV7AR1EM704243JN1BV7AR1EM702590JN1BV7AR6EM705890JN1BV7AP3EM692336JN1BV7AR0EM707585JN1BV7ARXEM703611JN1BV7AR9EM707293JN1BV7AR8EM689496JN1BV7AP4EM681152JN1BV7AR5EM690752JN1BV7AP7EM686541JN1BV7AR9EM704300JN1BV7AR5EM685244JN1BV7AR4EM706049JN1BV7AP6EM692217JN1BV7AP8EM675872JN1BV7ARXEM704242JN1AV7AR5EM702944JN1BV7AR2EM707541JN1BV7AP2EM686625JN1BV7AP0EM692715JN1BV7AP8EM689920JN1BV7AP3EM693356JN1BV7AR2EM706728JN1BV7AR8EM680488JN1BV7AR3EM684433JN1BV7AR0EM707585JN1BV7ARXEM706217JN1BV7APXEM692009JN1BV7AP3EM690392JN1BV7AP3EM689047JN1BV7AR6EM704481JN1BV7AR7EM698853JN1BV7AR8EM698263JN1BV7AR7EM689571JN1BV7AR2EM705210JN1BV7AR1EM699769JN1BV7AP5EM673416JN1BV7AP2EM682428JN1BV7AP8EM691117JN1BV7APXEM684265JN1BV7AP5EM681676JN1BV7ARXEM699589JN1BV7APXEM682869JN1BV7AR5EM690752JN1BV7AR5EM703788JN1BV7AP3EM691235JN1BV7AP1EM690231JN1BV7AP3EM690263JN1AV7AP7EM692108JN1BV7AR8EM685139JN1BV7AR3EM705409JN1BV7AR8EM705485JN1BV7AP1EM672375JN1AV7APXEM691776JN1BV7AR0EM702466JN1BV7ARXEM697891JN1BV7AR9EM695288JN1BV7AP8EM693367JN1BV7APXEM684573JN1BV7AR6EM701046JN1BV7ARXEM695607JN1BV7ARXEM698555JN1BV7AP4EM680745JN1BV7AR5EM685034JN1BV7AR4EM697966JN1BV7AP8EM689867JN1BV7AP8EM671675JN1BV7AP8EM689190JN1BV7AP0EM692102JN1BV7AP9EM687013JN1BV7AP2EM681358JN1BV7AP7EM692694JN1BV7AP5EM689468JN1BV7AR2EM695830JN1BV7AP6EM690323JN1BV7AP6EM682691JN1BV7AR8EM693015JN1BV7AR1EM698668JN1BV7AP3EM690263JN1BV7AR3EM695142JN1BV7AR0EM702547JN1BV7AR0EM705609JN1BV7AR7EM698528JN1BV7AP1EM692433JN1BV7AR9EM703213JN1BV7AR0EM707456JN1BV7AR8EM702652JN1BV7AR4EM682481JN1BV7AR4EM706889JN1BV7AR1EM696757JN1BV7AP0EM685764JN1BV7AR9EM703602JN1BV7AR6EM707865JN1BV7AR6EM691280JN1BV7AP6EM682691JN1BV7AR4EM702132JN1BV7AR8EM693015JN1BV7AR8EM680488JN1BV7AP9EM690185JN1BV7ARXEM698412JN1BV7AP5EM691513JN1BV7AR6EM693742JN1BV7AR0EM704864JN1BV7AP2EM692585JN1BV7AR2EM698825JN1BV7AR4EM700333JN1BV7AR3EM707743JN1BV7ARXEM700272JN1BV7AR3EM704809JN1BV7AP8EM693367JN1BV7AP1EM672375JN1BV7AP0EM682931JN1BV7AP9EM680336JN1BV7AR1EM706817JN1BV7AR4EM692668JN1BV7AP1EM684817JN1BV7AR7EM691112JN1BV7AR3EM681273JN1BV7AP1EM690956JN1BV7AR2EM685086JN1BV7AP5EM691382JN1BV7ARXEM701731JN1BV7AR8EM705485JN1BV7AR4EM704916JN1BV7AP1EM682159JN1BV7AR0EM695583JN1BV7AR9EM693069JN1BV7AP3EM690263JN1BV7AR7EM695824JN1BV7AR8EM705003JN1BV7AR5EM697913JN1BV7AR0EM705593JN1BV7AR5EM701796JN1BV7AR4EM700039JN1BV7AP8EM677038JN1BV7AP2EM684051JN1BV7AR2EM698047JN1BV7AP8EM673491JN1BV7AR4EM702986JN1BV7AP3EM674032JN1AV7AP3EM691893JN1BV7AR7EM699680JN1BV7AR6EM696754JN1BV7AP8EM691053JN1BV7AR3EM683489JN1BV7AP0EM672867JN1BV7AR9EM698109JN1BV7AR1EM706008JN1BV7AR2EM694290JN1BV7AP7EM686930JN1BV7AR9EM691550JN1BV7AR1EM694992JN1BV7AR6EM704805JN1BV7AR7EM703453JN1BV7AR6EM703556JN1BV7AP4EM691809JN1BV7AP3EM692076JN1BV7AP2EM692165JN1BV7APXEM687344JN1BV7AR0EM707392JN1BV7AP0EM675865JN1BV7AP0EM689250JN1BV7APXEM691412JN1BV7AP5EM693374JN1AV7AR8EM702971JN1AV7AR8EM702291JN1BV7AR2EM702274JN1BV7AP5EM693259JN1BV7AR6EM683177JN1BV7AR3EM681905JN1BV7AP2EM692893JN1BV7AP8EM687889JN1BV7APXEM683102JN1BV7AP3EM687976JN1BV7AR1EM695284JN1BV7AR1EM707806JN1BV7AR9EM698322JN1BV7AR0EM702712JN1BV7AP8EM691568JN1AV7AR9EM701487JN1BV7AR3EM703398JN1BV7AR5EM703368JN1BV7AR6EM707185JN1BV7AP7EM673546JN1BV7AR3EM706804JN1BV7AP1EM692433JN1BV7AR7EM695046JN1BV7AP4EM677229JN1BV7AP1EM688964JN1BV7AR1EM702508JN1BV7AR1EM693728JN1BV7AR5EM702074JN1BV7AR8EM706796JN1BV7AR5EM707064JN1BV7AR5EM696972JN1BV7AR9EM704846JN1BV7AR6EM706974JN1BV7AR8EM692852JN1BV7AR3EM694136JN1BV7AP9EM692986JN1AV7AP3EM691392JN1BV7AR0EM706274JN1BV7AR1EM700919JN1BV7AR0EM707263JN1BV7AR0EM707635JN1BV7AR9EM707956JN1BV7AR5EM694090JN1BV7AR6EM696978JN1BV7AR7EM702271JN1BV7AR9EM704023JN1BV7AR4EM692301JN1BV7AR5EM691707JN1BV7AR6EM707610JN1BV7AR5EM682036JN1BV7AR0EM701107JN1BV7AP2EM691310JN1BV7AP0EM685148Jn1bv7ar6em685432JN1BV7AP5EM675084JN1BV7AP0EM687093JN1BV7AR4EM705385JN1BV7AR3EM702476JN1BV7AP3EM687072JN1BV7AR5EM682151JN1BV7AP7EM688063JN1BV7AP5EM687381JN1BV7AR5EM702866JN1BV7APXEM687442JN1BV7AP0EM690477JN1BV7AP1EM682405JN1BV7AP4EM691096JN1BV7AP5EM692239JN1BV7APXEM691345JN1BV7AP2EM689623JN1BV7AP7EM684837JN1BV7AP2EM684051JN1BV7AP5EM672377JN1BV7AR3EM682830JN1BV7AR4EM706746JN1BV7AR5EM698365JN1BV7AP2EM677343JN1BV7AR9EM699504JN1BV7AR7EM705994JN1BV7ARXEM688995JN1BV7AR8EM695850JN1BV7AP2EM692165JN1BV7AP4EM691809JN1BV7AP3EM692076JN1BV7AP8EM678643JN1BV7ARXEM705777JN1BV7AP8EM672261JN1BV7AR6EM686869JN1BV7AR9EM689460JN1BV7AR5EM688595JN1BV7AR7EM702495JN1BV7AP3EM693065JN1BV7AR9EM700294JN1BV7AR4EM701708JN1BV7AR0EM689752JN1BV7AR6EM707820JN1BV7AP5EM691348JN1BV7AR4EM702826JN1BV7AP6EM692055JN1BV7AR6EM683177JN1BV7AR7EM692809JN1BV7AP9EM693068JN1BV7AP5EM692810JN1BV7AR7EM698982JN1AV7AR2EM702982JN1BV7AR7EM705106JN1BV7AP1EM685093JN1BV7AP1EM693212JN1BV7AP1EM692691JN1BV7APXEM675176JN1BV7AP4EM689221JN1BV7AP8EM690291JN1BV7AR2EM701464JN1AV7AR9EM702011JN1BV7AR5EM705427JN1BV7ARXEM696899JN1BV7AR6EM704805JN1BV7AR5EM704732JN1BV7AR6EM703556JN1BV7AR7EM703453JN1BV7AP0EM674022JN1BV7AP8EM691425JN1BV7AP5EM679118JN1BV7AR1EM696449JN1BV7AP1EM673686JN1BV7AP4EM689154JN1BV7AP1EM680511JN1BV7AP5EM691379JN1BV7AR1EM700015JN1BV7AR4EM703426JN1BV7AR9EM695176JN1BV7AR6EM698133JN1BV7AR9EM704958JN1BV7AR5EM702849JN1BV7AR6EM704111JN1BV7AP6EM680391JN1BV7AP8EM672468JN1BV7AR0EM704699JN1BV7AP0EM692004JN1BV7AR0EM680940JN1BV7AR8EM688090JN1BV7AP1EM671792JN1BV7AR6EM690548JN1BV7AP5EM677546JN1BV7AP3EM692790JN1BV7AR6EM686774JN1BV7AP1EM692187JN1AV7AR5EM702362JN1AV7AR6EM702533JN1BV7AP4EM672595JN1BV7AR3EM704454JN1BV7AR0EM703603JN1BV7AP4EM691499JN1BV7AR3EM694735JN1BV7AR9EM696120JN1BV7AR4EM698728JN1BV7AR5EM696213JN1BV7APXEM690874JN1BV7AR8EM700285JN1BV7AP1EM673865JN1BV7AR5EM697152JN1BV7AR3EM703627JN1BV7AR9EM700473JN1BV7AR1EM697813JN1BV7AR9EM703213JN1BV7AP6EM687387JN1BV7AP8EM692994JN1BV7AP6EM693013JN1BV7AR2EM705983JN1BV7AR2EM690739JN1BV7AR7EM688758JN1BV7AR0EM706341JN1BV7AR1EM707305JN1BV7AP4EM682592JN1BV7AP0EM677096JN1BV7AP6EM681671JN1BV7AP6EM681671JN1BV7AP6EM681671JN1BV7AP7EM690752JN1BV7AR4EM685364JN1BV7AP2EM685734JN1BV7APXEM682662JN1BV7AR7EM697962JN1BV7ARXEM695154JN1BV7AR6EM694552JN1BV7AR8EM688686JN1BV7AR0EM699679JN1BV7AR4EM696557JN1BV7AR3EM698221JN1BV7AR7EM703694JN1BV7AP1EM673686JN1BV7AR1EM702895JN1BV7AR1EM699738JN1BV7AR9EM691905JN1BV7AP9EM693426JN1BV7AP1EM688673JN1BV7AR9EM708055JN1BV7AR8EM704742JN1BV7AP1EM693534JN1AV7AP1EM691844JN1BV7AR9EM685814JN1BV7AR3EM708004JN1BV7AR6EM698570JN1AV7AR9EM700968JN1BV7ARXEM683716JN1BV7AR9EM703390JN1BV7AP3EM680882JN1BV7AR2EM698727JN1BV7AR8EM706037JN1BV7AR1EM703822JN1BV7AR0EM701706JN1BV7AP1EM680511JN1BV7AR5EM681162JN1BV7AR7EM702741JN1BV7AP5EM682052JN1BV7AP3EM675455JN1BV7AR7EM707809JN1BV7AP2EM686284JN1BV7AR5EM698236JN1BV7AR4EM699765JN1BV7AP8EM688928JN1BV7AP1EM693307JN1BV7AP8EM692123JN1BV7AR4EM698888JN1BV7AP8EM674835JN1BV7APXEM675470JN1BV7AR3EM705992JN1BV7AP3EM692465JN1BV7ARXEM701471JN1BV7ARXEM694330JN1BV7AR3EM694606JN1BV7AP7EM692954JN1BV7AR6EM691246JN1BV7AP7EM678200JN1BV7AR4EM706987JN1BV7AR2EM707426JN1BV7AR9EM706242JN1BV7AP2EM684292JN1BV7AP5EM682987JN1BV7AR5EM691108JN1BV7AR0EM698743JN1BV7AR4EM706228JN1BV7AR8EM699381JN1BV7AP8EM691425JN1BV7AP5EM679118JN1BV7AR0EM688987JN1BV7AP1EM674529JN1BV7APXEM680264JN1BV7AR6EM704125JN1BV7AR1EM701164JN1BV7AR7EM681695JN1BV7AR5EM691142JN1BV7AP2EM680162JN1BV7AP6EM691195JN1BV7ARXEM705505JN1BV7AR0EM689458JN1BV7AP0EM682833JN1BV7AP3EM685127JN1BV7AP1EM691279JN1BV7AR4EM699765JN1BV7AP8EM685270JN1BV7AR5EM696907JN1BV7AR7EM699002JN1BV7AR2EM689655JN1BV7AR8EM695122JN1BV7AR5EM696969JN1BV7AR8EM693211JN1BV7AR7EM696911JN1BV7AR0EM697852JN1BV7AR1EM707188JN1BV7ARXEM698989JN1BV7AR6EM704433JN1BV7AP0EM689457JN1BV7AP8EM684474JN1BV7ARXEM697616JN1BV7AR2EM704901JN1BV7AR9EM702515JN1BV7AR8EM684900JN1BV7AP7EM682926JN1BV7AP0EM691225JN1BV7AP7EM690539JN1BV7ARXEM702006JN1BV7AP6EM693013JN1BV7APXEM676702JN1BV7AR7EM700245JN1BV7AR5EM704875JN1BV7AP3EM675455JN1BV7AP8EM672468JN1BV7AP1EM687586JN1BV7AR8EM691815JN1BV7AR3EM705281JN1BV7AR9EM705785JN1BV7AR9EM697672JN1BV7AR5EM702589JN1BV7AR0EM697897JN1BV7ARXEM708159JN1BV7AR3EM705832JN1BV7AR0EM694580JN1BV7AR2EM698663JN1BV7ARXEM699141JN1BV7AR1EM703674JN1BV7AR8EM708080JN1BV7AP6EM690709JN1BV7APXEM692219JN1BV7AP8EM685401JN1BV7AP2EM684292JN1BV7AR3EM690670JN1BV7AR9EM696926JN1BV7AR5EM693053JN1BV7AP8EM684717JN1BV7AP0EM692293JN1BV7AR2EM707930JN1AV7AR1EM702357JN1AV7AR4EM702692JN1BV7AP2EM671641JN1AV7AR2EM703209JN1BV7AR3EM698767JN1BV7AP5EM691253JN1BV7AP5EM691348JN1BV7AR7EM703694JN1BV7AP3EM689887JN1BV7APXEM692463JN1BV7AR8EM688686JN1BV7AP3EM679473JN1BV7AR7EM702092JN1BV7AR9EM681391JN1BV7APXEM692995JN1BV7AP7EM681825JN1AV7AR3EM703073JN1BV7AP9EM691689JN1BV7AP8EM692204JN1BV7AR1EM700015JN1BV7AR9EM700473JN1BV7AR3EM698221JN1BV7AR4EM696557JN1BV7AR6EM694552JN1BV7ARXEM695154JN1BV7AR0EM699679JN1BV7ARXEM690441JN1BV7AR8EM695086JN1BV7AP9EM683883JN1BV7AP6EM685543JN1BV7AR6EM708031JN1BV7AR1EM698119JN1BV7AP1EM682548JN1BV7AP3EM688268JN1BV7AR7EM705168JN1BV7AR4EM699765JN1BV7AR0EM683689JN1AV7AR5EM703088JN1BV7AP8EM684717JN1BV7AR0EM704508JN1BV7AR0EM682168JN1BV7AP8EM674835JN1BV7AR0EM683188JN1BV7AP2EM686284JN1BV7AR9EM696926JN1BV7AR9EM697672JN1BV7AR4EM705354JN1BV7APXEM693452JN1BV7AP1EM688964JN1BV7ARXEM698765JN1BV7AR7EM705168JN1BV7AR5EM682862JN1BV7AR1EM698962JN1BV7AR5EM704259JN1BV7AR7EM697265JN1BV7AR6EM682045JN1BV7AR9EM696781JN1BV7AR5EM704875JN1BV7ARXEM697700JN1BV7AR4EM705029JN1BV7AP6EM685221JN1BV7AP1EM673364JN1BV7AR4EM705287JN1BV7AR2EM696086JN1BV7AP1EM686759JN1BV7AP6EM684280JN1BV7AR1EM707823JN1BV7AR5EM694154JN1BV7AP9EM682720JN1BV7AP1EM692075JN1BV7ARXEM704063JN1BV7AR6EM707364JN1BV7AP7EM674129JN1BV7AR7EM683902JN1BV7AR8EM699851JN1BV7AR7EM701377JN1BV7AR1EM705876JN1BV7AR6EM703394JN1BV7AR8EM701369JN1BV7AR2EM689378JN1BV7AP4EM689705JN1BV7AR6EM687052JN1BV7AP8EM678710JN1BV7ARXEM698538JN1BV7AR1EM691803JN1BV7AP8EM687732JN1BV7AP7EM683381JN1BV7AP2EM681926JN1BV7AR9EM700814JN1BV7AP3EM684883JN1BV7AR8EM698277JN1BV7AR2EM692023JN1BV7AR8EM699218JN1BV7ARXEM706797JN1AV7AR2EM701685JN1BV7AR2EM690918JN1BV7AR9EM707536JN1BV7AR2EM704493JN1BV7AP0EM689250JN1BV7AP7EM688421JN1BV7AR1EM698900JN1BV7AR7EM706031JN1BV7ARXEM703804JN1BV7AR3EM701330JN1BV7AR5EM701104JN1BV7AR8EM694892JN1BV7AP0EM692987JN1BV7AP4EM672838JN1BV7AP9EM685519JN1BV7AR6EM699752JN1BV7AR3EM681497JN1BV7AR9EM703096JN1BV7AR4EM696896JN1BV7AR4EM705175JN1BV7AR8EM693144JN1BV7APXEM681673JN1BV7AP8EM670476JN1BV7AP9EM681485JN1BV7AP2EM690870JN1AV7AR0EM702950JN1BV7AR3EM683587JN1BV7AP4EM686786JN1BV7AP3EM687976JN1BV7AP2EM677911JN1BV7AP4EM693172JN1BV7AP0EM676563JN1BV7AR1EM704193JN1BV7AP2EM678542JN1BV7AR7EM704196JN1BV7ARXEM692545JN1BV7AP4EM670149JN1BV7AP6EM679810JN1BV7AP0EM692648JN1BV7AR3EM705991JN1BV7AR6EM693644JN1BV7ARXEM708002JN1BV7AP1EM691105JN1BV7ARXEM702961JN1BV7AR0EM701706JN1BV7AP0EM692293JN1AV7ARXEM702812JN1BV7AR2EM707779JN1BV7AP0EM682718JN1BV7ARXEM694862JN1BV7AR7EM690929JN1BV7AP7EM686815JN1BV7AR4EM695991JN1BV7AR2EM706048JN1BV7AP6EM693013JN1BV7AR5EM695367JN1BV7AP4EM686867JN1BV7AR3EM703319JN1BV7AP0EM687403JN1BV7AP3EM685337JN1BV7AP2EM684003JN1BV7AP8EM675841JN1BV7AP9EM690221JN1BV7AP8EM688489JN1BV7AP4EM693494JN1BV7AP0EM683996JN1BV7AP0EM691371JN1BV7AP4EM681913JN1BV7AP2EM693025JN1BV7AP2EM692344JN1BV7AP7EM687415JN1BV7AP0EM693525JN1BV7AP6EM688328JN1BV7AR0EM688228JN1BV7AR3EM705460JN1BV7AR1EM690666JN1BV7AR3EM705474JN1BV7ARXEM702166JN1BV7AR7EM702495JN1AV7AR4EM702272JN1BV7APXEM693418JN1BV7AR8EM701369JN1BV7AR6EM703394JN1BV7AR1EM705876JN1BV7AR7EM701377JN1BV7AR8EM699851JN1BV7AR2EM689378JN1BV7AR3EM705443JN1BV7AR1EM706039JN1BV7AP9EM691689JN1BV7AR3EM690295JN1BV7AR4EM702907JN1BV7AR0EM682168JN1BV7AR4EM707377JN1BV7APXEM692110JN1BV7AR8EM706331JN1AV7AR5EM703088JN1BV7ARXEM703544JN1BV7AR5EM696213JN1BV7AR3EM707161JN1BV7AP8EM685611JN1BV7AR5EM693053JN1AV7AR6EM702547JN1BV7AR1EM698962JN1BV7AP7EM690539JN1BV7AR9EM702515JN1BV7AR4EM705287JN1BV7AP0EM691225JN1BV7APXEM676702JN1BV7AR7EM700245JN1BV7AR3EM690670JN1AV7AR5EM701633JN1BV7AR5EM705105JN1BV7AP4EM686884JN1BV7AP8EM693241JN1BV7AR7EM692891JN1BV7AP4EM688912JN1BV7AP5EM685792JN1BV7AP4EM684424JN1BV7AP2EM684390JN1BV7AP8EM692994JN1BV7AR3EM708181JN1BV7AR5EM707873JN1BV7AR4EM685364JN1BV7AP8EM690856JN1BV7ARXEM694862JN1BV7AP5EM677370JN1BV7AR9EM705396JN1BV7AP5EM670449JN1BV7AR1EM704422JN1BV7AR2EM696461JN1BV7AR0EM693302JN1BV7AR1EM705389JN1BV7ARXEM697129JN1BV7AP6EM685221JN1BV7AP9EM677856JN1BV7AR3EM697585JN1BV7AR7EM692356JN1BV7AP6EM688281JN1BV7AP1EM691895JN1AV7APXEM691180JN1BV7AP5EM681015JN1BV7AR9EM705317JN1BV7AR6EM688945JN1BV7AP8EM692641JN1BV7AR5EM703998JN1BV7AR6EM692736JN1BV7AR9EM701879JN1BV7AR1EM697858JN1BV7AR7EM703694JN1BV7AP4EM691342JN1BV7AR0EM683773JN1BV7AP6EM689432JN1BV7AR6EM708031JN1AV7AP9EM692286JN1BV7ARXEM692545JN1BV7AR8EM696108JN1BV7ARXEM708002JN1BV7AR8EM695489JN1AV7APXEM692264JN1BV7AP6EM681167JN1BV7AR2EM691339JN1BV7AR1EM702265JN1BV7AP7EM688421JN1BV7AR9EM705396JN1BV7AP7EM687575JN1BV7AP9EM675444JN1BV7AR7EM692356JN1BV7AR6EM693644JN1BV7AP5EM690152JN1BV7AR5EM695367JN1BV7AP6EM688281JN1AV7AR4EM702823JN1AV7AR0EM701331JN1BV7APXEM680359JN1BV7AR7EM693894JN1BV7AP1EM678421JN1BV7AR0EM701298JN1BV7AP1EM673364JN1BV7AP3EM676461JN1BV7AP6EM689334JN1BV7AR3EM698400JN1BV7AP7EM693070JN1BV7AP6EM676325JN1BV7AP8EM693238JN1BV7ARXEM705911JN1AV7APXEM690689JN1BV7AP6EM679810JN1BV7AR5EM695045JN1BV7AR3EM704891JN1BV7AR8EM698232JN1BV7AP2EM689184JN1BV7AP7EM693070JN1BV7AR6EM692736JN1AV7AR5EM701499JN1BV7AR3EM683329JN1BV7AP0EM689250JN1BV7AR1EM697858JN1BV7AR9EM701879JN1BV7AR5EM706545JN1BV7AR4EM703409JN1BV7ARXEM702572JN1BV7AR9EM698255JN1BV7AP1EM692075JN1BV7AP8EM693420JN1BV7AR9EM708055JN1BV7AR8EM704742JN1BV7AP3EM692224JN1BV7AR6EM706649JN1BV7AR1EM705330JN1BV7AR9EM704670JN1BV7AP2EM686544JN1BV7ARXEM699978JN1BV7AR1EM695303JN1BV7AR0EM680940JN1BV7AR2EM687677JN1BV7AR6EM704111JN1BV7AR3EM701490JN1BV7AP7EM673546JN1BV7AP2EM690402JN1BV7AP8EM674429JN1BV7AP2EM678556JN1BV7AR2EM689607JN1BV7AR7EM691983JN1BV7AR2EM684763JN1BV7AR9EM698255JN1BV7AR2EM683936JN1BV7AR8EM698487JN1BV7AR9EM698109JN1BV7AR0EM691954JN1BV7AR1EM704646JN1BV7AP3EM683670JN1BV7AR6EM699668JN1BV7AR4EM692556JN1BV7AP9EM686802JN1BV7AP8EM678724JN1BV7AP8EM693420JN1BV7AR4EM702857JN1BV7AR6EM704464JN1BV7AR1EM697312JN1BV7AP3EM692014JN1BV7AR8EM705079JN1BV7AR6EM691831JN1BV7AR7EM704537JN1BV7AP7EM684899JN1BV7AR3EM705832JN1BV7AR0EM689458JN1BV7AR7EM704196JN1BV7ARXEM701468JN1BV7AR3EM699157JN1BV7AR1EM682230JN1BV7AR2EM707717JN1BV7AR4EM700106JN1BV7AR7EM693412JN1BV7AR5EM687690JN1BV7AR7EM698674JN1BV7AR2EM704350JN1BV7AR2EM704803JN1BV7AR7EM704294JN1BV7AR9EM685747JN1BV7AR5EM703015JN1BV7AR1EM693955JN1BV7AR5EM696258JN1BV7AR3EM705040JN1BV7AR5EM704231JN1BV7AR5EM707615JN1BV7AR7EM698688JN1BV7AR2EM693964JN1BV7AR7EM699890JN1BV7AR7EM694804JN1BV7AR7EM684631JN1BV7AR6EM697919JN1BV7AR6EM702617JN1BV7AR4EM705175JN1BV7AR4EM696896JN1BV7AR8EM693144JN1BV7AR1EM688674JN1BV7AR3EM685596JN1BV7AR7EM704196JN1BV7AP1EM682436JN1BV7AP0EM688597JN1BV7AR3EM701070JN1BV7ARXEM697003JN1BV7AR4EM698003JN1BV7AP0EM683691JN1BV7AR9EM695310JN1BV7AP3EM685452JN1BV7AP8EM690162JN1BV7AR7EM707468JN1BV7AP1EM691010JN1BV7AR5EM702530JN1BV7APXEM692950JN1BV7ARXEM683912JN1BV7AR5EM705198JN1BV7AP3EM674631JN1BV7AR3EM704227JN1BV7AR6EM701497JN1BV7AP1EM676877JN1BV7AP0EM690866JN1BV7AR6EM702939JN1BV7AP7EM682652JN1BV7AR2EM706888JN1BV7AP7EM690329JN1BV7AP3EM691316JN1BV7AR6EM705095JN1BV7AR1EM697729JN1BV7AR6EM698004JN1BV7AR4EM706732JN1BV7AR7EM705607JN1BV7AR9EM694822JN1BV7AR7EM697637JN1BV7AR1EM706638JN1BV7ARXEM701552JN1BV7AR4EM694940JN1BV7AP6EM690595JN1BV7AR9EM707066JN1BV7AR7EM707423JN1BV7AP7EM677791JN1BV7AR5EM706688JN1BV7AR1EM706929JN1BV7AP6EM693514JN1BV7AR1EM699870JN1BV7AR6EM702651JN1BV7AP0EM688986JN1BV7AR9EM696618JN1BV7AR0EM702824JN1BV7AR4EM708142JN1BV7ARXEM705942JN1BV7AP4EM686917JN1BV7AR8EM680782JN1BV7AR2EM707510JN1BV7AR0EM706453JN1BV7AP2EM676614JN1BV7AR0EM689458JN1BV7AR4EM693478JN1BV7AP6EM677961JN1BV7AR3EM688675JN1BV7AR6EM701645JN1BV7AR7EM705753JN1BV7AR2EM683855JN1BV7ARXEM691895JN1BV7AR4EM691407JN1BV7AR5EM697409JN1BV7AR0EM699682JN1BV7AR3EM698784JN1BV7AR6EM707705JN1BV7AR8EM700450JN1BV7AP5EM670368JN1BV7AR6EM686693JN1BV7AR8EM704479JN1BV7AR9EM704183JN1BV7AP3EM670496JN1BV7AR7EM686217JN1BV7AR5EM696566JN1BV7AR5EM707856JN1AV7APXEM691180JN1BV7AP0EM690477JN1BV7AP6EM685798JN1BV7AP5EM679250JN1BV7AR3EM707595JN1BV7AR3EM703319JN1BV7AP2EM692358JN1BV7AP3EM691347JN1BV7AP5EM690023JN1BV7AP5EM688689JN1BV7AP7EM690542JN1BV7AP4EM678221JN1BV7AP0EM673565JN1BV7AP6EM691410JN1BV7AR2EM705496JN1BV7AP9EM690655JN1BV7AP3EM675973JN1BV7AR8EM699994JN1BV7AR7EM695502JN1BV7AR7EM694933JN1BV7AR7EM707292JN1BV7AR2EM687825JN1BV7AR2EM707099JN1BV7AR8EM699218JN1BV7APXEM678238JN1BV7AR7EM703050JN1AV7AP0EM690555JN1BV7AR5EM702852JN1BV7AR6EM691635JN1BV7AP1EM683893JN1BV7AR2EM708110JN1BV7AR8EM707656JN1BV7AR6EM691246JN1BV7ARXEM707559JN1BV7ARXEM697194JN1BV7AR7EM698867JN1BV7AR0EM700054JN1BV7AR9EM705138JN1BV7AR8EM694875JN1BV7AP6EM682786JN1BV7AP3EM689730JN1BV7AP3EM689355JN1BV7APXEM693208JN1BV7AR1EM687962JN1BV7AR3EM700470JN1BV7AR1EM698346JN1BV7AR6EM705145JN1BV7AR3EM704468JN1BV7AP5EM680348JN1BV7AP5EM679569JN1BV7AP4EM690336JN1AV7AP2EM692226JN1BV7AR3EM698140JN1BV7AR5EM703872JN1BV7AR4EM706424JN1BV7AR4EM692993JN1BV7AR4EM704687JN1BV7AR3EM708049JN1BV7AP3EM691140JN1BV7AP5EM692399JN1BV7AP5EM687381JN1BV7AR2EM699134JN1BV7AR0EM702418JN1BV7AP0EM684064JN1BV7AP2EM687791JN1BV7AP0EM677261JN1BV7AR5EM702091JN1BV7AR8EM702666JN1BV7AP3EM692692JN1BV7AR4EM700445JN1BV7AR9EM699258JN1BV7AR7EM692230JN1BV7AR5EM701796JN1BV7AR8EM688462JN1BV7AR7EM703694JN1BV7AR1EM687766JN1BV7AP6EM684330JN1BV7AR1EM706509JN1BV7AP8EM684071JN1BV7AR2EM702274JN1BV7AR2EM699828JN1BV7AR1EM706509JN1BV7ARXEM695770JN1BV7AR6EM704139JN1AV7AR9EM700260JN1BV7AR0EM692876JN1BV7AR4EM701904JN1BV7AP6EM693013JN1BV7AP8EM692994JN1BV7AR6EM688203JN1BV7AR0EM691954JN1BV7AR1EM704646JN1AV7AR8EM701769JN1BV7AR6EM696916JN1BV7AR5EM707940JN1BV7ARXEM696899JN1BV7AR5EM704732JN1BV7AR3EM681645JN1BV7ARXEM698765JN1BV7AR1EM703285JN1AV7AP6EM690060JN1BV7AP0EM691905JN1BV7AP3EM673298JN1BV7AR5EM705301JN1BV7AR0EM696281JN1BV7AP8EM691182JN1BV7AR5EM690752JN1BV7AR6EM686452JN1BV7AR0EM696281JN1BV7AR7EM691983JN1BV7AR2EM689607JN1BV7AP2EM678556JN1BV7AR2EM699828JN1BV7AR6EM699864JN1BV7AR4EM702194JN1BV7AP4EM690725JN1BV7AR3EM706477JN1BV7AR2EM684763JN1BV7AP6EM680519JN1BV7AR6EM706487JN1BV7AR2EM685590JN1BV7AR7EM686878JN1BV7AP7EM686488JN1BV7AP7EM674633JN1BV7AP6EM682318JN1BV7AP3EM690196JN1BV7AP1EM687815JN1BV7AR1EM703285JN1BV7AP7EM689858JN1BV7AR8EM688462JN1BV7AR0EM707537JN1BV7AP7EM683350JN1BV7AR9EM707732JN1BV7AR0EM698757JN1BV7AP6EM689432JN1BV7AP3EM691946JN1BV7AP4EM681104JN1AV7AP4EM691112JN1AV7AR7EM703478JN1BV7AP0EM691001JN1BV7AP6EM688796JN1BV7ARXEM703642JN1BV7AR2EM703280JN1BV7AR2EM694399JN1BV7AR8EM702974JN1BV7AR7EM707986JN1BV7AR3EM702204JN1BV7AR0EM697012JN1BV7AR7EM700262JN1BV7AR0EM705805JN1BV7AR2EM706907JN1BV7AR2EM702131JN1BV7AR4EM706469JN1BV7AR1EM692868JN1BV7AR0EM690402JN1BV7AR0EM707831JN1BV7AR1EM692093JN1AV7AR0EM701698JN1AV7AP2EM691822JN1BV7AR0EM702581JN1AV7AP4EM692292JN1BV7AR9EM689779JN1BV7AR6EM701676JN1BV7AR8EM703218JN1BV7AR3EM700159JN1BV7AP8EM678724JN1BV7AR3EM707595JN1BV7AP0EM684064JN1BV7AR0EM697463JN1BV7AR4EM701904JN1BV7AR6EM699704JN1BV7ARXEM702166JN1BV7AR3EM693911JN1BV7AP6EM687308JN1BV7APXEM687442JN1BV7AR1EM690666JN1BV7AR0EM683773JN1BV7AP2EM693154JN1BV7AR3EM689695JN1BV7AR8EM702103JN1BV7AP6EM685543JN1BV7AP2EM683191JN1BV7AR0EM707814JN1BV7AP8EM690193JN1BV7AP7EM692078JN1BV7AP3EM692725JN1BV7AP1EM684266JN1BV7AP5EM675943JN1BV7AP7EM689729JN1BV7AR5EM695398JN1BV7AP9EM682488JN1AV7AR4EM703311JN1BV7AR8EM703185JN1BV7AP2EM685863JN1BV7AR4EM695070JN1BV7AP7EM678200JN1BV7AR0EM692134JN1BV7AR3EM705992JN1BV7AR2EM694628JN1BV7AR8EM690339JN1BV7AP5EM691673JN1BV7AR3EM706530JN1BV7AR9EM700814JN1BV7AP1EM689046JN1BV7AR6EM707445JN1BV7AR3EM693357JN1BV7AP7EM688063JN1BV7AP2EM677617JN1BV7AP2EM677617JN1BV7AR0EM689220JN1BV7AR3EM693911JN1BV7AR0EM697463JN1BV7AP4EM692801JN1BV7APXEM692740JN1BV7AR2EM696282JN1BV7AR2EM704428JN1BV7ARXEM690097JN1BV7AR8EM694908JN1BV7AR0EM695048JN1BV7AR7EM695841JN1BV7AP3EM691042JN1BV7AP1EM685501JN1BV7AP3EM691963JN1BV7AP5EM690040JN1BV7AR3EM705992JN1BV7AR0EM698824JN1BV7AR9EM701199JN1BV7AR1EM694930JN1BV7AR3EM701490JN1BV7AP1EM674529JN1BV7APXEM691961JN1BV7ARXEM684610JN1BV7AP8EM678724JN1BV7AP6EM673196JN1BV7AP2EM681053JN1BV7AR9EM705205JN1BV7AP6EM692234JN1BV7AR7EM696357JN1BV7AR4EM705239JN1BV7AR9EM690401JN1BV7AR3EM700470JN1BV7AP5EM691768JN1BV7AR6EM701497JN1BV7AP2EM678928JN1BV7AP1EM687815JN1BV7AP7EM690735JN1BV7AP8EM685401JN1BV7AR8EM694231JN1BV7AP6EM680519JN1BV7AP2EM693106JN1BV7AP8EM691781JN1BV7AR6EM705856JN1AV7AP9EM690828JN1BV7AR6EM708031JN1BV7AR5EM690752JN1BV7AR0EM701706JN1BV7AR3EM697862JN1BV7AR3EM697862JN1BV7AP0EM678894JN1BV7AP2EM677827JN1BV7AP3EM673642JN1BV7AP8EM692994JN1BV7AP6EM693013JN1BV7AR3EM708083JN1BV7AP1EM686907JN1BV7AP0EM690687JN1BV7AP5EM688045JN1BV7AP4EM676937JN1BV7AP7EM680657JN1BV7APXEM691961JN1BV7AP5EM677093JN1BV7AP0EM673498JN1AV7AR3EM702151JN1BV7AR1EM688089JN1BV7AR9EM706600JN1BV7AR3EM706236JN1BV7AR3EM687817JN1BV7AR9EM698613JN1BV7AR2EM707958JN1BV7AP3EM692854JN1BV7AP7EM684899JN1BV7AR3EM697747JN1BV7AR0EM700460JN1BV7AR8EM698067JN1BV7AP2EM687659JN1BV7AP3EM686388JN1BV7AR7EM692809JN1BV7AR9EM701557JN1BV7AR3EM708178JN1BV7AR3EM708178JN1BV7AR3EM708035JN1BV7AR0EM697401JN1BV7AR5EM703290JN1BV7AP9EM673273JN1BV7ARXEM691802JN1BV7AR3EM706477JN1BV7AR6EM697242JN1BV7AP1EM680511JN1BV7AP4EM689154JN1BV7ARXEM682114JN1BV7AR1EM692501JN1BV7AP1EM686907JN1BV7AP0EM690687JN1BV7AR7EM683897JN1BV7AR3EM691012JN1BV7AP6EM688345JN1BV7AR0EM704508JN1BV7AP1EM681450JN1BV7AP0EM683514JN1BV7AP1EM688981JN1BV7AR6EM684488JN1BV7AP5EM688837JN1BV7AP5EM688045JN1BV7APXEM687862JN1BV7AR5EM682862JN1BV7AR1EM695303JN1BV7AP1EM692433JN1BV7AR6EM704285JN1BV7AR4EM708108JN1BV7AR9EM690060JN1BV7AP4EM686867JN1BV7AR7EM703646JN1BV7AR2EM680552JN1BV7AR4EM691827JN1BV7AR3EM693374JN1BV7AR6EM689965JN1BV7ARXEM703916JN1BV7AR8EM696917JN1BV7AR1EM698931JN1BV7AR7EM683902JN1BV7ARXEM683716JN1AV7AR9EM702994JN1BV7AP2EM688083JN1BV7AR5EM705167JN1BV7AP7EM672140JN1BV7AR0EM687001JN1BV7AP7EM690282JN1BV7AR3EM708004JN1BV7AP8EM680828JN1BV7AR3EM701022JN1BV7AP7EM688189JN1AV7AR7EM702427JN1BV7AR9EM706712JN1BV7AR6EM692509JN1BV7AP9EM683771JN1BV7AR8EM698067JN1BV7AR1EM692384JN1BV7APXEM689305JN1BV7AP3EM691140JN1BV7AP0EM684369JN1BV7AP5EM692399JN1BV7AP2EM685863JN1BV7AP5EM687381JN1BV7AP5EM684562JN1BV7AR9EM699972JN1BV7AR2EM701660JN1BV7AR0EM698161JN1AV7AP4EM692308JN1AV7AP5EM691636JN1BV7AR2EM704428JN1BV7AR9EM698613JN1BV7AR3EM686781JN1BV7AP0EM681309JN1BV7AR7EM684306JN1BV7AR0EM701706JN1BV7APXEM688025JN1BV7AR9EM697770JN1BV7AR5EM704875JN1BV7AR5EM682862JN1BV7ARXEM705861JN1BV7AP6EM685171JN1BV7AR8EM699932JN1BV7AR7EM684354JN1BV7APXEM687554JN1BV7AP9EM688372JN1BV7AR7EM693751JN1BV7AR1EM681868JN1BV7AP8EM688704JN1BV7AP4EM681152JN1BV7AR7EM688050JN1BV7AR4EM702017JN1BV7AP8EM686869JN1BV7AR4EM699670JN1BV7AR4EM705886JN1BV7AP8EM691716JN1BV7AP2EM684972JN1AV7APXEM691180JN1BV7AP7EM692694JN1BV7AP1EM679181JN1BV7ARXEM695669JN1BV7AP7EM686412JN1BV7AR7EM696911JN1BV7AP7EM687060JN1BV7ARXEM686535JN1BV7AP7EM683607JN1BV7AR2EM707670JN1BV7AR5EM697152JN1BV7AP6EM688023JN1BV7AP8EM687889JN1BV7AP7EM692405JN1BV7AP4EM692460JN1BV7AP0EM691080JN1BV7AP6EM690242JN1AV7APXEM691566JN1BV7AR2EM697500JN1BV7AR6EM704660JN1BV7AR9EM699793JN1BV7AR7EM699324