VIN Archive: 2008 GMC YUKON XL

1GKFK16318R1976411GKFK66818J2254281GKFK16398R1873601GKFK16398R1873601GKFK16338R1835011GKFK66898J1812741GKFC160X8R2335551GKFK16338R2631401GKFK66838J1288311GKFK66808J1677471GKFK16338J2242861GKFC16078J1401041GKFC16028J1023751GKFK66828J1343931GKFK16368J2108971GKFK16318R2544701GKFK16358R2653571GKFK16388J1896501GKFK16358R1735981GKFC16J58R1856651GKFC16008J1923181GKFK66808J1002601GKFK16368J1582351GKFC16J18R2307011GKFC16JX8R1694931GKFK66848J1001781GKFK66858J1043051GKFK66828J1674261GKFC16J08J1857341GKFK66838J1837501GKFC16J58R2525241GKFK16368R2071301GKFK66808J2027721GKFK16398R1640011GKFK16398R2510111GKFK16308J2040921GKFK66878J2118731GKFK66868J2035401GKFK66848J2190901GKFK66848J2190901GKFK66888J1812651GKFC16028J2417311GKFK16Y28R1253121GKFK16358J1846811GKFC16078R2296251GKFK163X8J1208321GKFK16308R2401241GKFK16358R2618741GKFK66858J2476121GKFC16J48R2053101GKFK66808J1665791GKFK16318R2656801GKFK66858J2065741GKFK66898J1543481GKFC16J98R2031951GKFK16318R1469951GKFC16J48R1370901GKFK66838J2170381GKFK163X8R2565081GKFK66858J1263221GKFK66868J2035401GKFC16J58R1502841GKFK16318R1504501GKFK66878J1761371GKFC16028R2530691GKFK66858J2065741GKFC16098R2707121GKFC16028R1263401GKFC160X8J1874341GKFC66808J2059581GKFC16048R1474021GKFK16308J2303221GKFK163X8J1913971GKFK66848J1131421GKFK66868J2274791GKFK66868J2172581GKFC16J58R2638771GKFK66808J2027721GKFK66838J2175421GKFK16398R1274821GKFK66838J1048361GKFC16008J1923181GKFK16398R2730871GKFC16028R1127001GKFK16308J1926071GKFK66878J1761371GKFK16318J2250021GKFK66868J1878391GKFK66878J2409841GKFK66818J2138931GKFK66808J2117011GKFK66898J2484691GKFK66848J1944201GKFC16J58R1856651GKFC16JX8R1309701GKFK66848J2172601GKFC16018J2236081GKFK66808J2051541GKFK66868J1510211GKFC16008J1954311GKFK66878J1868281GKFK668X8J1921711GKFK668X8J1123521GKFK66878J1720691GKFK66898J1812741GKFK66818J2256861GKFK16388J1598381GKFK16358R1717061GKFK16358J1966191GKFK66888J2036701GKFK66828J1263741GKFK163X8J1404511GKFK66838J2175421GKFK16378J2247301GKFK66888J2495951GKFK163X8R2731011GKFC160X8R1741491GKFK66888J1586341GKFK66848J1308151GKFK66858J1969531GKFK66818J2386471GKFK16398R1873601GKFK66838J1014521GKFK66828J2325791GKFK66848J1761131GKFK163X8J2368721GKFK668X8J1841211GKFK66808J1665791GKFC16J18R2307011GKFC16J18R2307011GKFK16388J1985261GKFK66808J2408121GKFK66878J1074501GKFK66888J1684971GKFC16J48R1370901GKFK66868J2060511GKFK163X8J1468951GKFK163X8R2670411GKFK163X8R1523881GKFK16378R2084781GKFK66888J1979491GKFK16398R1155741GKFK668X8J1964291GKFK16358R2298801GKFK66808J1245881GKFC16008R1919941GKFC16J58R1793501GKFC16J48R2571641GKFK66888J1686761GKFC160X8R2269141GKFC16J08J2258891GKFC16018R2120611GKFC16028R2530691GKFC16088R1813911GKFK16308R1316011GKFK16308R1735251GKFK16Y08R2705911GKFK66878J1930971GKFC16JX8R1578281GKFK163X8J2226161GKFK66848J1751721GKFC16078R2296251GKFK16308J1905821GKFK16318R2191191GKFK66848J1452481GKFK66888J2069391GKFK66898J1962131GKFK66828J2114421GKFC160X8R1661951GKFK16358R2563661GKFC66898J1973121GKFK66828J1250801GKFK16328R2320421GKFK16398J1630081GKFC66898J2067221GKFC160X8R1856191GKFK66868J2144111GKFK163X8J1948341GKFK66838J1617161GKFK16368J1404941GKFK163X8J2169001GKFC16J68J2253941GKFK16398R2324601GKFK66868J2408291GKFK66878J1694151GKFK16Y48R1799401GKFK16328R2319571GKGC26K28R1924011GKFK66898J1340971GKFC16JX8R1463441GKFK16378J1210331GKFK66878J1731111GKFK16358R2563661GKFC16J08R1468851GKGK26K88R2321271GKFK66818J2209111GKFK66868J1137251GKFC16088R1035021GKFK16348J2423611GKFK66898J1541861GKFK66828J1370181GKFK66858J1391521GKFK66868J2035401GKFK16308J2422131GKFC16J68J213312